Top

Cerere in anulare

SENTINŢA CIVILĂ NR.345

din 03.02.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr……….. reclamanta…………….. a chemat în judecată pe pârâta……………… formulând cerere în anulare împotriva ordonanţei de plată pronunţată prin sentinţa civilă nr……………… solicitând şi suspendarea executării hotărârii, în temeiul art.13 alin.3 din OUG 119/2007.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că, prin sentinţa civilă nr…………………, pronunţată în dosarul nr……………… Judecătoria …………..a admis în parte cererea de ordonanţă de plată formulată de creditoare şi a obligat pe …………………… la plata sumei de 10992,71 lei, reprezentând contravaloare mărfuri precum şi a sumei de 2199,3 lei, cheltuieli de judecată.

În motivarea hotărârii instanţa a reţinut că, reclamanta datorează creditoarei sume reprezentând contravaloare mărfuri livrate conform facturilor depuse la dosarul cauzei. Conform extrasului de cont nr.466 din 02.10.2008 emis de creditoare, în evidenţele contabile ale acesteia la data de 20.09.2008, reclamanta nu figura cu debite neachitate. Pentru aceste motive solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.13 din OUG 119/2007.

S-au depus de către reclamantă în dovedirea acţiunii înscrisuri de către reclamantă.

Pârâta, legal citată, a depus întâmpinare în cuprinsul căreia solicita respingerea acesteia ca nefondată cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În conţinutul întâmpinării s-a arătat că, suma a fost achitată în timpul procesului, după data sesizării instanţei iar executarea silită faţă de debitoare va avea ca obiect doar cheltuielile de judecată.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.115-118 cod procedură civilă.

Au fost depuse şi de către pârâtă înscrisuri la dosarul cauzei.

S-a dispus de către instanţă ataşarea dosarului nr………………., în cadrul căruia s-a pronunţat sentinţa civilă nr………………..

Analizând cauza în raport cu probele administrate, instanţa reţine următoarele :

Prin sentinţa civilă nr………………….. pronunţată de Judecătoria ………….. s-a admis în parte cererea de ordonanţă de plată formulată de către creditoarea………………….. , în contradictoriu cu debitoarea……………………., fiind obligată debitoarea la plata către creditoare a sumei de 10992,71 lei, reprezentând contravaloarea mărfuri şi la plata sumei e 2199,3 lei, cheltuieli de judecată, fiind respins capătul de cerere privind obligarea debitoarei la plata către creditoare a sumei de 9216,06 lei, cu titlu de penalităţi de întârziere ca neîntemeiată.

Din examinarea înscrisurilor depuse de către reclamantă dar şi de către pârâtă, respectiv înscrisurile aflate la fila 3 şi 20 din dosarul cauzei, rezultă că la data de 20 septembrie 2008, anterior pronunţării cererii având ca obiect ordonanţă de plată, reclamanta debitoare nu figura cu debite neachitate în evidenţele contabile ale societăţii pârâtă creditoare, sumele fiind achitate pe parcursul procesului aşa cu rezultă şi din fişa de client aflată la fila 20 din dosarul cauzei, înscrisuri care nu au fost avute în vedere de către instanţă la pronunţarea sentinţei civile …………… întrucât nu au fost depuse de părţi la dosar, instanţa neavând astfel cunoştinţă de achitarea debitului în timpul procesului. Prin urmare, având în vedere dispoziţiile art.13 din OUG 119/2007, cererea reclamantei este întemeiată numai în parte întrucât pentru suma stabilită cu titlu de cheltuieli de judecată reclamanta este în culpă procesuală în considerarea faptului că a achitat debitul după data sesizării instanţei, astfel încât sentinţa civilă se impune a fi anulată parţial. Pentru considerentele expuse instanţa va admite în parte cererea, urmând a respinge ca rămasă fără obiect cererea privind suspendarea executării în considerarea faptului că se va dispune anularea parţială a sentinţei civile nr…………….. pronunţată de Judecătoria……….., numai în ceea ce priveşte suma de 10.992,71 lei, reprezentând contravaloare mărfuri.

Va fi obligată pârâta la plata sumei de 120,15 lei către reclamantă reprezentând cheltuieli de judecată.

Etichete: