Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 697

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de …………, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei …….., sub nr. ………., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ……….., domiciliată în …………….., în contradictoriu cu pârâtul ……………, domiciliat în ………….., cu domiciliul ales în …………. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiate între ei la data ………… şi înregistrată sub nr. …………. în Registrul Stării civile al Primăriei ……………, încredinţarea minorei …………, născută la data de ……….., spre creştere şi educare reclamantei, obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei, revenirea reclamantei la numele anterior căsătoriei, şi partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că relaţiile de căsătorie s-au destrămat datorită pârâtului, care a manifestat dezinteres faţă de viaţa de familie, a avut un comportament violent şi a intrat în relaţii extraconjugale, împrejurări care fac imposibilă continuarea convieţuirii.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, în copie, iar în drept au fost invocate disp. art. 38 şi 30 din C. familiei.

La termenul de judecată din …………, instanţa a dispus disjungerea capătului de cerere având ca obiect divorţ, de capătul de cerere având ca obiect partaj bunuri comune, formându-se un nou dosar.

Prezent în instanţă la termenul de judecată din ………, pârâtul a arătat că este de acord cu desfacerea căsătoriei.

La cererea reclamantei, a fost administrată proba testimonială, fiind audiaţi martorii …………. şi …………..

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, referatul fiind înaintat la dosar la data de ……… (fila 39 din dosarul cauzei).

Pârâtul nu a solicitat probe în apărare.

Examinând cererea în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată că aceasta este întemeiată, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 38 alin. 1 din C.fam. căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai estre posibilă.

Probele administrate în cauză dovedesc, fără dubiu, că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, de destrămarea vieţii de familie făcându-se vinovat soţul pârât.

Astfel, martorii au confirmat susţinerile reclamantei relativ la nerespectarea de către soţul pârât a obligaţiei de fidelitate. De altfel, şi pârâtul la interogatoriul luat de instanţă, din oficiu, a recunoscut că are o relaţie extraconjugală şi că o singură dată şi-a lovit soţia.

Prin urmare, instanţa va admite cererea reclamantei şi pe cale de consecinţă, va dispune desfacerea căsătoriei părţilor, din vina exclusivă a soţului pârât.

În conformitate cu disp. art. 40 alin. 3 C.fam. instanţa va dispune ca reclamanta să revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de „…………”.

Relativ la minora ………., născută la data de …………, ţinând seama de vârsta fragedă a acesteia şi de concluziile referatului de anchetă socială, instanţa apreciază că interesul superior al copilului reclamă încredinţarea sa spre creştere şi educare mamei reclamante, aceasta fiind în măsură să-i asigure condiţii materiale dar şi morale pentru o creştere şi o dezvoltare fizică şi intelectuală corespunzătoare.

Pe cale de consecinţă, pârâtul va fi obligat să-i plătească minorei suma de …….. lei lunar, pensie de întreţinere, începând cu data pronunţării hotărârii şi până la majoratul minorei, cuantum stabilit în raport de veniturile salariale realizate de către pârât, angajat al …………. ………. şi de dispoziţiile art. 94 alin. 3 din C. familiei.

Etichete: