Top

Recurs.Plangere contraventionala

Dosar nr. 4622/327/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 112

Şedinţa publică din 11 februarie 2009

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 26 septembrie 2008, sub nr. 4622/327/2008, petentul ……….. a contestat procesul verbal de constatare a contravenţiei seria CC Nr. 0599810 din data de 10 septembrie 2008 întocmit de intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE TULCEA, solicitând anularea acestuia.

Prin Sentinţa civilă nr. 3356 din 8 decembrie 2008, Judecătoria Tulcea a respins plângerea ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 10 septembrie 2008, în jurul orei 12,10), petentul a condus autoutilitara marca Iveco cu număr de înmatriculare …….. în localitatea Isaccea, strada Avram Iancu, cu viteza de 83 km/h fiind înregistrat de aparatul radar Traffipax seria 0421001/94, fiind încheiat procesul verbal de constatare a contravenţiei seria CC nr.0599810, prin care petentul a fost sancţionat cu aplicarea unei amenzi în cuantum de 300 lei, reprezentând 6 puncte amendă şi cu 4 puncte penalizare, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 121 alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006.

In ceea ce priveşte temeinicia actului sancţionator, instanţa a reţinut că petentul nu a făcut dovada existenţei unei alte situaţii de fapt decât cea reţinută în sarcina sa în procesul verbal de contravenţie. Din actele şi lucrările dosarului a rezultat că nu a fost răsturnată prezumţia de veridicitate cu privire la situaţia de fapt reţinută în procesul verbal de contravenţie de către agentul constatator, fapta săvârşită de acesta întrunind elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 121 alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006.

Impotriva acestei sentinţe a declarat recurs petentul care a criticat-o ca netemeinică, nelegală.

S-a susţinut în motivarea recursului că greşit a reţinut instanţa de fond că nu a reuşit petentul să facă dovada altei situaţii de fapt întrucât sarcina probei revenea agentului constatator, ori acesta nu a făcut dovada săvârşirii contravenţiei.

S-a mai susţinut că instanţa nu a analizat riguros înscrisurile depuse, înscrisuri care nu fac dovada contravenţiei, că normele de metrologie legală nu au fost aplicate corect, că numele agentului constatator nu este identic în documentele depuse şi nici marca aparatului nu este aceeaşi.

S-a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul admiterii plângerii.

Examinând cauza, în raport de motivele invocate, Tribunalul constată recursul nefondat.

Este adevărat că sarcina probei în procesul civil revine reclamantului, acesta fiind obligat ca, în cererea de chemare în judecată să arate motivele de fapt şi de drept, pe care se întemeiază cererea, şi de asemenea, dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere.

In materie contravenţională, agentul constatator care întocmeşte procesul verbal de contravenţie trebuie să arate care sunt elementele de fapt care stau la baza incriminării contravenientului dar, în acelaşi timp, şi petentul care declanşează procesul, în urma formulării plângerii contravenţionale, trebuie să fie în măsură, pe baza probelor solicitate şi administrate să combată susţinerile agentului constatator şi să dovedească o altă situaţie de fapt.

In cauză, se constată că organul constatator şi-a întemeiat constatarea contravenţiei pe baza probelor administrate, respectiv planşe fotografice, buletin de verificare metrologică a cinemometrului: folosit pentru înregistrarea vitezei, certificat aprobare model, atestat pentru utilizarea aparaturii video, iar petentul nu a administrat probe din care să rezulte o altă situaţie de fapt decât cea reţinută în cuprinsul procesului verbal.

Toate înscrisurile au fost analizate de către instanţa de fond, au fost corect interpretate de asemenea şi normele de metrologie legală au fost legal aplicate, astfel că nu există niciun dubiu asupra săvârşirii contravenţiei de către petent în timp ce conducea autoutilitara marca Iveco, în localitatea Isaccea, aşa cum rezultă din planşele fotografice.

Nu are nicio relevanţă faptul că în cuprinsul procesului verbal a fost indicat ca agent constatator ……. iar planşele fotografice poartă semnătura agentului şef ………, întrucât ambele persoane, una în calitate de agent şef principal şi alta de agent şef, au fost atestate să utilizeze aparate de măsurare a vitezei şi să utilizeze aparatură electronică.

Intrucât criticile formulate nu sunt întemeiate, şi cum hotărârea instanţei de fond este temeinică, legală, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 alin. 1 Cod proc. civ., se va respinge recursul ca nefundat.

Etichete: