Top

Fond funciar

S.c. nr. 632/25 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată la nr. …….., reclamanta ……… a formulat plângere împotriva hotărârii nr. …….. a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea.

În motivarea cererii petenta a arătat că prin această hotărâre Comisia judeţeană admis în parte contestaţia sa numai cu privire la suprafaţa de 350 mp teren intravilan, fiind respinsă pentru suprafaţa de 1 ha cu motivarea că pentru această suprafaţă s-a eliberat un titlu de proprietate, însă cu numele mamei sale greşit şi în altă zonă, nu pe vechiul amplasament.

A mai arătat petenta că încă de la început a solicitat restituirea terenului pe vechiul amplasament situat în str. Combustibilului din mun. Tulcea, dar niciuna din cereri nu s-a soluţionat aşa cum s-a cerut.

Sub numărul ………. s-a înregistrat la Judecătoria Tulcea aceeaşi plângere a petentei.

Prin încheierea din 13 martie 2008 instanţa a dispus reunirea celor două cauze sub numărul ……….

În dovedirea plângerii petenta a depus la dosar înscrisuri şi a solicitat audierea martorilor …………… precum şi efectuarea unei expertize tehnice topografice.

Prin cererea din ……… petenta şi-a modificat cererea de chemare în judecată în sensul că solicită constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr. ……… emis pe numele de ……….. şi obligarea Comisiei municipale Tulcea de punere în posesie pe vechiul amplasament cu suprafaţa de 1,035 ha teren intravilan.

În motivarea acestei cereri petenta a arătat că mama sa pe nume Simionov Harpena a formulat o cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru un teren intravilan, dar nu a mai apucat să vadă pentru ce suprafaţă i s-a reconstituit dreptul deoarece la data de 3 august 1992 a decedat.

A mai arătat petenta că, în calitate de moştenitoare, a făcut demersurile necesare pentru obţinerea titlului de proprietate asupra terenului solicitat pe vechiul amplasament şi cu mare greutate i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o anumită suprafaţă şi doar o mică parte pe vechiul amplasament.

Tot petenta arată că titlul de proprietate contestat este nul deoarece este emis pe numele altei persoane şi că suprafaţa delimitată în titlu este situată pe un alt amplasament situat în extravilan în loc de intravilan şi nu corespunde nici cu suprafaţa solicitată de 1,0350 ha.

S-a mai susţinut că petenta nu a primit nici hotărârea comisiei judeţene şi nici titlul de proprietate pentru a avea posibilitatea de a formula plângere, că în posesia titlului de proprietate a intrat abia în anul 2005, după depunerea cererii în baza legii 247/2005, că a refuzat primirea titlului pe motiv că numele nu corespundea.

Comisia judeţeană a depus la dosar procesul – verbal de punere în posesie din 10 iulie 2002.

Analizând cauza, instanţa reţine că prin titlul de proprietate nr. ………… s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea numitei Simion Harpena Agripina pentru suprafaţa de 1 ha teren situat în extravilanul mun. Tulcea, tarlaua 123, parcela 2598.

Prin titlul de proprietate nr. 56861/12 decembrie 1995 numitei ……. i s-a reconstituit dreptul de proprietate şi pentru suprafaţa de 1500 mp teren situat tot în extravilanul mun. Tulcea, tarlaua 61 parcela 1784/3.

Motivele invocate de petentă nu constituie motive de nulitate absolută a titlului de proprietate atacat ci doar motive de modificare a acestui titlu.

Astfel, în ce priveşte numele titularului, este evident că este vorba despre o eroare (Simion în loc de Simionov) eroare care nu atrage nulitatea absolută a actului ci, eventual o modificare a sa (dacă se va solicita acest lucru).

La fel şi în ce priveşte amplasamentul. Greşita stabilire a amplasamentului unui teren nu constituie, în opinia instanţei, un motiv de nulitate absolută a titlului de proprietate ci doar un motiv de modificare a sa în condiţiile în care se va dovedi că la data solicitării de către titular, vechiul amplasament era liber. Ar fi lovit de nulitate absolută doar titlul prin care s-ar dispune constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea altei persoane pe acest vechi amplasament, în condiţiile în care reconstituirea pe vechiul amplasament era solicitată.

În ce priveşte punerea în posesie pe vechiul amplasament, atât timp cât titlul de proprietate nu este modificat în ce priveşte amplasamentul nu se poate efectua punerea în posesie pe un alt amplasament deoarece în acest caz am avea două puneri în posesie pe două amplasamente diferite pentru aceeaşi suprafaţă de teren ceea ce nu este posibil.

Prin probele administrate în cauză petenta nu a dovedit existenţa vreunui motiv de nulitate absolută a titlului de proprietate, ci doar că autorii săi au deţinut în proprietate terenurile respective (fapt necontestat nici de către comisii şi nici de către instanţă) şi că o parte din vechiul amplasament este liber în momentul de faţă.

În aceste condiţii, instanţa constatând că nu există niciun motiv de nulitate absolută a titlului de proprietate, va respinge cererea petentei, astfel cum a fost modificată, ca nefondată.

Etichete: