Top

Partaj bunuri comune

SENTINŢA CIVILĂ NR. 368

Şedinţa publică de la 03.02.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul ……….., la data de ………., sub nr. …………, reclamanta …………., cu domiciliul ales în …………., l-a chemat în judecată pe pârâtul ……….., domiciliat în …………., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună partajarea imobilului situat în ……………….

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, în esenţă, că imobilul mai sus arătat l-a dobândit împreună cu pârâtul, în timpul căsătoriei lor, cu o cotă de contribuţie egală.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, în copie, iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 36 alin. 1 C. familiei şi art. 673 C.p.c.

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a arătat că este de acord cu acţiunea reclamantei şi a solicitat să-i fie atribuit imobilul motivat de împrejurarea că a locuit în mod neîntrerupt în această casă, a întreţinut-o, achitând toate spezele necesare şi utile ale acesteia, reclamanta necontribuind cu nimic de patru ani.

La cererea reclamantei, prin apărător, instanţa a dispus efectuarea unei expertize tehnice imobiliare, cu următoarele obiective: stabilirea valorii de circulaţie a imobilului în litigiu, să se stabilească dacă imobilul este comod partajabil în natură, iar în caz afirmativ, să se facă propuneri de lotizare.

Raportul de expertiză, întocmit de către ……….., a fost înaintat la dosarul cauzei la data de ………..

Părţile au solicitat instanţei ca în valoarea de circulaţie a imobilului stabilită de către expert să fie inclusă şi valoarea îmbunătăţirilor constatate de către expert şi apreciate ca fiind aduse imobilului exclusiv de către pârât, aspect ce a fost consemnat în încheierea de şedinţă din data de ………..

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. …………. Judecătoria Galaţi a desfăcut căsătoria încheiată între părţi la data de ……….. (fila 6 din dosarul cauzei).

La data de ……., prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ……. de BNP ………, părţile au dobândit dreptul de proprietate asupra unei case de locuit situată în ……… (fila 5 din dosarul cauzei).

Relativ la aportul părţilor la dobândirea imobilului, acestea au solicitat a se reţine o cotă de contribuţie egală. Totodată, părţile au convenit asupra valorii de circulaţie a imobilului în cuantum de 34347,37 lei.

Faţă de cele mai sus arătate, văzând şi dispoziţiile art. 30 alin. 1 şi 36 din C. familiei, instanţa constată că cererea reclamantei este întemeiată, urmând a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor.

Instanţa urmează a-i atribui imobilul pârâtului, motivat de împrejurarea că de la data desfacerii căsătoriei, respectiv ………. acesta s-a îngrijit de imobil, achitând toate taxele şi impozitele către bugetul local. Mai mult decât atât, pârâtul nu are în proprietate o altă locuinţă, aspect ce rezultă din certificatul de atestare fiscală existent la dosarul cauzei (fila 43 din dosar) şi are în întreţinere un copil minor (fila 44 din dosar). În schimb, reclamanta locuieşte în Italia, aspect confirmat de apărătorul acesteia şi atestat de actele medicale depuse la dosar (fila 27 din dosar).

Va fi obligat pârâtul să-i plătească reclamantei suma de 17173 lei, cu titlu de sultă.

În conformitate cu dispoziţiile art. 274 C.p.c. reclamanta, va fi obligată să-i plătească pârâtului, suma de 19 lei, cheltuieli de judecată.

Etichete: