Top

Minori

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 6631/22.06.2010

Încredinţare minor

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău reclamanta Ş C a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtul O I să dispună încredinţarea minorei OIG , născută la data de ……spre creştere şi educare către reclamantă, cu obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere către minoră raportată la venitul minim pe economie, în cotă procentuală, suplinirea consimţământului pârâtului în ceea ce priveşte deplasarea minorei şi stabilirea sa în străinătate alături de reclamantă.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că din relaţia părţilor s-a născut minora OIG , născută la data de …., părţile fiind separate în fapt în prezent iar reclamanta ocupându-se în exclusivitate de creşterea şi educarea minorei, actualmente pârâtul refuzând să-şi dea consimţământul ca reclamanta să plece în străinătate împreună cu minora.

În drept, reclamanta a invocat prevederile art 40 din Codul familiei şi ale Legii 272/2004.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a depus acte de stare civilă şi o declaraţie notarială prin care pârâtul declară că este de acord cu încredinţarea minorei către reclamantă , astfel cum s-a cerut în prezentul dosar.

Pârâtul, legal citat, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a depus întâmpinare, la dosar existând însă declaraţia de care se face vorbire anterior.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de ………s-a născut minora OIG, fiica părţilor.

În ceea ce priveşte încredinţarea minorei , în conformitate cu art. 2 alin 2 din Legea nr. 202/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi cu art. 42 alin 1 din Codul Familiei instanţa va avea în vedere interesul acesteia care prezintă o importanţă deosebită, el fiind legat nu numai de posibilitatea părinţilor de a-i asigura condiţiile corespunzătoare de creştere şi educare, ci şi de comportamentul acestora faţă de copil , de gradul de interes pe care l-au manifestat faţă de acesta, de ataşamentul copilului faţă de fiecare părinte în parte.

Astfel, în prezenta cauză , astfel cum rezultă din declaraţia martorei audiate în cauză rezultă că reclamanta este singura care se ocupă de creşterea şi educarea minorei,fetiţa fiind bine îngrijită şi având toate condiţiile necesare, pârâtul necontribuind la creşterea şi educarea ei , nefiind interesat de aceasta nevenind s-o vadă.

Având în vedere faptul că reclamanta îi poate asigura minorului toate condiţiile materiale şi morale necesare dezvoltării sale armonioase şi ţinând cont şi de ataşamentul fetiţei faţă de mama sa precum şi de consimţământul pârâtului exprimat în formă notarială. , instanţa , în temeiul art 65 din Codul familiei , va admite cererea şi va dispune încredinţarea acesteia, spre creştere şi educare, către mamă.

Dat fiind că ambii părinţi au obligaţia de a contribui la cheltuielile ocazionate de creşterea şi educarea copiilor minori,instanţa va obliga pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului, conform dispoziţiilor art. 94 alin 3 din Codul Familiei ce prevăd următoarele:,, Când întreţinerea este datorată de părinte se stabileşte la o pătrime din câştigul din muncă pentru un copil, o treime pentru doi copii, jumătate pentru doi sau mai mulţi copii”.

Faţă de solicitarea reclamantei şi de faptul că nu s- a depus adeverinţă de venit a pârâtului, acesta fiind în prezent student, raportarea sumei reprezentând obligaţia întreţinerii se va face la venitul minim pe economie.

Cu privire la capătul de cerere referitor la suplinirea consimţământului, întrucât acesta depinde de capătul de cerere privind încredinţarea şi nu este la momentul de faţă în stare de judecată, urmează a fi disjuns şi va fi trimis către compartimentul Registratură.

Etichete: