Top

Recurs.Fond funciar.Anulare titlu proprietate

Dosar nr. 4569/327/2007

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIE CIVILĂ Nr. 127

Şedinţa publică de la 13 Februarie 2009

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tulcea sub nr.4569/327/2007, reclamanţii ……….. şi ……….. au solicitat anularea unui titlu de proprietate emis pe vechiul amplasament, fără să indice numărul titlului şi nici persoanele pe numele cărora a fost emis.

Soluţionând cauza, Judecătoria Tulcea, prin sentinţa civilă nr.22 din 7 ian.2009 a constatat perimată acţiunea.

Pentru a se pronunţa în sensul celor de mai sus, prima instanţă a reţinut că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 15 nov.2007,de când cauza a fost suspendată până la indicarea de către reclamanţi a numărului titlului de proprietate şi numele persoanelor titulare ale titlului.

A reţinut prima instanţă că dosarul a rămas în nelucrare timp de 1 an, din vina reclamanţilor.

Împotriva acestei sentinţe în termen legal au formulat recurs reclamanţii, considerând sentinţa ca fiind nelegală şi netemeinică.

Au arătat reclamanţii că instanţa de fond nu a dat dovadă de rol activ şi astfel nu s-a putut anula titlul de proprietate.

Arată reclamanţii că, instanţa de fond trebuia să solicite relaţii de la Primăria com………… pentru a afla numărul titlului de proprietate şi persoana titulară a acestuia.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile recurate, prin prisma motivelor invocate, precum şi din oficiu, se constată că instanţa de fond, pe baza unei juste analize a probelor dosarului, a pronunţat o sentinţă legală şi temeinică, potrivit următoarelor considerente.

Prin plângerea introdusă la data de 7 iunie 2007 şi înregistrată la Judecătoria Tulcea sub nr.3032, reclamanţii ……….. şi ……….., în contradictoriu cu Comisia Jud.pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Tulcea au solicitat anularea Hot.nr.1720 din 9 nov.2006 a Comisiei Judeţene pe care o consideră nelegală şi netemeinică.

La data de 28 iunie 2007, reclamanţii au depus la dosar o cerere prin care solicită conexarea prezentei cauze la dos. Nr.2478/327/2007, dosar în care reclamanţii au calitatea de intervenienţi.

Prin încheierea din data de 23 august 2007 în dos.nr.3032/327/2007, instanţa, văzând că sunt îndeplinite condiţiile art.164 C.proc.civ. a dispus conexarea prezentei cauze în dos.nr.2478/327/2007.

Reclamanţii au mai solicitat şi anularea titlului de proprietate emis pe vechiul amplasament, motiv pentru care instanţa de fond le-a pus în vedere sub sancţiunea prev.de art.1551 C.proc.civ. să precizeze numărul şi data titlului de proprietate a cărui anulare o solicită, numele persoanelor titulare ale titlului de proprietate, precum şi adresele persoanelor cu care înţeleg să se judece.

Văzând că prin solicitările ulterioare s-ar îngreuna soluţionarea dosarului cu nr.2478/327/2007, instanţa a dispus disjungerea cauzei având ca obiect anularea Hot.nr.1720 din 9 nov.2006 şi anularea titlului de proprietate nr.65543/1997 de capătul de cerere privind anularea titlului de proprietate emis pe vechiul amplasament, formându-se dos.cu nr.4569/327/2007.

La termenul din data de 27 august 2007, instanţa de fond a suspendat cauza în temeiul art.1551 C.proc.civ. deoarece reclamanţii nu au depus precizări cu privire la persoanele cu care se vor judeca şi nici titlul de proprietate emis pe vechiul amplasament şi a cărui anulare o solicită.

La data de 24 oct.2007, reclamanţii au solicitat repunerea cauzei pe rol, cerere respinsă de instanţa de fond prin Încheierea din data de 10 dec.2008 tot datorită faptului că reclamanţii nu au comunicat relaţiile solicitate de către instanţă.

Prin sentinţa civilă nr.22 din 7 ianuarie 2009 Judecătoria Tulcea în temeiul art.248 şi 252 C.proc.civ. a constatat perimarea.

Faţă de aceste considerente, urmează a se respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul reclamant ……….. împotriva Sentinţei Civile nr. 22 din 07 ianuarie 2009, pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul cu nr. 4569/327/2007.

Etichete: