Top

CONTESTAŢIA ÎMPOTRIVA DECIZIEI EMISE DE PRIMAR ÎN BAZA LEGII NR.10/2001 PRIN CARE SE CONTESTĂ CUANTUMUL DESPĂGUBIRILOPR ACORDATE

Contestatorii ce au formulat contestaţii împotriva deciziilor prin care li s-au stabilit despăgubiri băneşti conform Legii nr.10/2001, anterior apariţiei Legii nr.247/2005, au interes în a formula contestaţie cu privire la stabilirea valorii despăgubirilor.

Decizia civilă nr. 118/25.09.2006 – Dosar nr.791/32/2006

Prin sentinţa civilă nr.493 din 26 aprilie 2006 a Tribunalului B. s-a respins contestaţia formulată de P.D. în contradictoriu cu Primarul Municipiului Bacău, ca lipsită de interes.

S-a reţinut, de instanţa de fond că reclamantul a formulat contestaţie împotriva dispoziţiei nr.979 din 29 aprilie 2005 emisă de pârâtă, întrucât valorile de despăgubire precizate la art.2 şi art.3 din dispoziţie, privind imobilul casă şi teren în suprafaţă de 88 mp, nu reprezintă valoarea reală de despăgubire.

Pârâtul a invocat excepţia lipsei de interes în stabilirea valorii despăgubirilor, conform Legii nr.247/2005.

Instanţa de fond a reţinut că ulterior emiterii deciziei contestate a intrat în vigoare Legea nr.247/2005 care prevede procedura de acordare a despăgubirilor şi respectiv căile de atac în justiţie, situaţie în care valorile de despăgubire vor fi stabilite de Comisia Centrală abilitată de lege.

Ca urmare a apelului formulat de contestator Curtea de Apel a pronunţat decizia civilă nr.118/2006 prin care a admis apelul, a desfiinţat sentinţa apelată şi a trimis cauza spre rejudecare.

Instanţa de apel a reţinut că Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, a intrat în vigoare la 22 iulie 20005 şi a prevăzut, printre altele la capitolul V, Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor, respectiv la art.16 se prevede că deciziile /dispoziţiile emise de unităţile investite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare (…) în care s-au consemnat sume de bani care urmează a se acorda ca despăgubire (…) se predau pe bază de proces – verbal de predare-primire secretariatului Comisiei Centrale pe judeţe (…)

S-a reţinut că dispoziţiile legii civile sunt de imediată aplicare, însă în cauză dispoziţia emisă a fost contestată anterior apariţiei Legii nr.247/2005.

Art.16.6 din Normele Metodologice de aplicare a titlului VII „regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” aprobate prin H.G. nr.1095 din 27 octombrie 2005 – aliniat final, prevede că deciziile/ordinele obiect al unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti vor fi predate după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârilor judecătoreşti Comisiei Centrale.

Faţă de acest text de lege s-a apreciat că dispoziţiile art.16 din Legea nr.247/2005 prevăd doar pentru dispoziţiile sau deciziile necontestate în instanţă anterior apariţiei legii, obligativitatea predării Comisiei Centrale, nu şi pentru cele contestate în instanţă întrucât s-ar îngrădi accesul la justiţie al părţii.

Instanţa de apel a apreciat că, în cauză contestatorul avea interes în a se stabili cuantumul corect al despăgubirilor, cu atât mai mult cu cât la data promovării contestaţiei aceasta era modalitatea de a verifica cuantumul despăgubirilor, neexistând Comisia Centrală, stabilită prin Legea nr.247/2005.

Etichete: