Top

OUG 119-2007

Sentinţa civilă nr.313 din 02.02.09

Sedinţă publică din 02.02.2009

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ……………, sub dosar nr………….., creditoarea ………….. Tulcea a chemat în judecată pe debitoarea …………….., solicitând instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună obligarea debitoarei la plata sumei de …………, reprezentând contravaloarea unei rate neachitate din preţul contractului nr……………, precum şi a sumei de …………….. euro penalităţi de întârziere, cu cheltuieli de judecată.

În fapt, creditoarea a învederat că la data de ………….. între părţi s-a încheiat contractul nr……………., având ca obiect vânzarea de către creditoare a două aparate de purificare a aerului, model Astro 2000, pentru preţul total de ………… euro, ce urma să se achite astfel: avans la semnarea contractului, iar restul sumei în 12 rate lunare a câte …………. euro.

A mai precizat creditoarea că din preţul contractului debitoarea a achitat suma de 3101,8 euro reprezentând avans plus 11 rate, rămânând de achitat rata 11 în sumă de 206,8 euro, neachitată până în prezent.

A mai precizat creditoarea că în temeiul art.4 pct.4.1 din contract a calculat penalităţi în cuantum de …………. euro.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile OUG nr.119/2007.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 39 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,30 lei.

În dovedirea cererii sale, creditoarea a depus la dosar, în copii certificate, următoarele înscrisuri:…………

În conformitate cu dispoziţiile art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a cerut de către creditoare judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Debitoarea, deşi legal citată, nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe şi a formula apărări.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele

În fapt, la data de ……….. între părţi s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr……….., în temeiul căruia creditoarea i-a vândut debitoarei două aparate de purificare a aerului model Astro 2000, pentru preţul total de ……….. lei.

Conform contractului, contravaloarea aparatelor urma să se achite astfel: avans la semnarea contractului, iar restul sumei în 12 rate lunare a câte 206,8 euro.

Din preţul total al contractului, debitoarea a achitat avansul şi 11 rate, rămânând de achitat o singură rată, în cuantum de …………

În drept, potrivit art. 2 din OUG 119/2007 procedura ordonanţei de plată se aplică creanţelor certe, lichide, exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale, nefiind incluse în sfera de aplicare a ordonanţei creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă şi nici contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

Potrivit art. 379 Cod procedură civilă, creanţa are un caracter cert atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau/şi din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa constată caracterul cert al creanţei în valoare de 206,8 euro în conformitate cu dispoziţiile art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, existenţa sa rezultând din contractul încheiat între părţi, însuşit de către acestea prin semnare şi ştampilare.

Totodată, instanţa constată şi caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă, câtimea creanţei fiind determinată şi rezultând din înscrisuri însuşite de părţi, respectiv contractul de vânzare-cumpărare încheiat între părţi.

Tot astfel, este îndeplinită şi condiţia exigibilităţii creanţei, termenul de plată, prevăzut de părţi în contract, fiind împlinit cu mult înainte de introducerea cererii de chemare în judecată.

Întrucât creanţa solicitată de creditoare prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de ………..euro, reprezentând o obligaţie de plată a unei sume de bani şi este determinată potrivit contractului însuşit de părţi prin semnătură şi ştampilă, având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse şi constatând întrunite condiţiile cerute de art. 2 din OUG 119/2007, instanţa va admite acţiunea şi va soma debitoarea să plătească creditoarei, echivalentul în lei a sumei de …………… euro, reprezentând contravaloare rată neachitată.

În ceea ce priveşte plata penalităţilor de întârziere instanţa reţine că, potrivit art.4 pct 4 din condiţiile generale de vânzare, părţile au stabilit că în situaţia în care cumpărătorul nu respectă termenele de plată stipulate în contract, acesta este obligat să plătească celeilalte părţi penalităţi de 1% din creanţa scadentă, pentru fiecare zi de întârziere, totalul penalităţilor de întârziere putând depăşi nelimitat cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

Instanţa apreciază că, deşi aceste condiţii generale de vânzare nu poartă semnătura şi ştampila părţilor, ele au fost însuşite de către reprezentantul debitoarei, întrucât, procedând la semnarea şi ştampilarea contractului de vânzare-cumpărare fără rezerve, rezultă că acesta şi-a însuşit clauza contractuală potrivit căreia prin semnarea contractului cumpărătorul confirmă că a luat cunoştinţă şi a acceptat în mod irevocabil celelalte clauze contractuale de pe verso-ul contractului, respectiv condiţiile generale de vânzare.

În temeiul acestor dispoziţii, creditoarea a calculat, pentru neachitarea la scadenţă a ratei nr.11, penalităţi de întârziere în cuantum de ……… euro, astfel cum rezultă din înscrisul depus la fila nr.8 din dosar.

Faţă de cele expuse mai sus, constatând că pretenţiile creditoarei sunt justificate, instanţa va obliga debitoarea la plata către creditoare a contravalorii în lei, la cursul de schimb BNR de la data plăţii, a sumei de 206,8 euro, reprezentând rată neachitată, precum şi a contravalorii în lei, la cursul de schimb BNR de la data plăţii, a sumei de 1050,54 euro, în termen de 20 zile de la comunicarea prezentei hotărâri.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă instanţa va obliga debitoarea la plata către creditoare a sumei de 39,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar.

Etichete: