Top

Validare poprire

SENTINŢA CIVILĂ NR. 805

Din 11 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 30.01.2009 sub nr. … creditoarea …., în contradictoriu cu debitoarea Asociaţia de Proprietari … şi cu terţul poprit …, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 681, 02 lei, cu cheltuieli de judecată.

În fapt, creditoarea a învederat că prin sentinţa civilă nr. 2021 din 08.11.2007 pronunţată de Tribunalul … în dosar nr. …, debitoarea Asociaţia de Proprietari nr. …a fost obligată la plata către creditoarea …. a sumei de 174.903, 63 lei reprezentând contravaloare servicii de apă şi canalizare şi majorări de întârziere, precum şi la plata sumei de 7100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, la care se adaugă cheltuieli de executare.

Această sentinţă a fost pusă în executare prin …., formându-se dosarul de executare silită nr. …, executorul judecătoresc comunicând debitoarei, la data de 14.03.2008, somaţia cu termen de o zi, conform art.387 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

Întrucât debitorul nu a plătit suma datorată în termenul prevăzut în somaţie, executorul judecătoresc, în temeiul art. 452 şi următoarele din Codul de procedură civilă, a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţului poprit, pentru suma de 681, 02 lei, reprezentând cotă parte pentru serviciul de apă şi canalizare, sumă datorată de acesta asociaţiei de proprietari.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 460 din Codul de procedură civilă.

La data de 10.03.2009, terţul poprit … a depus o seria de chitanţe, arătând faptul că a achitat în întregime debitul solicitat prin cererea de chemare în judecată.

La termenul din data de …instanţa a invocat din oficiu excepţia netimbrării cererii de validare poprire.

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de excepţia invocată din oficiu, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 36 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, instanţele judecătoreşti au obligaţia de a încunoştinţa părţile, o dată cu citarea, despre taxele judiciare de timbru ce trebuie achitate în cazurile în care acţiunile şi cererile au fost trimise prin poştă. În situaţia prevăzută la alin. 1, dacă acţiunile sau cererile nu cuprind datele sau documentaţia necesară caracterizării actului sau calculării taxelor sau dacă nu s-au anexat dovezile din care să rezulte plata acestora, instanţele judecătoreşti stabilesc termenul de judecată şi comunică părţilor, o dată cu citarea, şi obligaţiile în legătură cu taxa judiciară de timbru ce trebuie îndeplinite până la termenul de judecată, sub sancţiunea anulării cererii sau acţiunii.

Potrivit art. 3 lit. e din Legea nr. 146/1997, cuantumul taxei de timbru aferente cererii pentru cererea de validare de poprire este de 10 de lei, iar timbrul judiciar este în cuantum de 0, 3 lei potrivit art. 3 alin. 1 din O.G. nr. 32/1995.

Potrivit art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.

Având în vedere cele reţinute anterior şi faptul că creditoarea nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a taxei de timbru, deşi a fost legal citată cu această menţiune instanţa apreciază excepţia netimbrării cererii ca întemeiată, motiv pentru care va dispune admiterea acesteia şi, în consecinţă, anularea cererii creditoarei, ca netimbrată.

Etichete: