Top

Divort c.c.

SENTINŢA CIVILĂ NR.338

din 03.02.2009

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul …….. la data de…….., reclamanta ……………. a chemat în judecată pe pârâtul……………………., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu şi cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei municipiului………….., să se dispună desfacerea căsătoriei părţilor, încheiată la data de 25.11.1989, revenirea sa la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, respectiv acela de…………., încredinţarea către sine spre creştere şi educare a minorei………………., născută la ……………şi obligarea pârâtului la plata unei pensii lunare de întreţinere în favoarea minorului, raportat la venitul minim pe economie, fără cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la 25.11.1989 iar din căsătoria lor a rezultat minora……………., născută la ………………

Dacă la începutul căsătoriei, comportamentul pârâtului era corespunzător, ulterior s-a schimbat devenind violent în limbaj şi gesturi, datorită consumului de alcool.

În urma unui conflict generat de pârât pe baza consumului exagerat de alcool, în urmă cu doi ani a hotărât să plece în Italia, crezând că se va aplana situaţia conflictuală dintre ei. Când a revenit a constatat însă, că nu s-a schimbat comportamentul pârâtului.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 38 ,40 , 42 Cod fam.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar certificatul de căsătorie în original, şi certificatul de naştere al minorului in copie precum si o serie de alte înscrisuri.

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă judiciară de timbru, conform art. 7 lit. a din Legea nr. 146/1997, şi cu suma de 0,3 lei timbru judiciar, potrivit art.3 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995.

Pârâtul legal citat nu a depus întâmpinare şi nu a solicitat probe în apărare.

Instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, fiind depus la dosarul cauzei referatul de anchetă.

La data de 27 ianuarie 2008, în conformitate cu art. 1441 Cpc coroborat cu art. 42 alin. 1 Cod fam. a fost audiat în Camera de Consiliu minora………………, declaraţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

În dovedirea acţiunii reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu martori, fiind audiată martora………………., reclamanta renunţând la audierea celui de-al doilea martor încuviinţat.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 25.11.1989 s-au căsătorit părţile iar din căsătoria lor a rezultat minora……………, născută la……………………

Potrivit art. 38 alin. 1 Cod familiei, „instanţa poate desface căsătoria prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”.

Din depoziţia martorei audiata in cauza se retine că părţile s-au despărţit în fapt de un an de zile, datorită atitudinii pârâtului care consuma băuturi alcoolice, provoca scandal şi întreţinea relaţii extraconjugale.

Se mai reţine că pârâtul exercita violenţe fizice asupra reclamantei.

Având in vedere că relaţiile de familie sunt grav si iremediabil vătămate si raportat la dispoziţiile art.38 cod fam .va admite acţiunea şi va dispune desfacerea căsătoriei din vina paratului.

Pe cale de consecinţă, având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. 3 Cod fam., instanţa va dispune revenirea reclamantei la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de…………………………

Cu privire la încredinţarea minorei…………………, născută la ……………….., instanţa retine ca mama este puternic ataşată de copil preocupându-se permanent de creşterea si educaţia lui, oferind garanţiile necesare pentru o creştere armonioasa a minorului.

Din declaraţia minorei cu ocazia audierii sale a rezultat că aceasta este profund ataşată de mamă, tatăl său consumând băuturi alcoolice iar când părţile erau împreună, pârâtul exercita violenţe fizice chiar şi asupra minorei. A mai arătat minora că deşi mama sa este plecată în străinătate la muncă, vorbeşte zilnic cu ea la telefon, îi trimite bani pentru întreţinerea sa şi vine o dată pe an în ţară să o vadă.

Faţă de aceste aspecte, instanţa apreciază că este în interesul copilului să fie încredinţat spre creştere şi educare mamei. Prin urmare, instanţa va încredinţa reclamantei, spre creştere şi educare, pe a ……………., născută la ………………..

Potrivit art. 97 alin. 1 Cod fam., ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori, fără a deosebi după cum aceştia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau înfiaţi.

Una dintre aceste obligaţii ce incumbă în egală măsură ambilor părinţi este obligaţia de întreţinere, art. 86 alin.1 Cod fam. dispunând că această obligaţie există între părinţi şi copii, text de lege ce trebuie coroborat cu art. 107 alin. 1 Cod fam., conform căruia copilul minor este întreţinut de părinţii săi. Totodată, art. 86 alin.3 Cod fam. prevede că descendentul, cât timp este minor, are drept la întreţinere oricare ar fi pricina nevoii în care se află.

Această obligaţie de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori are un caracter complex, conţinutul său fiind determinat de prevederile art. 101 alin. 2 Cod fam., potrivit cărora părinţii sunt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. Întreţinerea urmează să fie determinată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, aşa cum impune art. 94 alin.1 Cod fam.

La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere datorate de părinte copilului său, se vor aplica dispoziţiile art. 94 alin. 3 din acelaşi act normativ, potrivit cărora când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din câştigul din muncă pentru un copil, cum este şi cazul de faţă.

Faţă de cele expuse anterior şi având în vedere că din probele administrate a reieşit că pe parcursul prezentului proces tatăl nu a contribuit la cheltuielile legate de creşterea şi educaţia copilului, urmează ca pârâtul să fie obligat la plata către reclamantă şi în favoarea minorei………………, născută la…………., a unei pensii lunare de întreţinere în cuantum de 135 lei , începând cu data introducerii acţiunii – 10.11.2008 şi până la majoratul copilului, pensie raportată faţă de venitul minim pe economie.

Etichete: