Top

Leg pers cu minor

SENTINŢA CIVILĂ NR.336 DIN 03.02.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr…… reclamantul ……… a chemat în judecată pârâta ……… pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa să se încuviinţeze să aibă legături personale cu minora………, născută la data de……., în primul şi al treilea sfârşit de săptămână a fiecărei luni, de vineri ora 1800 până duminică ora 2000, o săptămână în perioada sărbătorilor de iarnă, o săptămână în perioada sărbătorilor de Paşte şi o lună în perioada vacanţei de vară: 15 iulie – 15 august, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că, din relaţia de concubinaj pe care a avut-o cu pârâta a rezultat minora ……., în vârstă de 7 ani şi jumătate. Prin sentinţa civilă nr…….. pronunţată de Judecătoria ……. s-a dispus încuviinţarea legăturilor personale cu minora, la domiciliul său, însă numai două duminici pe lună de la ora 1000 la ora 2000, avându-se în vedere vârsta fragedă a copilului de numai 1 an şi 6 luni la acea dată. Între timp, minora a crescut acum fiind deja elevă în clasa a doua. Arată reclamantul că el are o locuinţă proprie, un serviciu stabil şi posedă cunoştinţele necesare privind alimentaţia şi petrecerea timpului liber privitoare la un copil de aproape 8 ani. S-a mai învederat că, a promovat această acţiune, întrucât pârâta îl împiedică să aibă o relaţie consolidată cu minora şi refuză să-i îngăduie să aibă legături personale mai îndelungate decât cele admise prin sentinţa civilă nr…….. De altfel, cel mai important este interesul minorei şi acesta chiar este în sensul de a petrece mai mult timp împreună, de a se implica şi reclamantul în creşterea şi educarea copilului. Nu în ultimul rând, între el şi copil există o puternică afectivitate reciprocă.

Nu s-a indicat temeiul de drept material al cererii.

În dovedirea acţiunii reclamantul a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Instanţa, din oficiu, a dispus efectuarea unor anchete sociale la domiciliul părţilor, fiind depus la dosarul referatul de anchetă socială.

Pârâta, legal citată, a depus cerere reconvenţională şi întâmpinare.

S-a solicitat, prin cererea reconvenţională, majorarea pensiei de întreţinere pentru minoră fixată prin sentinţa civilă nr…….. a Judecătoriei …… deoarece în prezent venitul minim pe economie este de 540 lei, precizându-se că pârâtul mai are un copil minor în întreţinere. În conţinutul întâmpinării s-a arătat că, solicită în principal respingerea acţiunii principale deoarece reclamantul pârât nu are condiţii de a asigura minorei posibilitatea ca să doarmă într-o cameră separată, pârâtul locuind într-o garsonieră cu soţia acestuia. Cu totul în subsidiar, şi numai în condiţiile în care reclamantul pârât dă asigurări ferme că minora va fi ferită de promiscuitate, este de acord să fie luată de către tată o dată pe lună de sâmbătă ora 0800 până duminică ora 2000, în vacanţa de Crăciun trei zile, iar de Paşti o singură zi deoarece această vacanţă este foarte scurtă – o săptămână, iar în vacanţa mare două săptămâni, în perioada 15-30 iulie. A mai solicitat pârâta reclamantă să se aibă în vedere că nu este de acord ca minora să doarmă în singura cameră ce o deţine reclamantul pârât cu soţia lui, minora suferind psihic de această schimbare a obiceiurilor şi a condiţiilor cu care este obişnuită.

În dovedirea acţiunii principale reclamantul pârât a solicitat proba cu interogatoriul pârâtei reclamantă şi proba cu martori iar în combaterea acţiunii principale şi în dovedirea cererii reconvenţionale pârâta reclamantă a solicitat încuviinţarea probei cu martori şi audierea minorei.

Instanţa a încuviinţat probele aşa cum au fost solicitate, fiind audiaţi martorii…….., …….. , a fost luat interogatoriul pârâtei reclamante ale căror răspunsuri au fost consemnate şi ataşate la dosar (fila 39), şi s-a audiat minora în camera de consiliu întocmindu-se un proces verbal în acest sens.

Analizând cauza în raport cu probele administrate, instanţa reţine următoarele :

Din relaţia de concubinaj a părţilor a rezultat minora …….., născută la………, prin sentinţa civilă …… pronunţată de Judecătoria …… încuviinţându-se ca reclamantul pârât să aibă legături personale cu minora de două ori pe lună, în prima şi a treia zi de duminică, între orele 1000 – 2000, la domiciliul său.

Pentru soluţionarea acţiunii de faţă, instanţa are în vedere în primul rând interesul superior al copilului, consacrat de dispoziţiile art. 2 alin. 2 şi 3 şi dispoziţiile art. 14 alin. 1 şi dispoziţiile art. 16 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, conform cărora copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii.

Potrivit art. 97 Cod Familiei ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori, iar drepturile lor părinteşti le pot exercita numai în interesul copiilor.

Totodată, dispoziţiile art. 43 Cod. Familiei prevăd că, părintele divorţat căruia nu i s-a încredinţat copilul, păstrează dreptul de a avea legături personale cu acesta, precum şi a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională. Dreptul în discuţie există nu numai pentru părinţii divorţaţi dar şi pentru cei care au avut o relaţie de concubinaj.

El se poate realiza fie prin vizitarea copilului la domiciliul său, fie prin lăsarea copilului la domiciliul părintelui căruia nu i-a fost încredinţat, pentru anumite perioade determinate de timp. La alegerea modalităţii concrete de exercitare a acestui drept, în conformitate cu art. 97 C. fam. şi art. 2 alin.1 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, instanţa urmează să ţină cont de interesul superior al copilului, respectiv de necesitatea ca părintele în discuţie să-l poată vedea pe minor şi să ţină personal legătura cu el, pentru a constata felul în care i se asigură îngrijirea, creşterea şi sănătatea, dezvoltarea fizică şi morală şi pentru a putea realiza şi o apropiere sufletească normală între copil şi părintele respectiv, fără însă ca aceasta să interfereze cu activităţile normale ale copilului sau cu relaţia cu celălalt părinte, precum şi fără a afecta sentimentul de stabilitate de care trebuie să beneficieze minorul.

Desigur că o hotărâre judecătorească trebuie respectată, însă nimic nu împiedica părţile ca de comun acord să stabilească un alt program de vizitare care să corespundă situaţiei actuale, având în vedere că situaţia minorei s-a schimbat, în sensul că are vârsta de 7 ani şi jumătate, îşi cunoaşte destul de bine tatăl stabilindu-se o legătură afectivă între cei doi.

De asemenea, instanţa reţine că reclamantul pârât întruneşte toate condiţiile materiale şi morale pentru a se îngriji de minoră şi pentru ca acesta să rămână la domiciliul său pentru perioade rezonabile de timp. Faţă de vârsta minorei, de 7 ani şi jumătate, care presupune dobândirea unei anumite independenţe faţă de mamă, instanţa apreciază că tatăl reclamant este apt să acorde copilului toate îngrijirile necesare pentru câteva zile, prezenţa mamei nefiind necesară. Reclamantul pârât a dovedit că are capacitate educativă, că lăsarea minorei în custodia lui pentru anumite perioade de timp nu reprezintă un pericol, că este ataşat sufleteşte de fiica sa, ca şi aceasta de el, fiind preocupat de siguranţa afectivă şi emoţională a copilului său (a se vedea şi declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, precum şi cele declarate de către minoră cu ocazia audierii care a precizat că tatăl său o iubeşte întrucât o îmbrăţişează şi o ia în braţe).

Este adevărat că relaţia de ataşament dintre copil şi părinte cere timp şi consecvenţă, şi că se realizează gradual, însă aceasta presupune ca părintele să aibă la dispoziţie şi pârghiile necesare, şi anume timp suficient pentru consolidarea relaţiei.

Instanţa apreciază că legăturile personale ale părintelui cu minorul nu trebuie să fie interpretate într-un sens restrictiv, ci trebuie să vizeze toate aspectele vieţii minorului, într-o măsură care să permită dezvoltarea unei relaţii solide şi de durată, fără a afecta dezvoltarea ulterioară a copilului sau a-i da un sentiment de dezrădăcinare şi insecuritate.

Instanţa reţine că posibilitatea dată reclamantului pârât de a ţine minora în domiciliul său peste noapte la sfârşit de săptămână, precum şi petrecerea câtorva zile în vacanţe alături de tată, ca şi a sărbătorilor legale nu sunt de natură a afecta dezvoltarea copilului în vârstă de 7 ani şi jumătate, ci au doar menirea de a consolida relaţia dintre părinte şi copil şi de a permite minorului să se ataşeze de ambii părinţi. Fireşte, pe măsură ce minora va înainta în vârstă, iar relaţia dintre părinte şi copil se va consolida, programul de vizitare stabilit va putea fi extins.

Deşi reclamantul pârât a solicitat să i se permită să aibă legături personale cu minora, într-un program extins, instanţa apreciază că cererea acestuia este întemeiată în parte urmând a i se încuviinţa ca reclamantul – pârât să aibă legături personale cu minora…………., născută la……., după următorul program:

– în prima şi a treia săptămână a fiecărei luni de sâmbătă orele 800 până duminică orele 2000;

– o lună în cursul vacanţei de vară în perioada 15 iulie – 15 august;

– în perioada vacanţei de Crăciun în primele 3 zile şi în perioada vacanţei de Paşte ultimele 3 zile.

Pentru a proceda în acest sens instanţa a avut în vedere starea emoţională a minorei din audierea acesteia făcută de către instanţă rezultând că este o fire sensibilă dar şi faptul că, de multe ori, deşi mama insistă să meargă să-şi vadă tatăl, minora refuză întrucât se plictiseşte la reclamantul pârât, întrucât nu are cu cine să se joace, arătând că nu are condiţiile pe care i le asigură mama, respectiv un calculator cu care să-şi ocupe timpul şi nu are camera ei personală. Se mai apreciază de către instanţă că acest program este justificat întrucât cu ocazia audierii minorei a rezultat că se plictiseşte foarte mult întrucât reclamantul – pârât se joacă foarte puţin timp cu ea, după care adoarme, reliefându-se şi de această dată sensibilitatea copilului care suferă prin prisma acestui lucru. Relativ la cererea reconvenţională instanţa urmează să o admită şi având în vedere că prin sentinţa civilă nr……… a Judecătoriei …… nu s-a stabilit o pensie de întreţinere în favoarea minorei, nedepunându-se la dosar nici o sentinţă civilă în acest sens şi, în considerarea faptului că reclamantul pârât mai are un copil în întreţinere, va fi obligat reclamantul pârât la plata sumei de 90 lei lunar cu titlu de pensie de întreţinere în favoarea minorei………, născută la…….., începând cu data introducerii acţiunii ……..şi până la majoratul minorei, în raport cu venitul minim pe economie.

Se vor compensează cheltuielile de judecată şi va obliga pârâta -reclamantă la plata sumei de 3,15 lei către reclamantul – pârât reprezentând cheltuieli de judecată.

Etichete: