Top

Litigii de munca – Drepturi banesti. Despagubiri spor conditii vatamatoare de 10%

Prin cererea adresata acestei instantei, înregistrata sub nr.638/88/2009, T. G. a chemat în judecata Curtea de Conturi a României, solicitând obligarea pârâtei la plata de despagubiri, echivalente cu sporul pentru conditii vatamatoare de munca de 10% din salariul de baza, neacordat pentru perioada 15.01.2008-31.01.2009, actualizate cu coeficientul de inflatie calculat de la data la care trebuia platita suma respectiva si pâna la achitarea integrala a acesteia.
De asemenea, reclamantul a mai solicitat si obligarea pârâtei la corectarea încadrarii sale salariale, cu includerea sporurilor respective si la efectuarea mentiunilor corespunzatoare în carnetul sau de munca.
În motivare, reclamantul a aratat ca, a desfasurat activitatea din cadrul Curtii de Conturi a României, în calitate de controlor financiar/auditor public extern la Camera de Conturi Judeteana Tulcea.
A precizat reclamantul ca, a avut calitatea de angajat cu contract de munca pe durata nedeterminata, aflat în raporturi juridice de munca cu angajatorul Curtea de Conturi a României, raporturi guvernate de Legea nr.53/2003, Codul muncii.
S-a mentionat ca, Personalul Curtii de Conturi a României mai cuprinde, alaturi de controlorii financiari si functionari publici, personal contractual si ca, urmare a masurarii câmpurilor electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori pentru comunicatii, instalatii de microunde, instalatii de curenti de înalta frecventa, statii de bruiaj, de catre Societatea Nationala de Radiocomunicatii, a fost întocmit Buletinul de Masuratori al Câmpului radioelectric nr.302/1715 din 15.01.2008, care atestata depasirea limitelor maxime, admise ale radiatilor electromagnetice, aratând si locurile de munca unde sunt depasite aceste limite, iar în cadrul obiectivelor unde sunt depasite aceste limite, intra si birourile controlorilor financiari, alaturi de cele ale celorlalte categorii de personal.
A aratat reclamantul ca, Buletinul de determinare a câmpului electromagnetic a fost înaintat catre Autoritatea de Sanatatea Publica Tulcea si, implicit, catre Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea, cu scrisoarea camerei de Conturi Judetene Tulcea nr.189/15.02.2008.
S-a precizat ca, Autoritatea de Sanatate Publica Tulcea, prin Buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de munca nr.7 din 18.11.2007, contrasemnat si de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea, arata ca, personalul se poate îmbolnavi profesional prin actiunea câmpului electromagnetic asupra analizatorului vizual, sistemului nervos, sistemului endocrin, produsului de conceptie etc.
A învederat reclamantul ca, în aceste conditii, Camera de Conturi Judeteana Tulcea, a înaintat documentele catre Curtea de Conturi a României, cu scrisoarea nr. 213/20.02.2008 si, ca urmare a acestui demers, Curtea de conturi a României a emis Ordinul nr.99 din 29.02.2008, prin care aproba acordarea sporului pentru conditii vatamatoare de munca de 10% din salariul de baza, personalului contractual si functionarilor publici din cadrul Camerei de Conturi Judetene Tulcea, controlorilor financiari neacordându-li-se acest spor.
Reclamantul a mentionat ca prin acest mod de a proceda al pârâtei, controlorii financiari sunt, discriminati fata de celelalte categorii de personal din cadrul Camerei de Conturi Judetene Tulcea, prin neacordarea sporului pentru conditii vatamatoare, contrar prevederilor art. 1-6 din O.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si publicata în M.O. nr. 99/08.02.2007.
De asemenea, a mai aratat ca, pârâta, pe lânga faptul ca îi încalca dreptul constitutional la masuri de protectie sociala, prevazut de art. 41, alin.2 din Constitutie, pentru conditii de lucru deosebite, nici nu îi acorda sporul pentru lucrul în aceste conditii.
A mentionat ca, aceasta atitudine a pârâtei mai încalca prevederile art. 7 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, semnata de România la 14 decembrie 1955, prevederile art.23 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, semnata de România la 14 Decembrie 1955, prevederile art.7 din Pactul International cu privire la Drepturile Economice, Sociale si Culturale, ratificat de România prin Decretul nr.212/1974, prevederile art.14 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului ratificata de România prin Legea nr.30/1994, prevederile art.1 din Protocolul nr.12 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a libertatilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000, ratificat de România prin Legea nr.103/25 aprilie 2006, prevederile art.4 din Carta sociala europeana revizuita, adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificata de România prin Legea nr. 74/1999, prevederile art.16, alin.1 din Constitutia României, prevederile art.20, alin.1 din Constitutia României, prevederile art.5 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii si prevederile art.6, alin.1 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, prevederile art. 39, alin.1, literele a si d din Legea nr.53/2003 si prevederile art.155 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii.
În dovedire, reclamantul a depus la dosar, copii xerox dupa urmatoarele înscrisuri: adresa nr.188/15.02.2008, anexa 1 cuprinzând rezultatul masuratorilor radiatiei electromagnetice de radiofrecventa, adresa nr.213/20.02.2008, buletin de determinare prin expertizare a locurilor de munca nr.7/2008, adresa nr. 880/15.02.2008, ordinul nr. 99/29.02.2007, adresa nr. 53/14.01.2008.
În aparare, a formulat întâmpinare pârâta Curtea de Conturi a României, prin care a aratat ca, reclamantul si-a desfasurat activitatea în cadrul Camerei de Conturi Tulcea, în functia de controlor financiar, respectiv auditor public extern, pâna la data de 31.01.2009, când si-a încetat relatiile de munca cu subscrisa pârâta.
A mentionat pârâta ca, la data de 29.02.2007, a fost emis Ordinul nr. 9 de catre presedintele Curtii de Conturi a României, act prin care a fost acordat sporul pentru conditii vatamatoare de munca în cuantum de 10% din salariul de baza, cu începere de la data de 01.02.2008, doar personalului contractual si functionarilor publici care îsi desfasoara activitatea în sediul Camerei de Conturi Tulcea, iar ratiunea pentru care nu au fost inclusi în dispozitiile actului sus amintit si controlorii financiari, respectiv auditorii publici externi, a fost aceea ca, acestia din urma îsi desfasoara atributiile de serviciu în afara sediului instantei, mai precis la sediile unitatilor supuse controlului, prin aceasta nefacându-se o discriminare în întelesul legii.
De asemenea, a mentionat ca, potrivit art.32 alin.(1) din Legea nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, „exercitarea auditarii se poate efectua la sediul sau sau la fata locului”, iar din practica reiese ca aceste masuri de control se exercita prin deplasarea auditorilor publici externi (controlorilor financiari) la sediile institutiilor controlate.
S-a subliniat ca, acest aspect este necesar a fi retinut de instanta si raportat la dispozitiile art.14 din Ordonanta Guvernului nr.10 din 31 ianuarie 2007, privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
Totodata pârâta a mentionat ca, locurile de munca pentru care se acorda sporul sunt stabilite pe baza buletinelor de determinare, precum si faptul ca, legea permite stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a sporului, si tinând cont de faptul ca programele de control se realizeaza în sediile institutiilor controlate, auditorii publici externi( controlorii financiari), aflându-se în majoritatea timpului de lucru în afara sediului Camerei de Conturi Tulcea, s-a apreciat ca, neacordarea sporului solicitat nu este o masura discriminatorie sau nelegala, asa cum sustine reclamantul.
La sedinta din data de 7 octombrie 2009, reclamantul a solicitat conexarea Dosarului nr. 639/88/2009, la dosarul nr. 638/88/2009.
Instanta, având în vedere ca între cauze exista o strânsa legatura, în temeiul art. 164 Cod de procedura civila, a dispus conexarea dosarului nr. 639/88/2009 la dosarul nr. 638/88/2009, urmând sa apara sub acest din urma numar.
Prin cererea adresata acestei instante, înregistrata sub nr.639/88/2009 reclamantul T.G., a chemat în judecata Curtea de Conturi a României, solicitând obligarea pârâtei la plata de despagubiri, echivalente cu sporul de confidentialitate de 15% din salariul de baza, neacordat pentru perioada 01.02.2005-31.01.2009, actualizate cu coeficientul de inflatie, calculat de la data de la care trebuiau platite si pâna la data achitarii lor integrale.
De asemenea, reclamantul a mai solicitat si obligarea pârâtei la corectarea încadrarilor sale salariale, cu includerea sporului respectiv, cât si la efectuarea mentiunilor corespunzatoare în carnetul sau de munca.
În motivare, reclamantul a aratat ca, în ceea ce priveste cadrul legal al desfasurarii oricaror activitati care privesc informatii clasificate, a surselor confidentiale precum si asigurarea fondurilor necesare în vederea îndeplinirii obligatiilor acestea sunt prevazute de Legea nr.182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate.
A mentionat reclamantul ca, prevederile legale referitoare la aria de competenta a Curtii de Conturi a României, asa cum sunt indicate cu precizie si în mod special prin Legea nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata, modificata si completata prin Legea nr.77/2002 au fost urmatoarele:
-art.1 alin.1 care prevede: ” Curtea de Conturi este institutia suprema de control financiar ulterior extern asupra modului de formare, de administrare si de întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public…”
– art.4 care prevede: „(1) Curtea de Conturi are acces neîngradit la acte, documente si informatii necesare exercitarii functiilor sale de control si jurisdictionale, oricare ar fi persoanele juridice sau fizice detinatoare.
(2) Toate persoanele juridice si fizice supuse controlului sau jurisdictiei Curtii de Conturi, sunt obligate sa-i transmita actele, documentele si informatiile solicitate la termenele stabilite de Curte si sa-i asigure accesul în sediile lor, daca aceasta hotaraste efectuarea controlului sau cercetarea la fata locului.
(3) Daca în exercitarea functiilor sale, Curtea de Conturi ia cunostinta de informatii care constituie secrete de stat, de serviciu, comerciale sau individuale, aceasta este obligata sa respecte caracterul lor si sa le faca cunoscute numai autoritatilor îndreptatite”.
De asemenea a mentionat ca, Legea nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata, modificata si completata prin Legea nr.77/2002, a fost modificata prin Legea nr.217 din 24 octombrie 2008, fiind publicata în Monitorul Oficial nr.724 din 24 octombrie 2008, prevederile art.1 si 4 fiind urmatoarele:
,,Art.1-(1) Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare, de administrare si de întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public…
Art.4-(1) Curtea de Conturi are acces neîngradit la acte, documente, informatii, necesare exercitarii atributiilor sale.
(2) Entitatile audiate de Curtea de Conturi sunt obligate sa îi transmita actele, documentele, informatiile solicitate, la termenele si în structura stabilite de Curtea de Conturi, si sa îi asigure accesul în sediile acestora.
(3) La solicitarea auditorilor publici, persoanele fizice sau juridice detinatoare de acte sau documente sunt obligate sa le puna la dispozitia acestora.
(4)Entitatile auditate sunt obligate sa sprijine activitatea auditorilor publici, în cazul efectuarii misiunilor de audit la sediile acestora, prin asigurarea unor spatii de lucru adecvate si a accesului logistic corespunzator.
(5) Entitatile auditate poarta întreaga raspundere pentru actiunile lor si nu pot fi absolvite de aceasta raspundere pentru invocarea rapoartelor Curtii de Conturi.
(6) Autoritatile publice cu atributii de control financiar, control fiscal, precum si de control sau de supraveghere prudentiala în alte domenii, au obligatia sa efectueze cu prioritate verificari specifice, la solicitarea Curtii de Conturi.
(7) Daca, în exercitarea functiilor sale, Curtea de Conturi ia cunostinta de informatii care constituie secrete de stat, de serviciu, comerciale sau individuale, aceasta este obligata sa respecte caracterul acestora si sa le faca cunoscute numai autoritatilor îndreptatite.”
Reclamantul a învederat ca, în scopul asigurarii mai eficiente a confidentialitatii informatiilor clasificate, au fost adoptate o serie de acte normative, menite sa confere categoriilor de persoane, salariati( militari si civili) ce gestioneaza astfel de informatii, sporuri salariale corespunzator gradului de acces la asemenea informatii.
Astfel, prin art.3 alin.(1) din Legea nr.444/2006, pentru aprobarea O.G. nr.19/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar si functionarilor publici cu statut special din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala s-a prevazut ca: „Pentru pastrarea confidentialitatii în legatura cu informatiile clasificate, în functie de certificatul/ avizul de securitate detinut, cadrele militare în activitate, functionarii publici cu statut special, militarii angajati pe baza de contract si personalul civil din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala beneficiaza, de un spor lunar de pâna la 15 % din solda lunara, respectiv din salariul de baza, cu încadrarea în limitele bugetelor aprobate”.
De asemenea, s-a aratat ca prin dispozitiile art. 11 din O.G. nr.9/2005, art. 13 din O.G. nr.3/2006 si respectiv art.13 din .O.G nr.10/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului din sectorul bugetar si a persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, s-a prevazut ca ,,Sporul de confidentialitate se acorda personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului si al Ministerului Integrarii Europene, în cuantum de pâna la 15% din salariul de baza, precum si personalului contractual din institutiile si autoritatile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor”, astfel sporul de confidentialitate se acorda nu numai categoriilor de functionari publici prevazuti în Legea nr.444/2006, ci si altor categorii de personal din sectorul bugetar.
De asemenea, s-a învederat ca, este evident ca, cel putin în raport de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.19/2006, rezulta în mod clar vointa de a se acorda acest spor de confidentialitate tuturor categoriilor de personal din cadrul institutiilor publice care gestioneaza si administreaza informatii clasificate si nu doar celor prevazute în Legea nr.444/2006, adica personalului militar si functionarilor publici cu statut special din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
Reclamantul a subliniat ca, însasi O.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, prevede în art. 30 alin.3, acordarea sporului de confidentialitate de pâna la 15% personalului din aparatul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, tocmai pe ideea unui tratament echitabil si similar al tuturor categoriilor de persoane din cadrul institutiilor publice ce gestioneaza informatii clasificate.
S-a aratat ca, desi conform art. 28 din Legea nr.182/2002, a detinut certificate ORNIS, iar prin Legea nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata, modificata si completata prin Legea nr.77/2002 si Legea nr.217/2008, a gestionat informatii clasificate având acces neîngradit la acestea, fiind în acelasi timp obligat sa respecte caracterul informatiilor care constituie secrete de stat, de serviciu, comerciale sau individuale, nu a beneficiat de sporul de confidentialitate prevazut pentru categoriile de persoane enumerate.
A mai mentionat reclamantul ca, Curtea de Conturi a României, prin controlorii/ auditorii sai, are acces neîngradit la documentele si informatiile necesare exercitarii functiilor sale de control, la toate persoanele juridice sau fizice, deci implicit la entitatile al caror personal beneficiaza de sporul de confidentialitate si, astfel, în aceasta postura, cu ocazia fiecarui control a fost pus în situatia de a consulta documente clasificate si, paradoxal, controlul acordarii sporului de confidentialitate categoriilor de personal din cadrul institutiilor care gestioneaza informatii clasificate si care sunt supuse controlului Curtii de Conturi a României.
În drept, reclamantul si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art.1 si 4 din Legea nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata, modificata si completata prin Legea nr.77/2002, pe dispozitiile art. 2,15, 17,28 si 37 din Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate precum si pe dispozitiile art.30 din O.G. nr.137/2000 privind acordarea sporului de confidentialitate personalului din Aparatul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.
Examinând actiunea, raportat la probatoriul administrat în cauza, instanta urmeaza a retine urmatoarele:
Între parti au existat raporturi de munca, reclamantul având în cadrul Curtii de Conturi Tulcea functia de controlor financiar, respectiv auditor public extern pâna la data de 31.01.2009, asa dupa cum dealtfel recunoaste si pârâta în întâmpinare.
Conform prevederilor art.32 alin.(1) din Legea nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata ,, exercitarea auditarii se poate efectua la sediul sau sau la fata locului”.
Este stiut faptul ca, din practica rezulta ca, masurile de control se exercita de catre auditorii publici externi ( controlorii financiari), la sediile institutiilor controlate.
Potrivit art.14 din O.G. nr.10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salariat potrivit anexelor II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sistemul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica: ,, Spor pentru conditii vatamatoare, de pâna la 10% din salariul de baza, se acorda personalului contractual care desfasoara activitate în cadrul autoritatilor institutiilor publice în care functioneaza instalatii care guverneaza câmpuri electromagnetice de radiofrecventa, produse de emitatori pentru comunicatii, instalatii de microunde, instalatii de curenti de înalta frecventa, statii de bruiaj.
(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevazut la alin.(1) si conditiile de acordare, se stabilesc în limitele prevazute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevazute în bugetul aprobat.
(3) Locurile de munca pentru care se acorda sporul prevazut al alin.(1), vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autoritatile abilitate în acest sens”.
Urmare a masurarii câmpurilor electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori pentru comunicatii, instalatii de microunde, instalatii de curenti de înalta frecventa, statii de bruiaj, efectuata de catre Societatea Nationala de Radiocomunicatii, a fost întocmit Buletinul de masuratori al câmpului radioelectric nr.302/1715 din 15.01.2008, care atesta depasirea limitelor maxime admise ale radiatiilor electromagnetice.
Prin buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de munca nr.7/18.11.2007, emis de Autoritatea de Sanatatea Publica Tulcea, contrasemnat si de Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea s-a precizat ca ,, personalul expus la radiatii electromagnetice de radio frecventa beneficiaza de sporuri, conform legislatiei în vigoare”.
La data de 29.02.2007, Presedintele Curtii de Conturi a României a emis Ordinul nr.99, prin care s-a dispus ca, începând cu data de 01.02.2008, personalul contractual si functionarii publici care îsi desfasoara activitatea în sediul Camerei de Conturi a Judetului Tulcea, sa beneficieze de un spor pentru conditii vatamatoare de munca de 10% din salariul de baza.
Or, având în vedere prevederile art.32 alin.(1) / Legea nr. 94/1992, cât si faptul ca, în mod efectiv programele de control ale auditorilor publici externi( controlorilor financiari), se realizeaza la sediile institutiilor la care se efectueaza controlul, acestia aflându-se asadar, în majoritatea timpului de lucru în afara sediului Camerei de Conturi Tulcea, vazând si celelalte prevederi legale mai sus citate, instanta apreciaza ca, neacordarea sporului pentru conditii vatamatoare si pentru reclamant, nu este o masura nelegala.
De asemenea, nu se poate retine nici caracterul discriminatoriu al masurii de neacordare al sporului pentru conditii vatamatoare si catre reclamant, în calitatea sa de controlor financiar( auditor public extern), în conditiile în care acest spor a fost acordat personalului contractual si functionarilor publici din cadrul Camerei de Conturi Tulcea, deoarece situatiile deosebite în care se gasesc diferite categorii de salariati, determina solutii diferite ale legiuitorului, în ceea ce priveste salarizarea acestora, fara ca prin aceasta solutie sa se încalce principiul legalitatii.
Instanta europeana a decis în mod constant ca, pentru a exista discriminare, trebuie stabilit ca, persoane plasate în situatii analoge sau comparabile în materie, beneficiaza de un tratament preferential si ca, aceasta distinctie nu-si gaseste nici o justificare obiectiva sau rezonabila.
În speta, nu poate fi vorba despre aceia ca, functionarii publici sau personalul contractual din cadrul Camerei de Conturi Tulcea, s-ar afla în situatii analoge sau comparabile cu cele ale controlorilor financiari ( auditorilor publici externi), câta vreme, asa cum s-a mai aratat, acestia îsi pot desfasura activitatea atât la sediul Camerei de Conturi Tulcea, cât si la sediul institutiilor la care se efectueaza controale, nefiind astfel, la fel ca si restul angajatilor acestei institutii, expusi pe toata durata programului de lucru, la riscurile ce au determinat acordarea sporului pentru conditii vatamatoare doar catre personalul contractual si functionarii publici.
Astfel, se apreciaza ca, pârâta nu a facut o discriminare reclamantului, prin acordarea sporului pentru conditii vatamatoare doar personalului contractual si functionarilor publici, care îsi desfasoara efectiv activitatea zilnica la sediul Camerei de Conturi Tulcea, Curtea de Conturi nefacând altceva decât sa aplice dispozitiile legale în materie, adoptate cu respectarea principiilor constitutionale si ale statutului de drept.
Astfel, instanta urmeaza a respinge ca nefondat capatul de cerere privind plata sporului pentru conditii vatamatoare.
În aceste conditii, instanta va respinge ca nefondat si capatul de cerere privind corectarea încadrarii salariale a reclamantului, cu includerea sporului de conditii vatamatoare si efectuarea mentiunilor în carnetul sau de munca, tocmai motivat de respingerea solicitarii sale privind acordarea sporului de conditii grele, pentru perioada 15.01.2008-31.01.2009, ca nefondata, prin prezenta hotarâre.
În ceea ce priveste cererea reclamantului vizând obligarea pârâtei la plata de despagubiri echivalente cu sporul de confidentialitate de 15% din salariul de baza, neacordat pentru perioada 01.02.2005-31.01.2009, actualizate cu indicele de inflatie de la data care trebuiau platite si pâna la achitarea integrala a acestora si la corectarea încadrarilor salariale, cu includerea sporului respectiv si efectuarea mentiunilor corespunzatoare în carnetul sau de munca, instanta va retine urmatoarele:
Potrivit prev. art. 283 alin.(1) lit. c din Codul muncii:
,, Cererile în vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate…. în termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, în situatia în care obiectul conflictului individual de munca consta în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat…”.
Instanta retine ca, reclamantul a formulat actiunea la data de 2 aprilie 2009, solicitând drepturile salariale mai sus precizate, pentru perioada 01.02.2005-31.01.2009, astfel ca, vazând prevederile art.283 alin.(1) lit. c) Codul muncii, urmeaza a respinge pretentiile aferente perioadei 1.02.2005-1.04.2006, pentru interventia prescriptiei.
Referitor la sporul de confidentialitate, corespunzator perioadei 2.04.2006-31.01.2009, urmeaza a fi avute în vedere urmatoarele considerente:
Pentru pastrarea confidentialitatii în legatura cu informatiile clasificate, prin art. 3 alin.(1)/ Legea nr.444/2006 pentru aprobarea O.G. nr.19/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar si functionarilor publici cu statut special, din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, s-a precizat ca:
,, Pentru pastrarea confidentialitatii, în legatura cu informatiile clasificate în functie de certificatul avizul de securitate detinut, cadrele militare în activitate, functionarii publici cu statut special, militarii angajati pe baza de contract si personalul civil din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, beneficiaza de un spor lunar de pâna la 15% din solda lunara, respectiv din salariul de baza, cu încadrarea în limitele bugetelor aprobate”.
Conform dispozitiilor art.11/ O.G. nr.9/2005, ale art. 13/ O.G. 3/2006 si ale art. 13/ O.G. 10/2007, privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului din sectorul bugetar si ale persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, s-a prevazut ca, sporul de confidentialitate se acorda personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului si al Ministerului Integrarii Europene, în cuantum de pâna la 15 % din salariul de baza, precum si personalul contractual din institutiile si autoritatile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor.
Dispozitiile art.15/O.G.6/2007 privind masuri de reglementare a drepturilor salariale ale functionarilor publici, actualizata, prevad ca, sporul de confidentialitate se acorda functionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului, în cuantum de pâna la 15% din salariu, C.N.S.A.S., M.A.E., Ministerul Integrarii Europene, directiilor subordonate ministrului delegat pentru comert din cadrul M.E.C.L., Consiliului Legislativ.
De asemenea, potrivit alin.(2) din art.15/ O.G.6/2007 actualizata:
,, Categoriile de functionari publici, cuantumurile sporurilor de confidentialitate si conditiile de acordare se stabililesc, în limitele prevazute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevazute în bugetul aprobat”.
Salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi a României, respectiv Camerei de Conturi Tulcea si stabilirea drepturilor de care acestia beneficiaza, este reglementata prin legi speciale, având un regim de salarizare diferit, fata de alte categorii de personal bugetar.
Astfel, instanta constata ca, în perioada supusa analizei judecatoresti, respectiv 02.04.2006-31.01.2009, salarizarea controlorilor financiari s-a facut în baza O.U.G. nr.160/2000, O.G. nr.27/2007 si O.G. nr.14/2008, acestia fiind îndreptatiti la un salariu stabilit potrivit actelor normative mai sus precizate, la care a fost adaugat sporul de vechime.
Cât priveste sporul de confidentialitate solicitat de reclamant, se constata ca, potrivit art.3 alin.(1) din Legea nr.444/2006, art.11 din O.G. nr.9/2005, art.13 din O.G. nr.3/2006, art.13/ O.G. Nr.10/2007, art.15/ O.G. nr.6/2007, acesta se acorda, astfel cum restrictiv este prevazut de aceste acte normative, cadrelor militare în activitate, functionarilor publici cu statut special, militarilor angajati pe baza de contract si personalului civil din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului si al Ministerului Integrarii Europene, personalului contractual din institutiile si autoritatile publice.
Astfel, se constata ca, printre categoriile profesionale prevazute expres de actele normative precizate mai sus, nu se regaseste si acea de controlor financiar.
Or, instanta este tinuta de a interpreta legea, în vederea aplicarii sale în mod corect si nu are caderea de a adauga la lege, prin interpretarea pe care o face asupra acesteia.
Cât priveste invocarea prevederilor O.G. nr.137/2000, prin Decizia nr.821/3.07.2008, Curtea Constitutionala a României a admis exceptia de neconstitutionalitate a Dispozitiilor art.1, art.2, alin.3 si art. 27 alin.(1) din O.U.G. nr.137/2000, aratând ca acestea sunt neconstitutionale, în masura în care, din acestea se desprinde întelesul ca, instantele judecatoresti au compentente sa anuleze sau sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
Prin urmare, instanta de judecata nu poate acorda prevalenta dispozitiilor legale privind discriminarea, nici cu privire la sporul pentru conditii vatamatoare, nici cu privire la sporul de confidentialitate.
Fata de toate aceste aspecte, instanta urmeaza a respinge ca nefondat si capatul de cerere privind plata sporului de confidentialitate, pentru perioada 2.04.2006-31.01.2009.
Având în vedere ca a fost respins ca nefondat capatul de cerere privind plata sporului de confidentialitate, pentru perioada precizata mai sus, instanta urmeaza a respinge ca nefondat si capatul de cerere vizând corectarea încadrarilor salariale, cu includerea sporului respectiv si efectuarea mentiunilor corespunzatoare în carnetul sau de munca, tocmai motivat de neacordarea acestui spor, prin prezenta hotarâre.
Asa fiind, instanta urmeaza a respinge restul pretentiilor din ambele cereri, ca nefondate.

Etichete: