Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.655

Sedinţă publică din 02 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin adresa nr……… a fost înaintată spre competentă soluţionare plângerea contravenţională formulată de petentul ………. în contradictoriu cu intimatul …………, împotriva procesului-verbal de contravenţie …………..

Pe rolul Judecătoriei Tulcea plângerea contravenţională a fost înregistrată la data de ……….. sub dosar nr……………………..

În motivarea plângerii, petentul a învederat, în esenţă, că cele menţionate în procesul-verbal de contravenţie nu corespund realităţii.

A mai menţionat petentul că în data de …………. unul dintre copiii din cartier a sunat la uşa sa şi i-a prezentat procesul-verbal prin care a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 1000 lei, fără ca la acest înscris să fie ataşat un plic care să prezinte semnătura şefului unităţii şi ştampila cu data primirii.

În drept, plângerea nu a fost motivată.

În dovedirea plângerii sale, petentul a depus la dosar, în copie, procesul-verbal de contravenţie seria ………………….

Potrivit dispoziţiilor art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi în consecinţă, conform art. 1 al.2 din OG nr.32/1995 şi de aplicarea timbrului judiciar.

Intimatul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă, depunând însă la dosar, la solicitarea instanţei, următoarele înscrisuri: ………………………….

În cauză instanţa a încuviinţat, în temeiul art.167 al.1 Cod procedură civilă, proba cu înscrisuri şi proba testimonială.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria ………………. petentul …………… a fost sancţionat cu amendă în cuantum de ……………. lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.2 pct.26 şi sancţionată de art.3 lit.b din Legea nr.61/1991.

S-a reţinut prin procesul-verbal de contravenţie că în data de ………………, în barul ………….., petentul, pe fondul unei stări conflictuale mai vechi, l-a agresat pe numitul ………….. şi a produs scandal producând indignarea consumatorilor.

Conform art.34 din OG nr.2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa reţine că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanţa apreciază că situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie nu corespunde realităţii.

Astfel, potrivit art. 2 pct.26 din Legea nr.61/1991, provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice constituie contravenţie sancţionată, conform art.3 lit.b din acelaşi act normativ, cu amendă de la ……… lei la ……………… lei.

Totodată, instanţa mai reţine că procesul-verbal de contravenţie face dovada situaţiei de fapt până la proba contrară numai în cazul în care are la bază constatările personale ale agentului constatator.

Analizând raportul agentului constatator (f.6) rezultă că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit în baza reclamaţiei şi declaraţiei numitului ………….., agentul constatator neconstatând prin propriile sale simţuri (ex propriis sensibus) săvârşirea de către petent a faptei contravenţionale reţinute în sarcina acestuia.

Or, din materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine că petentul nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa prin procesul-verbal.

Astfel, fiind audiat în cauză, martorul ……….. a declarat că îl cunoaşte pe petentul ……….., întrucât amândoi frecventează barul ……………, însă nu ştie ca acesta să fi fost implicat într-un scandal ce ar fi avut loc la acest bar.

Situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal nu este susţinută nici de declaraţia martorei ……….., aceasta afirmând că îl cunoaşte pe petentul …………., acesta fiind un client al barului la care ea lucrează, însă nu ştie nimic legat de vreun conflict în care ar fi fost implicat petentul.

În ceea ce priveşte declaraţia martorului ………….. potrivit căreia petentul l-ar fi agresat pe numitul ……………., instanţa nu o va avea în vedere întrucât această declaraţie are valoarea unei mărturii indirecte, martorul nefiind de faţă la presupusul conflict dintre tatăl său şi petent, cum de altfel a recunoscut în declaraţia sa.

Din declaraţia martorului ………………. rezultă că petentul i-a aplicat numitului ………….. o lovitură cu palma.

Instanţa mai reţine din declaraţia martorului că petentul nu a adresat cuvinte jignitoare numitului ……………, nu a făcut zgomote, larmă, ci a mers în linişte la acesta şi l-a lovit, fără ca acest incident să atragă atenţia persoanelor din jur, neprovocând alarmarea acestora.

Or, având în vedere că prin scandal se înţelege săvârşirea unei fapte care provoacă indignare, care tulbură ordinea publică, caracterizându-se, totodată, prin zgomot mare, gălăgie, instanţa apreciază că prin simpla lovire a numitului ……………… acţiune ce nu a atras atenţia celor din jur, petentul nu a săvârşit fapta de a provoca sau a participa efectiv la scandal, nefiind întrunite elementele constitutive ale acestei contravenţii.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa va admite plângerea petentului, va anula procesul-verbal de contravenţie, urmând a exonera petentul de plata amenzii aplicate prin procesul-verbal.

Etichete: