Top

OUG 1192007

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 652

Şedinţa publică de la 02 Martie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 21.01.2009 sub nr. 299/327/2009, creditoarea SC _ a chemat-o în judecată pe debitoarea _, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe cale de ordonanţă, să dispună emiterea unei ordonanţe de plată pentru suma de 6954 lei defalcată astfel: suma de 4131,20 lei reprezentând avans nerestituit şi neachitată, suma de 2823,69 lei reprezentând penalităţi de întârziere, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii sale, creditoarea a arătat, că la data de 21.10.2008 părţile au încheiat un contract un contract de vânzare-cumpărare prin care debitoarea se obliga să îi vândă creditoarei o cantitate de 60 de tone de floarea soarelui, urmând ca livrarea mărfii să se facă cel mai târziu la data de 15 noiembrie 2008. Pentru nerespectarea termenului de livrare s-au stabilit penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere din suma plătită în avans de către cumpărător.

Se mai arată că părţile au convenit ca suma de 4629 lei datorată de debitoarea _ creditoarei conform facturii nr.0863256/30.04.2007 să fie considerat avans contravaloare marfă viitoare conform art.2.1 alin2 din contract.

La data de 21.10.2008 debitoarea a livrat creditoarei o cantitate de 6.600 kg de floarea soarelui emiţându-se factura nr. 8696990/21.10.2008 în valoare de 5497,80 lei din care creditoarea _ a achitat suma de 5000 lei cu chitanţa nr.3305840/21.10.2008, rămânând de achitat un rest de 497,80 lei.

Se mai arată că, ulterior, debitoarea nu şi-a mai respectat obligaţia asumată în contract deşi creditoarea achitase un avans de 4639 lei pentru cantitatea de 60 de tone. Având în vedere că din factura fiscală nr. 8696990/21.10.2008 creditoarea _ mai avea de achitat debitoarei suma de 497,80 lei iar la data încheierii contractului creditoarea a achitat un avans de 4629 lei, astfel a făcut o compensare a acestor sume, rezultând că debitoarea mai are de restituit suma de 4131,20 lei.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 119/2007.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 şi timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.

În dovedirea acţiunii, creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosarul cauzei, în copie, contract de vânzare-cumpărare nr. 85 (f. 10), anexă 1 contract (f. 11), factura fiscală nr. 8696990/21.10.2008 (f. 12), chitanţă (f. 12).

Debitoarea, deşi legal citată, nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 21.10.2008 părţile au încheiat un contract un contract de vânzare-cumpărare prin care debitoarea se obliga să îi vândă creditoarei o cantitate de 60 de tone de floarea soarelui, urmând ca livrarea mărfii să se facă la data de 15 noiembrie 2008. Conform art.2.1 din contract s-a stipulat că creditoarea a achitat un avans în valoare de 4629 lei.

Pentru nerespectarea termenului de livrare s-au stabilit penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere din suma plătită în avans de către cumpărător.

La data de 21.10.2008 debitoarea a livrat creditoarei o cantitate de 6.600 kg de floarea soarelui emiţându-se factura nr. 8696990/21.10.2008 în valoare de 5497,80 lei din care creditoarea _ a achitat suma de 5000 lei cu chitanţa nr.3305840/21.10.2008, rămânând de achitat un rest de 497,80 lei.

Având în vedere că din factura fiscală nr. 8696990/21.10.2008 creditoarea _ mai avea de achitat debitoarei suma de 497,80 lei iar la data încheierii contractului creditoarea a achitat un avans de 4629 lei, a operat compensarea acestor sume, rezultând că debitoarea mai are de restituit suma de 4131,20 lei.

În drept, potrivit art. 2 din OUG 119/2007 procedura ordonanţei de plată se aplică creanţelor certe, lichide, exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale, nefiind incluse în sfera de aplicare a ordonanţei creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă şi nici contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

Potrivit art. 379 Cod procedură civilă, creanţa are un caracter cert atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau/şi din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa constată caracterul cert al creanţei în valoare totală de 4131,20 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, existenţa sa rezultând contractul de vânzare-cumpărare nr. 85 şi factura fiscală nr. 8696990/21.10.2008, precum şi caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă, câtimea creanţei fiind determinată şi rezultând din înscrisuri însuşite de părţi, care potrivit art. 46 Cod comercial fac dovada şi împotriva debitorului în măsura în care sunt acceptate.

Caracterul exigibil al creanţei rezultă din faptul că livrarea mărfii trebuia să se facă la data de 15 noiembrie 2008 potrivit contractului încheiat între părţi.

Întrucât creanţa solicitată de creditoare prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de 4131,20 lei, reprezentând o obligaţie de plată a unei sume de bani şi este determinată, având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse şi constatând întrunite condiţiile cerute de art. 2 din OUG 119/2007, instanţa va admite acţiunea şi va soma debitoarea să plătească creditoarei, suma de 4131,20 lei, reprezentând avans contravaloare marfă nelivrată.

Cu privire la penalităţile convenţionale de întârziere, instanţa constată că acestea au fost calculate avându-se în vedere un cuantum procentual al penalităţilor de 1% pentru fiecare zi de întârziere din suma plătită în avans de către cumpărător conform contractului de vânzare cumpărare nr. 85 din data de 21.10.2008.

Instanţa apreciază că penalităţile solicitate pentru neefectuarea obligaţiei la care s-a obligat debitoarea sunt întemeiate, astfel va obliga debitoarea la plata sumei de 2823,69 lei reprezentând penalităţi de întârziere de 1% pentru perioada 15 noiembrie 2008 – 15 ianuarie 2009, în termen de 20 zile de la comunicarea prezentei hotărâri.

În baza art. 10 alin. 3 din O.U.G. 119/2001, constatând că pretenţiile creditoarei sunt justificate în scopul executării obligaţiei de plata, instanţa va fixa un termen de plată de 20 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga debitoarea şi la plata sumei de 1229,3 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxă timbru, timbru judiciar şi onorariu avocat), pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete:

OUG 119/2007

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A C A U

DOSAR NR. 5258/270/2010

Înreg. 06.08.2010 – OUG 119/2007 –

SENTINTA CIVILA NR. 2319

Sedinta publica din data de 24.08.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – Liliana Stroe Munetanu

Grefier – Lidia Matei

Pe rol fiind solutionarea cererii formulata de creditoarea …… cu sediul procedural ales la cabinet avocat ……, str. ……. jud. Iasi, împotriva debitoarei ……. cu sediul în …….., jud. Bacau.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita,

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta, constata cauza în stare de judecata si fata de cererea creditoarei de a se judeca dosarul în conditiile art.242 al.2 Cod procedura civila, retine cauza spre solutionare si o lasa în pronuntare.

I N S T A N T A

– deliberând –

Asupra cauzei civile de fata,

Constata ca prin cererea formulata, creditoarea …….cu sediul procedural ales la cabinet avocat ……., str. ……,, a chemat în judecata pe debitoarea ……., cu sediul în ……. jud. Bacau, pentru a fi obligata debitoarea la plata sumei de 1000,24 lei, reprezentând c/val. marfuri livrate si neachitate, la plata dobânzii legale de la data scadentei si pâna la data platii efective. Deasemeni solicita obligarea la plata sumei de 42 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Cererea a fost legal timbrata iar în motivare se arata ca debitoarea nu a achitat contravaloarea marfurilor livrate catre debitoare, conform facturilor fiscale depuse la dosar.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri,din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În motivarea cererii creditoarea a aratat ca obligatia de plata a debitoarei s-a nascut ca urmare a livrarii creditoarei de marfuri catre debitoare.

În drept, creditoarea a aratat ca întelege sa-si întemeieze cererea pe dispozitiile O.U.G. 119/2007 privind somatia de plata.

Cererea de chemare în judecata a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru de 39 lei si timbru judiciar de 3 lei.

Debitoarea, desi legal citata, nu s-a prezentat în instanta, nu a depus întâmpinare.

Creditoarea a depus la dosar facturile acceptate prin semnare de catre debitoare si fisa client din contabilitate.

În baza art. 167 cod procedura civila, instanta a încuviintat proba cu înscrisuri ca fiind utila, pertinenta si concludenta cauzei.

Potrivit art. 5 al. 2 O.U.G. 119/2007, în cauza nu este necesara parcurgerea, în prealabil, a etapei concilierii directe prev. de art. 7201 cod procedura civila.

Din actele si lucrarile dosarului se retin;

Între parti s-au derulat activitati comerciale, respectiv creditoarea a furnizat catre creditore diferite marfuri, iar ultimele facturi nu au mai fost achitate de catre debitoare din cauza dificultatilor financiare înregistrate de catre aceasta.

O.U.G. nr. 119/2007 se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale, asa cum prevede art. 2 din acest act normativ.

Din continutul acestei reglementari rezulta ca o conditie este existenta unui contract comercial, reprezentând, conform art. 1 O.U.G. 119/2007, contractul încheiat între comercianti ori între acestia si o autoritate contractanta, având ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea de servicii contra unui pret constând într-o suma de bani.

Fata de împrejurarea ca, în materia obligatiilor de rezultat – cum este si cazul obligatiei de a plati o suma de bani – sarcina probei se împarte între creditor si debitor si aceasta din urma nu a facut nici o proba, instanta retine ca debitorul a beneficiat de, serviciul în litigiu, dar nu a achitat contravaloarea.

Conform art. 7 al. 4 O.U.G. 119/2007, nedepunerea întâmpinarii a fost sanctionata de instanta cu decaderea din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, în afara celor de ordine publica.

Întrucât nu s-a depus întâmpinare, instanta a considerat aceasta ca o recunoastere din partea debitoarei a pretentiilor creditoarei.

Fata de considerentele mai sus expuse se apreciaza ca, în speta, creditoarea a facut dovada unei creante certe, lichide si exigibile pe care o are împotriva debitoarei fiind îndeplinite conditiile de admisibilitate a cererii prin care s-a declansat procedura somatiei de plata, prev. de art. 1 O.U.G. 119/2007.

Respinge capatul de cerere referitor la obligarea debitoarei la plata dobânzilor legale motivat de faptul ca nu au fost mentionate în factura si nici recunoscute de debitoare prin semnatura sau alt mijloc admis de lege, deci nu poate fi solicitata pe calea OUG 119/2007.

În scopul executarii obligatiei de plata în cuantum de 1000,24 lei, instanta, în temeiul art. 6 al. 2 si 3 din O.U.G. 119/2007 va fixa si un termen de 10 de zile de la ramânerea irevocabila a prezentei ordonante.

Referitor la cheltuielile de judecata solicitate de creditoare prin cererea introductiva, instanta, în baza art. 274 al. 1 Cod procedura civila , urmeaza sa admita acest capat de cerere, având în vedere ca aceasta a depus la dosarul cauzei înscrisuri din care sa rezulte cuantumul acestor cheltuieli.

Pentru aceste motive

În numele Legii

H O T A R A S T E :

Admite în parte cererea formulata de creditoarea ……. cu sediul procedural ales în ……, la cabinet avocat ……, împotriva debitoarei ……, cu sediul în …… jud. Bacau.

Obliga debitoarea sa achite creditoarei, în termen de 10 zile de la comunicare, suma de 1000,24 lei, reprezentând c/val. marfuri livrate si neachitate si suma de 42 lei, reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Respinge capatul de cerere privind obligarea debitoarei la plata dobânzilor legale.

Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 24.08.2010.

Etichete: