Top

Partaj bunuri comune

Drept civil

Art. 30 Cod familie

La evaluarea bunului imobil dobândit în timpul căsătoriei instanţa urmează a avea în vedere nu numai opinia expertului, ci şi valoarea de circulaţie a imobilului în funcţie de criteriul cerere şi ofertă conform listelor valorilor imobiliare stabilite în cadrul agenţiilor imobiliare, atunci când între cele două valori există o disproporţie vădită.

Curtea de Apel Bacău – Secţia civilă, minori şi familie,

conflicte de muncă şi asigurări sociale

Decizia civilă nr. 1523 din 7 decembrie 2009

Prin decizia civilă nr.186/2009, pronunţată în dosarul nr.170/180/2005 al Tribunalului Bacău a fost admis apelul declarat de apelantul-pârât C.D. împotriva sentinţei civile nr. 4262/15.05.2008 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr. 4441/170/180/2005 în contradictoriu cu intimata-reclamantă C.E.

A fost schimbată în parte încheierea de admitere în principiu şi sentinţa civilă apelată şi anume în ceea ce priveşte compunerea masei de partaj, valoarea masei de partaj a lotului atribuit pârâtului-reclamant şi a sultei.

A fost scos din cuprinsul masei de partaj bicicleta „First Bike” în valoare de 225 lei şi combina cu două boxe „Alba” în valoare de 178,5 lei.

S-a constatat că din valoarea apartamentului bun comun, suma de 19.882 lei reprezintă îmbunătăţiri efectuate de pârâtul-reclamant.

S-a constatat că valoarea masei de partaj, precum a lotului atribuit pârâtului-reclamant este de 202.740,5 lei din care 196.181 lei reprezintă valoarea apartamentului, iar 6622,5 lei reprezintă valoarea bunurilor mobile.

A fost obligat pârâtul –reclamant să plătească reclamantei-pârâte sultă în valoare de 101.370,25 lei.

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei.

În motivarea deciziei instanţa de apel a arătat că:

Prin sentinţa civilă nr. 4262/15.05.2008 Judecătoria Bacau a admis în parte şi în fond acţiunea formulată de reclamanta C.E, a admis în parte şi în fond cererea reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant C.D, a dispus sistarea stării de devălmăşie a celor două părţi asupra masei de partaj formată dintr-un apartament situat în Bacau str. Ştefan cel Mare nr. 7/B/16 şi bunuri mobile, a constatat că valoarea totală a masei de partaj este 223.026 lei, fiecărei părţi revenindu-i câte o cotă de ? şi a atribuit în lotul pârâtului-reclamant toate bunurile cu obligarea la sultă.

Pentru a pronunţa această sentinţă Judecătoria a reţinut că prin încheierea din 20.09.2007 s-a stabilit componenţa masei de partaj şi contribuţia egală a celor doi foşti soţi la dobândirea bunurilor comune. La stabilirea valorii apartamentului instanţa a reţinut că valoarea rezultată din expertiza efectuată în cauză este mult sub preţurile practicate pe piaţa imobiliară.

Împotriva sentinţei a formulat apel pârâtul-reclamant solicitând schimbarea în parte a încheierii de admitere în principiu şi a hotărârii date de Judecătoria Bacau.

Apelantul a criticat soluţia instanţei de judecată sub trei aspecte:

– au fost incluse în masa de partaj şi bunuri care aparţin fiului părţilor (o bicicletă First Bike, o combină cu CD Alba cu două boxe şi un mixer electric Elco Millenium)

– instanţa nu a ţinut seama că pârâtul –reclamant a efectuat îmbunătăţiri la imobilul în litigiu după divorţul părţilor (centrală termică, geamuri termopan)

– instanţa a reţinut o valoare nejustificată a imobilului deşi expertul a studiat apartamentul şi a calculat corect preţul acestuia.

Intimata a depus la dosar concluzii scrise prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.

În apel s-au depus acte de către apelant (certificat de garanţie pentru o bicicletă şi o combină cu CD, facturi fiscale şi proces –verbal de debranşare).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele:

În mod greşit instanţa de judecată a reţinut la masa de partaj bicicletă First Bike şi combina cu CD Alba din actele existente la dosar reieşind că proprietar al acestor două bunuri este C.S., fiul părţilor.

În ceea ce priveşte mixerul, instanţa a constatat că din probele administrate nu rezultă că şi acest bun aparţine fiului părţilor, astfel cum invocă apelantul.

De asemenea, în mod greşit instanţa de judecată nu a reţinut faptul că pârâtul reclamant a efectuat îmbunătăţiri la imobil după ce hotărârea de divorţ a rămas definitivă şi irevocabilă la 08.11.2006. Astfel, din factura nr. 312/23.08.2007 şi E I 009/08.10.2007 rezultă că pârâtul –reclamant a efectuat lucrări la instalaţia de încălzire a apartamentului şi de asemenea a montat geamuri termopan.

Conform expertizei construcţii efectuată în cauză, valoarea îmbunătăţirilor efectuată de pârâtul-reclamant este de 19882 lei, această valoare urmând a fi scăzută din valoarea apartamentului.

În ceea ce priveşte motivul de apel privitor la supraevaluarea imobilului, tribunalul a constatat că în mod corect instanţa de judecată a apreciat că valoarea reieşită din expertiză este mult inferioară unui apartament care este situat într-o zonă comercială de interes a municipiului Bacau, se află aproape de centrul oraşului, are 3 camere, 2 balcoane, este bine întreţinut, este căutată şi apreciată de promotorii imobiliari.

De altfel, chiar în cuprinsul expertizei se compară apartamentul în litigiu cu încă trei apartamente – două situate tot pe str. Ştefan cel Mare (pentru care preţul de piaţă solicitat era de 62.000, respectiv 65.000 Euro), celălalt situat pe str. 22 Decembrie (pentru care preţul de piaţă solicitat era de 55.000 Euro).

Faţă de cele arătate, văzând şi dispoziţiile art. 296 C.p.c. a fost admis apelul şi s-a schimbat în parte încheierea de admitere în principiu şi sentinţa civilă apelată.

Împotriva acestei hotărâri a promovat recurs apelantul – pârât care a criticat nelegalitatea hotărârii atacate sub aspectul evaluării bunului imobil inclus în masa de partaj. –

Astfel, a arătat recurentul, apartamentul, bun comun ce i-a fost atribuit în lot, a fost supraevaluat, prin reţinerea unei valori de circulaţie superioare celei stabilite prin expertiză (60.000 Euro în loc de 45.562 Euro ce este valoarea reală). – Instanţele anterioare, învederează recurentul, au reţinut faptul că imobilul în litigiu este amplasat la ultimul etaj al clădirii, a fost igienizat în 1990, nu are îmbunătăţiri, precum şi faptul că, în prezent, fluctuaţiile pieţei imobiliare au condus la o scădere a preţului de circulaţie a imobilului.-

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarele:

Potrivit expertizei tehnice efectuate la instanţa de fond valoarea apartamentului în litigiu este estimată de expert la suma de 45.562 Euro, ulterior prin nota depusă la fila 245 dosar fond la 48.221 Euro, valoare stabilită de acesta în vădită contradicţie cu însăşi susţinerile din lucrarea de expertiză respectiv – apartament cu 3 camere şi dependinţe complexe cu îmbunătăţiri, dotat cu toate utilităţile, situat în zona mixtă – rezidenţială şi comercială, semicentrală în dezvoltare, cu spaţii de parcare şi posibilităţi directe pentru transport în comun, cu distanţe mici faţă de obiective principale, zonă apreciată şi căutată de promotorii imobiliari, cererea imobiliară fiind peste ofertă, cu consecinţele imediate cu creşterea continuă a preţurilor – precum şi cu anexele raportului privind determinarea valorii de piaţă a apartamentelor similare în aceiaşi zonă (fila 196 -197 dosar fond) ale căror preţuri variază între 65.000 (zona centrală) – 45.000 Euro (zona medie).-

În contextul în care însuşi expertul, prin concluziile expertizei învederează preţul de circulaţie al apartamentelor similare situate în aceeaşi zonă a imobilului în litigiu cererea apartamentelor din zonă depăşind oferta, cu consecinţa directă a accelerării creşterii preţurilor, în mod corect, atât instanţa de fond, cât şi cea de apel au reţinut, valoarea de circulaţie, şi nu valoarea stabilită de acesta în vădită disproporţie cu criteriile pieţei imobiliare.

Având în vedere cele anterior arătate apreciind că, în raport de motivul invocat nu se impunea modificarea deciziei atacate instanţa, în temeiul art. 3121 Cod procedură civilă a respins ca nefondat recursul.

Etichete: