Top

Recurs.Individualizare sanctiune

Dosar nr. 731/253/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ Nr. 135

Şedinţa publică de la 13 Februarie 2009

Prin plângerea contravenţională înregistrată la Judecătoria Măcin sub nr. 731/253/2008 din 18.08.2008, petenta A.F. ……… a solicitat în contradictoriu cu agentul constatator Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea anularea procesului-verbal de contravenţie seria A/200 nr.0209472/12.08.2008 şi exonerarea de plata amenzii contravenţionale în sumă de 4000 lei.

Aceeaşi plângere, fiind depusă şi la agentul constatator, a fost înaintată de acesta din urmă Judecătoriei Măcin, fiind înregistrat dosarul nr.778/253/2008 din 02.09.2008.

În şedinţa publică din 07.10.2008, s-a dispus conexarea dosarului nr.778/253/2008 la dosarul nr.731/253/2008.

Prin sentinţa civilă nr.675/30 oct.2008 Judecătoria Măcin a admis în parte plângerea contravenţională şi în temeiul dispoziţiilor art.34 al.1 raportat la art.5 al.2 lit.”a” şi art.7 alin.3 din OG. nr.2/2001 a înlocuit amenda contravenţională în sumă de 4.000 lei aplicată petentei prin procesul-verbal de contravenţie seria A/200 nr.0209472/12.08.2008 cu sancţiunea contravenţională constând în „avertisment”.

Pentru a se pronunţa în sensul celor de mai sus, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin procesul-verbal seria A/200 nr.0209472/12.08.2008, petentei A.F. ……… i s-a aplicat o amendă contravenţională în sumă de 4.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.41 pct.2 lit.”b” din Lg.nr.82/1991 republicată.

În fapt, s-a reţinut că în urma verificărilor efectuate de agentul constatator, s-a constatat că petenta nu deţinea evidenţa contabilă a A.F. ……… aferentă perioadei 2002-2005.

Mai arată că în anul 2006 a fost inundaţie, iar atunci casa i-a fost distrusă, inclusiv arhiva cu actele contabile .Nu a ştiut faptul că avea obligaţia că trebuie să ia măsuri pentru reconstituirea acestora, mai ales că în luna august 2005 şi-a anulat autorizaţia de funcţionare.

Petenta, prin plângerea de faţă arată că în anul 2006 a fost inundaţie, iar atunci casa i-a fost distrusă, inclusiv arhiva cu actele contabile. Nu a ştiut faptul că avea obligaţia că trebuie să ia măsuri pentru reconstituirea acestora, mai ales că în luna august 2005 şi-a anulat autorizaţia de funcţionare.

Agentul constatator a depus întâmpinare în care a solicitat respingerea plângerii, motivat de faptul că, petenta prin reprezentantul său legal în conformitate cu dispoziţiile art.26 din Lg.82/1991 republicată, în caz de distrugere a documentelor financiar-contabile şi justificative, avea obligaţia reconstituirii acestora în termen de cel mult 30 de zile de la constatare, încheind în acest sens un proces-verbal şi să dea o declaraţie scrisă asupra împrejurărilor în care au dispărut documentele respective.

La dosarul cauzei s-a depus de către petentă adeverinţa nr.2307 din 14.08.2008 a Primăriei com.Smârdan prin care se arată că locuinţa lui ……… a fost distrusă în totalitate în urma inundaţiilor din vara anului 2006.

Faţă de adeverinţa depusă la dosar, instanţa a reţinut că fiind reală susţinerea petentei referitoare la împrejurarea în care s-a săvârşit contravenţia, respectiv faptul că din cauza inundaţiilor s-a distrus întreaga evidenţă contabilă a A.F. ……….

Deşi contravenţia există, raportat la dispoziţiile art.16 din O.G.2/2001 în care se arată că în procesul verbal de contravenţie trebuie arătate împrejurările în care s-a comis contravenţia pentru a se putea stabili gravitatea faptei comise şi având în vedere prevederile art.5 din acelaşi act normativ în care se stipulează faptul că sancţiunea aplicată trebuie să fie proporţională cu gravitatea faptei săvârşite, instanţa a reţinut că în speţa de faţă sancţiunea aplicată este disproporţionată, în sensul că este mult prea mare faţă de fapta comisă.

Împotriva acestei sentinţe în termen legal a formulat recurs DGFP Tulcea, criticând sentinţa doar cu privire la faptul că petentul avea obligaţia de a reconstitui documentele financiar contabile în termen de 30 de zile de la distrugerea prin inundaţie, aşa cum se prevede la art.26 din Legea nr.82/1991 a contabilităţii.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile recurate, prin prisma singurului motiv de recurs, precum şi din oficiu, se constată că instanţa de fond, pe baza unei juste analize a probelor dosarului, a pronunţat o sentinţă legală şi temeinică, potrivit următoarelor considerente.

Prin procesul verbal seria A/2000 nr.0209472 din 12 aug.2008, petentei AF Sofron Mihail i s-a aplicat o amendă contravenţională în cuantum de 4000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev.de art.41 al.2 lit.”b” din Legea nr.82/1991, a contabilităţii.

Într-adevăr, contravenţia există şi a fost săvârşită de către petentă, iar în procesul verbal de contravenţie este legal întocmit, dar organul constatator nu a avut în vedere dozarea sancţiunii în sensul respectării prevederilor art.5 al.5 din OG nr.2/2001, coroborat cu art.21 al.3 din acelaşi act normativ.

Potrivit dispoziţiilor de mai sus, sancţiunea aplicată trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului.

Dacă organul constatator ar fi avut în vedere prevederile de mai sus, ar fi putut doza sancţiunea şi nu ar fi aplicat maximul amenzii în cuantum de 4000 lei, când prevederile legale sunt cuprinse între 300 şi 4000 lei.

Nu poate fi primit motivul de recurs invocat de recurentă, atâta vreme când din adresa Primăriei Smârdan rezultă că petentului i s-a prăbuşit casa în urma inundaţiilor.

Faţă de toate aceste considerente, urmează a respinge recursul ca nefundat şi a menţine sentinţa atacată ca legală şi temeinică.

Etichete: