Top

OUG 1192007

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 652

Şedinţa publică de la 02 Martie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 21.01.2009 sub nr. 299/327/2009, creditoarea SC _ a chemat-o în judecată pe debitoarea _, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe cale de ordonanţă, să dispună emiterea unei ordonanţe de plată pentru suma de 6954 lei defalcată astfel: suma de 4131,20 lei reprezentând avans nerestituit şi neachitată, suma de 2823,69 lei reprezentând penalităţi de întârziere, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii sale, creditoarea a arătat, că la data de 21.10.2008 părţile au încheiat un contract un contract de vânzare-cumpărare prin care debitoarea se obliga să îi vândă creditoarei o cantitate de 60 de tone de floarea soarelui, urmând ca livrarea mărfii să se facă cel mai târziu la data de 15 noiembrie 2008. Pentru nerespectarea termenului de livrare s-au stabilit penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere din suma plătită în avans de către cumpărător.

Se mai arată că părţile au convenit ca suma de 4629 lei datorată de debitoarea _ creditoarei conform facturii nr.0863256/30.04.2007 să fie considerat avans contravaloare marfă viitoare conform art.2.1 alin2 din contract.

La data de 21.10.2008 debitoarea a livrat creditoarei o cantitate de 6.600 kg de floarea soarelui emiţându-se factura nr. 8696990/21.10.2008 în valoare de 5497,80 lei din care creditoarea _ a achitat suma de 5000 lei cu chitanţa nr.3305840/21.10.2008, rămânând de achitat un rest de 497,80 lei.

Se mai arată că, ulterior, debitoarea nu şi-a mai respectat obligaţia asumată în contract deşi creditoarea achitase un avans de 4639 lei pentru cantitatea de 60 de tone. Având în vedere că din factura fiscală nr. 8696990/21.10.2008 creditoarea _ mai avea de achitat debitoarei suma de 497,80 lei iar la data încheierii contractului creditoarea a achitat un avans de 4629 lei, astfel a făcut o compensare a acestor sume, rezultând că debitoarea mai are de restituit suma de 4131,20 lei.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 119/2007.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 şi timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.

În dovedirea acţiunii, creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosarul cauzei, în copie, contract de vânzare-cumpărare nr. 85 (f. 10), anexă 1 contract (f. 11), factura fiscală nr. 8696990/21.10.2008 (f. 12), chitanţă (f. 12).

Debitoarea, deşi legal citată, nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 21.10.2008 părţile au încheiat un contract un contract de vânzare-cumpărare prin care debitoarea se obliga să îi vândă creditoarei o cantitate de 60 de tone de floarea soarelui, urmând ca livrarea mărfii să se facă la data de 15 noiembrie 2008. Conform art.2.1 din contract s-a stipulat că creditoarea a achitat un avans în valoare de 4629 lei.

Pentru nerespectarea termenului de livrare s-au stabilit penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere din suma plătită în avans de către cumpărător.

La data de 21.10.2008 debitoarea a livrat creditoarei o cantitate de 6.600 kg de floarea soarelui emiţându-se factura nr. 8696990/21.10.2008 în valoare de 5497,80 lei din care creditoarea _ a achitat suma de 5000 lei cu chitanţa nr.3305840/21.10.2008, rămânând de achitat un rest de 497,80 lei.

Având în vedere că din factura fiscală nr. 8696990/21.10.2008 creditoarea _ mai avea de achitat debitoarei suma de 497,80 lei iar la data încheierii contractului creditoarea a achitat un avans de 4629 lei, a operat compensarea acestor sume, rezultând că debitoarea mai are de restituit suma de 4131,20 lei.

În drept, potrivit art. 2 din OUG 119/2007 procedura ordonanţei de plată se aplică creanţelor certe, lichide, exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale, nefiind incluse în sfera de aplicare a ordonanţei creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă şi nici contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

Potrivit art. 379 Cod procedură civilă, creanţa are un caracter cert atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau/şi din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa constată caracterul cert al creanţei în valoare totală de 4131,20 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, existenţa sa rezultând contractul de vânzare-cumpărare nr. 85 şi factura fiscală nr. 8696990/21.10.2008, precum şi caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă, câtimea creanţei fiind determinată şi rezultând din înscrisuri însuşite de părţi, care potrivit art. 46 Cod comercial fac dovada şi împotriva debitorului în măsura în care sunt acceptate.

Caracterul exigibil al creanţei rezultă din faptul că livrarea mărfii trebuia să se facă la data de 15 noiembrie 2008 potrivit contractului încheiat între părţi.

Întrucât creanţa solicitată de creditoare prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de 4131,20 lei, reprezentând o obligaţie de plată a unei sume de bani şi este determinată, având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse şi constatând întrunite condiţiile cerute de art. 2 din OUG 119/2007, instanţa va admite acţiunea şi va soma debitoarea să plătească creditoarei, suma de 4131,20 lei, reprezentând avans contravaloare marfă nelivrată.

Cu privire la penalităţile convenţionale de întârziere, instanţa constată că acestea au fost calculate avându-se în vedere un cuantum procentual al penalităţilor de 1% pentru fiecare zi de întârziere din suma plătită în avans de către cumpărător conform contractului de vânzare cumpărare nr. 85 din data de 21.10.2008.

Instanţa apreciază că penalităţile solicitate pentru neefectuarea obligaţiei la care s-a obligat debitoarea sunt întemeiate, astfel va obliga debitoarea la plata sumei de 2823,69 lei reprezentând penalităţi de întârziere de 1% pentru perioada 15 noiembrie 2008 – 15 ianuarie 2009, în termen de 20 zile de la comunicarea prezentei hotărâri.

În baza art. 10 alin. 3 din O.U.G. 119/2001, constatând că pretenţiile creditoarei sunt justificate în scopul executării obligaţiei de plata, instanţa va fixa un termen de plată de 20 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga debitoarea şi la plata sumei de 1229,3 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxă timbru, timbru judiciar şi onorariu avocat), pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete: