Top

Ordonanţă de plată

Sentinta civilă nr. 03/04.01.2010

Domeniu asociat: plati

Prin cererea înregistrată sub nr.1296/24.11.2009 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, creditoarea SC A. SRL a solicitat emiterea ordonanţei de plată în contradictoriu cu debitoarea SC A. SRL Buhuşi pentru suma de 68747,03 lei cu titlu de preţ, 1090 lei penalităţi de întârziere şi cheltuieli de judecată.

Cererea a fost legal timbrată cu 39 lei taxă timbru judiciar.

În motivarea cererii, arată că a livrat creditoarei diferite cantităţi de preforme PET, pentru care au fost emise facturi fiscale şi documente de însoţire a mărfii.

Iniţial, debitoarea şi-a îndeplinit obligaţiile de plată, ulterior însă a încetat plăţile. Deşi, a încercat rezolvarea pe cale amiabilă prin conciliere directă, în mod nejustificat debitoarea a refuzat să achite c/val mărfurilor livrate. A mai arătat creditoarea , că suma în litigiu reprezintă un rest de plată din factura fiscală nr.1538/04.06.2009 în cuantum de 21828,87 lei şi în totalitate factura fiscală nr.1593/06.07.2009 în cuantum de 46918,16 lei, cuantumul total al debitului fiind de 68747,03 lei la care s-au calculat penalităţi de întârziere în sumă de 1090,88 lei.

În cauză sunt întrunite dispoziţiile art.2 din OUG 119/2007, creanţa fiind certă, lichidă şi exigibilă.

Creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile OUG 119/2007.

În dovedirea cererii a depus copiile facturilor fiscale de sold analitic pe luna noiembrie 2009 şi nota de calcul a penalităţilor.

Legal citată, debitoarea nu s-a prezentat la instanţă şi nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între părţi s-au derulat raporturi comerciale, creditoarea livrând debitoarei anumite cantităţi de preforme PET pentru procesul de producţie, emiţându-se facturile nr.153/04.06.2009 în valoare de 73288,26 lei şi nr.1593/06.07.2009 în valoare de 46918,16 lei. Din factura 1538/04.06.2009 debitoarea a achitat o parte din preţ, rămânând de achitat suma de 21828,87 lei. Factura nr.1593/06.07.2009 nu a fost achitată.

Cuantumul debitului este de 68747,03 lei. Creditoarea a calculat penalităţi conform notei de calcul (fila 4 ) dosar instanţă, în sumă de 1090,88 lei.

Instanţa apreciază că procedura ordonanţei de plată este aplicabilă în cauză.

Faţă de cele ce preced, instanţa va admite acţiunea comercială şi va obliga debitoarea să achite creditoarei preţul neachitat şi penalităţile de întârziere.

În temeiul art.274 Cod pr.civilă, va obliga debitoarea la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxă timbru şi timbru judiciar.

Tags: