Top

Somaţie de plată

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.04.2009 sub nr. 1422/260/2009 creditoarea SC X SRL a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună emiterea unei ordonanţe care să cuprindă somarea debitoarei SC Y SRL la plata sumei de 7.829,37 lei, reprezentând contravaloare marfă livrată şi a sumei de 3.852 lei reprezentând penalităţi de întârziere.

în motivarea cererii creditoarea a arătat că a livrat debitoarei ţeava PVC în valoare de 7.829,37, pentru încasarea contravalorii mărfii creditoarea emiţând factura nr. 001 din 18.03.2008 pe care debitoarea nu a achitat-o motivând lipsa de resurse financiare.

In drept creditoarea a invocat dispoziţiile OG 5/2001.

In dovedirea cererii creditoarea a anexat la dosar factura fiscală nr. 001/18.03.2008 (fila 5), nota de calcul privind penalităţile (fila 6), invitaţie la conciliere (fila 7).

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei conform chitanţei seria CNFRJIS06 nr. 00006873 şi timbru judiciar în cuantum de 1,5 lei.

Debitoarea, deşi legal citată, nu a depus întâmpinare, şi nici nu s-a prezentat la judecată pentru a-şi formula apărările.

La termenul de astăzi instanţa a încuviinţat pentru creditoare proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând ansamblul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

între creditoare şi debitoare s-au stabilit relaţii comerciale în baza cărora creditoarea a livrat debitoarei ţeava PVC în valoare de 7.829,37 lei aşa cum reiese din factura fiscală nr. 001/18.03.2008 (fila 5).

Potrivit dispoziţiilor art. 1 pct. 1 OG 5/2001 privind somaţia de plată această procedură se aplică în scopul realizării voluntare sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani asumate prin contract constatat printr-un înscris însuşit de părţi prin semnătură sau prin alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

– 2 –

Pentru a fi îndeplinite cerinţele de admisibilitate ale cererii de emitere a somaţiei de plată în primul rând creditorul trebuie să dovedească existenţa unei creanţe a cărei obligaţie corelativă constă în îndatorirea debitorului de a plăti o sumă de bani, izvorul obligaţiei putând fi un contract sau alt înscris însuşit de către debitor prin semnătură sau în alt mod admis de lege.

In cauza de faţa creditoarea nu a făcut dovada existenţei unui înscris însuşit de debitoare prin semnătură, respectiv un contract de prestării servicii. Potrivit art. 46 C.com. relaţiile comerciale se probează şi cu facturi acceptate. In cauză factura depusă la dosar emisă pe numele debitoarei nu este factură acceptată de către aceasta, întrucât nu poartă ştampila debitoarei sau semnătura reprezentantului legal al societăţii debitoare. Simpla semnătură a unei persoane neînsoţită de ştampila societăţii debitoare nu poate valora acceptare a creanţei.

în consecinţă, neexistând un înscris însuşit de debitoare prin semnătură care să ateste existenţa creanţei instanţa va respinge cererea creditoarei ca inadmisibilă, aceasta având posibilitatea să-şi valorifice pretenţiile pe calea dreptului comun.

Etichete: