Top

Completare act stare civila

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 487

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 17.12.2008 sub nr.6153/327/2008, reclamantul _ în contradictoriu cu _, a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună completarea actului de căsătorie, cu CNP soţiei şi anume „2810321410185”, precum şi cu numele de familie şi prenumele părinţilor soţiei respectiv Lungu Nicolae şi Lungu Elena.

În fapt, se arată că la emiterea certificatului de căsătorie seria CD nr.704470 care certifică încheierea la data de 25.04.2004, în localitatea Iyvoare, Republica Moldova, a căsătoriei acestuia cu numita Lungu Natalia, prin actul de căsătorie nr.186/22.04.2007, transcris, la rubrica Date privind părinţii, s-a omis inserarea în Certificatul de căsătorie a Numelui de familie şi prenumele părinţilor soţiei acestuia Lungu Natalia.

Cu privire la completarea Certificatului de căsătorie seria CD nr.704470 cu Codul Numeric Personal 2810321410185, care i-a fost atribuit soţiei acestuia, în baza actului de naştere nr.7098 SP din data de 10.12.2008, certificat transcris, prin certificatul seria NF nr.621077.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.57 din Legea nr.119/1996.

În susţinere au fost ataşate înscrisuri, în copie, constând în Certificat de căsătorie seria CD nr.74470, Certificat de naştere seria nr.621077.

Din oficiu a fost emisă adresă către SPCLEP Tulcea pentru a se efectua verificări potrivit art. 57 şi urm. din Legea nr119/1996 precum şi către Primăria Sectorului 1, Direcţia Stare Civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Potrivit înscrisurilor aflate la dosar prin aprobarea nr. F 53951 din data de 25.04.2007 dată de INEP Bucureşti, s-a transcris actul de căsătorie al soţilor _ în actele româneşti. Căsătoria acestora fiind încheiată în data de 25.04.2004 în localitatea Izvoare, Republica Moldova.

În actul de căsătorie transcris emis de autorităţile moldovene nu există rubricile privitoare la „numele de familie şi prenumele părinţilor soţilor”.

Numele şi prenumele părinţilor solicitantului _ au putut fi completate la momentul transcrierii prin preluarea acestora din certificatul de naştere emis de autorităţile române.

La data transcrierii certificatului de căsătorie soţia Lungu Natalia, nu obţinuse cetăţenie română şi rubricile referitoare la „numele de familie şi prenumele părinţilor” nu au putut fi completate.

Prin aprobarea INEP nr. M303511 din 14.11.2008 a fost transcris certificatul de naştere seria V0099076, procurat din Republica Moldova, prin care numitei Lungu Natalia i s-a atribuit CNP „__”, şi rubrica „Date privind părinţii” a fost completată cu Lungu Nicolae şi respectiv Lungu Elena.

Potrivit dispoziţiilor art. 57 şi următoarele din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

În relaţiile înaintate de SPCLEP Tulcea precum şi de către Primăria Sectorului 1, Direcţia Stare Civilă este menţionat faptul că în urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că rubricile din actele se stare civilă emise în Republica Moldova nu corespunde cu rubricile din actele de stare civilă româneşti, situaţie în care se impune completarea actului de căsătorie seria CD nr. 704470 înregistrat la Primăria Municipiului Tulcea la data de 22.04.2007, exemplarele I şi II, transcris la Primăria Tulcea, cu privire la rubrica „Cod numeric personal – Soţia” unde este necesar a se menţiona „2810321410185”, iar la rubricile „numele de familie şi prenumele părinţilor soţiei” unde se va menţiona „Lungu Nicolae” şi respectiv „Lungu Elena”.

Având în vedere considerentele expuse şi normele incidente în cauză, se apreciază cererea ca fiind întemeiată, urmând a se dispune în consecinţă.

Etichete: