Top

Actiune in anulare

SENTINŢA CIVILĂ NR. 124

Şedinţa publică de la 19 ianuarie 2009

La data de …….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr. ……, cererea în anulare formulată de către creditoarea ……….., cu sediul în …………, în contradictoriu cu debitoarea ………… cu sediul în localitatea ………… prin care s-a solicitat instanţei anularea încheierii pronunţate în dosarul nr. ……… la data de ………

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că la data de …….. a solicitat instanţei îndreptarea erorii materiale strecurate în conţinutul sentinţei civile nr. ………. pronunţată în dosarul mai sus menţionat, în sensul menţionării corecte a numărului facturii indicate în acţiune (factura ……….) precum şi completarea hotărârii în sensul admiterii cererii şi pentru valoarea acestei facturi.

A arătat creditoarea că prin încheierea a cărei anulare o solicită, instanţa s-a pronunţat doar cu privire la cererea de îndreptare a erorii materiale nu şi asupra cererii privind completarea hotărârii, deşi a invocat, în drept, dispoziţiile art. 281, 2811 şi 2812 C.p.c.

S-a ataşat la dosarul cauzei, dosarul cu nr. ……….

Examinând cererea în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată că aceasta este inadmisibilă, urmând a o respinge ca atare, pentru următoarele considerente:

Prin sentinţa civilă nr. ……… pronunţată în dosarul nr. …….., Judecătoria Tulcea a admis în parte cererea creditoarei S.C. ………. S.A. şi a somat-o pe debitoarea S.C. …………. S.R.L. să-i plătească acesteia suma de 2006,95 lei reprezentând contravaloare facturi şi 91,33 lei cu titlu de penalităţi de întârziere.

Prin încheierea de şedinţă din ……… a fost admisă în parte cererea creditoarei în sensul că s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în conţinutul sentinţei civile nr………. pronunţată în dosar nr. ……. în sensul că la pag. 2 ultimul alineat se va citi” Deşi reclamanta a făcut referire în petitul acţiunii la emiterea facturii ……… în valoare de 139,88 lei nu există nici un înscris doveditor care să ateste emiterea acestei facturi” cum este corect în loc de „Deşi reclamanta a făcut referire în petitul acţiunii la emiterea facturii …….. în valoare de 139,88 lei nu există nici un înscris doveditor care să ateste emiterea acestei facturi”, cum din eroare s-a trecut.

Relativ la cererea referitoare la completarea dispozitivului sentinţei civile în sensul admiterii şi a creanţei rezultată din factura …….. în valoare de 139,88 lei, instanţa a apreciat că motivele invocate de către creditoare nu se încadrează în cele expres prevăzute de art. 2811 C.p.c.

Potrivit dispoziţiilor art. 8 din OG 5/2001 împotriva ordonanţei de admitere în tot sau în parte a cererii creditorului, debitorul poate formula cerere în anulare. Art. 7 din acelaşi act normativ, arată că ordonanţa prin care judecătorul a respins cererea creditorului este irevocabilă. În acest caz, cererea sa a fost admisă în parte, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun.

Rezultă din textele de lege mai sus arătate că cererea în anulare împotriva ordonanţei care conţine somaţia de plată poate fi promovată numai de către debitor.

Prin cererea ce face obiectul prezentei cauze, creditorul solicită anularea încheierii pronunţate la data de …….., împrejurare faţă de care devin incidente dispoziţiile art. 2813 C.p.c. potrivit cărora încheierile pronunţate în temeiul art. 281 şi 2811, precum şi hotărârea pronunţată potrivit art. 2812 sunt supuse aceloraşi căi de atac ca şi hotărârile în legătură cu care s-a solicitat, după caz, îndreptarea, lămurirea sau înlăturarea dispoziţiilor potrivnice ori completarea.

Aşadar, împotriva încheierii în discuţie doar debitorul poate face cerere în anulare.

Faţă de cele mai sus arătate, cererea creditoarei S.C. ……….. S.A., va fi respinsă ca inadmisibilă.

Etichete: