Top

Cerere de chemare in judecata pentru consum fraudulos

SENTINŢA CIVILA NR. 2194/2.12.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti la data de 24.09.2009, creditoarea SC XXXXX SA, cu sediul în , str. . nr. a chemat

in judecată pe debitorul C. V, cu domiciliul în mun……, str……, bl. .., ap. .., jud.

Bacău, solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 7.416,26 lei, din care: 6.292,49 lei reprezentând contravaloare energie electrică consum fraudulos; 149,73 lei contravaloarea prestare servicii; 951,3 lei contravaloare penalităţi, 31,74 lei contravaloare prestări servicii şi la suma de 559 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin contractul încheiat cu pârâtul, s-

a obligat să furnizeze energie electrică la imobilul situat in mun……., str……, bl. ..,

ap….., jud. Bacău imobil al cărui proprietar este debitorul din prezenta cauză.

Debitorul nu si-a îndeplinit principala obligaţie contractuală, aceea de a plăti contravaloarea energiei electrice, mai mult decât atât prin nota de constatare nr. 1808/2008 s-a stabilit că acesta a efectuat o intervenţie neautorizată asupra instalaţiei de alimentare prin „ legare pe direct în cutia de distrubutie,, , intervenţie in urma căreia s-a constatat că s-a consumat ilicit energie electrică.

In urma constatării situaţiei menţionate, a fost intocmit un proces verbal prin care s-a stabilit calcularea prejudiciului adus furnizorului pe o perioada de 1 an. In urma constatărilor menţionate, s- a emis factura in valoare de 6.292,49 lei reprezentând contravaloare energie electrica consumată fraudulos.

S- a incercat soluţionarea litigiului in mod amiabil însă debitorul a refuzat.

In dovedirea cererii s-a solicitat încuviinţarea probei cu inscrisurile aflate la dosar.

In drept s-au invocat dispoziţiile codului comercial, codului civil irt. 969 şi 720 ind. 1 şi următoarele din Cp. civ

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciara de timbru in valoare de 556 lei şi timbru judiciar de 3 lei.

Pârâtul s-a prezentat, a recunoscut debitul, precizând că nu are momentan posibilitatea să-1 achite.

La solicitarea creditoarei, instanţa a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar la filele 5-21 inclusiv şi întrucât apreciază ca acţiunea formulata de creditoare este legală, aceasta va fi admisă.

Etichete: