Top

Plângerea împotriva rezoluţiei procurorului – lipsa mandatului legal de reprezentare

Dosar nr.4148/327/2008 DECIZIA PENALA NR.49 Sedinta publica din 20 martie 2009 Cu privire la recursul de fata constata urmatoarele: Prin sentinta penala nr.1241/12.XI.2008 Judecatoria Tulcea, judetul Tulcea a respins ca inadmisibila plângerea formulata de catre numitul …, domiciliat în satul Agighiol, comuna Valea Nucarilor, judetul Tulcea, în calitate de mandatar al numitei …., domiciliata în municipiul Tulcea, str. …, nr…., bloc …, sc.C, ap.12, împotriva intimatului …, domiciliat în Tulcea, str. …, nr.5, bloc …, sc…., ap.19, judetul Tulcea. Totodata, în temeiul art.278 (1) al.8 lit.a Cod proc.penala s-a mentinut solutia de neîncepere a urmaririi penale dispusa prin Rezolutia nr.358/P/2008 din 24.07.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea cât si Rezolutia Prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea, de respingere a plângerii. Potrivit prevederilor art.192 al.2 Cod proc.penala, petentul … a fost obligat la plata sumei de 40 lei cu titlu de cheltuieli judiciare statului. Pentru a se pronunta în sensul celor mentionate, prima instanta a retinut, pe baza probatoriului, urmatoarele: Numitul … a formulat plângere împotriva rezolutiei din data de 13.08.2008 a prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea în calitate de mandatar al numitei …. Analizând mandatul prin care numita … l-a împuternicit pe numitul …, instanta a retinut ca acesta a fost dat pentru reprezentare la Parchetul de pe lânga Judecatoria Tulcea. Astfel, instanta a constatat ca numitul … a formulat plângere împotriva rezolutiei prim-procurorului fara a avea un mandat special de reprezentare în fata instantei de judecata, plângerea fiind astfel introdusa de o persoana lipsita de interes. În ceea ce priveste mandatul dat avocatului, instanta a constatat ca acesta a fost împuternicit de numitul …, acest aspect nefiind de natura a suplini cerinta textului de lege cu privire la persoana care poate formula plângere împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecata. Pe cale de consecinta, instanta a constatat ca cererea nu îndeplineste conditiile de admisibilitate, nefiind introdusa de persoana vatamata sau o alta persoana ale carei interese legitime sunt vatamate, în sensul prevederilor art.278ąalin.1 Cod proc.penala. Împotriva sentintei penale nr.1241/12.XI.2008 a Judecatoriei Tulcea a declarat recurs, în termen legal, petentul …, criticând-o pentru nelegalitate. În esenta, s-a sustinut ca, în mod eronat s-a retinut de instanta de fond ca, … nu este îndreptatit, potrivit legii, sa formuleze plângere împotriva rezolutiilor pronuntate în dosarul penal nr.358/P/2008 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea, în conditiile în care el a avut procura notariala de reprezentare din partea petentei …, iar la instanta avocatul ales a fost reprezentantul legal al sau si implicit al petentei …. În concluzie, s-a solicitat admiterea recursului, casarea în totalitate a hotarârii de fond si trimiterea cauzei spre rejudecare. Examinând sentinta penala nr.1241/12.XI.2008 a Judecatoriei Tulcea, în lumina criticii din recurs, a probatoriul administrat, cât si din oficiu, în temeiul prevederilor art.385 (6) Cod proc.penala, tribunalul retine urmatoarele: Potrivit procurii speciale autentificata sub nr.179/18.01.2008 de Biroul Notarului Public …, numitul … a fost mandatat de numita …, sa o reprezinte la Parchetul de pe lânga Judecatoria Tulcea. Respectiva procura a fost folosita în dosarul penal nr.358/P/2008 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea, având ca obiect plângere formulata de petenta … împotriva intimatului … pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art.289, 291, 246, 215 al.1 si 221 Cod penal. Prin Rezolutia din 24.07.2008 Parchetul de pe lânga Judecatoria Tulcea a dispus neînceperea urmaririi penale fata de intimatul … pentru infractiunile reclamate de petenta …., motivat de împrejurarea ca raspunderea penala era prescrisa raportat la data savârsirii faptelor – anul 1993. Solutionând plângerea formulata împotriva Rezolutiei din 24.07.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea, Primul-procuror al parchetului amintit a respins-o cu aceeasi motivatie privind intervenirea prescriptiei raspunderii penale pentru infractiunile reclamate. La data de 1.09.2008 … a formulat, ca mandatar al petentei …, plângere la Judecatoria Tulcea împotriva amintitelor rezolutii ale Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea si l-a angajat pentru reprezentare în proces pe avocatul … (vezi împuternicirea avocatiala nr.43/7.XI.2008 – fila 27). În fata instantei de fond, aparatorul intimatului … a ridicat exceptiile lipsei calitatii de mandatar al petentei în persoana lui …, a lipsei calitatii de reprezentant legal al petentei …, de catre avocat … si a lipsei calitatii procesuale active a lui …, solicitând admiterea lor si respingerea plângerii ca inadmisibila. Din continutul procurii speciale autentificata sub nr.179/18 ianuarie 2008 de Biroul Notarului Public …, rezulta ca petenta … l-a împuternicit pe … sa o reprezinte cu puteri depline la Parchetul de pe lânga Judecatoria Tulcea, judetul Tulcea. La data de 1.09.2008, când a formulat plângerea la Judecatoria Tulcea, în numele si pentru petenta …, … a înteles sa probeze calitatea sa de mandatar al petentei tot cu procura mentionata anterior si, totodata a încheiat si angajamentul cu avocatul …. În conditiile în care procura speciala autentificata sub nr.179/18.01.2008 de Biroul Notarului Public … se mentioneaza expres ca, mandatul se refera la reprezentarea petentei … de catre …. la Parchetul de pe lânga Judecatoria Tulcea, este evident ca acesta din urma nu o putea reprezenta legal pe petenta în fata Judecatoriei Tulcea. Asa fiind, nici angajamentul pentru avocat nu este legal, câta vreme a fost semnat tot de …. Pentru considerentele amintite, tribunalul constatând ca … nu avea mandat legal de reprezentare a petentei …, în fata Judecatoriei Tulcea, dar si ca sus numitul nu are interes în nume propriu în cauza, va respinge recursul ca nefondat si va mentine ca legala si temeinica sentinta penala nr.1241/12 noiembrie 2008 a Judecatoriei Tulcea, judetul Tulcea. Vazând si dispoz. art.192 al.2 Cod proc.penala, tribunalul îl va obliga pe recurentul … sa plateasca statului suma de 40 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Etichete: