Top

Reziliere contract

SENTINŢA CIVILĂ NR. 692

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de ………….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr. ………………, cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul …………, domiciliat în ……………….. în contradictoriu cu pârâtul ……………….., domiciliat în ……………….., prin care a solicitat instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună rezilierea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere, autentificat sub nr. ………….. de BNP ………….., cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat, în esenţă, că prin convenţia mai sus arătată a vândut fiicei sale …………… şi soţului ei ……….., cota indiviză de 5/8 din imobilul situat în ……………., compus din teren şi construcţii. Contraprestaţiunea acestei înstrăinări consta în obligaţia cumpărătorilor de a-l întreţine pe tot timpul vieţii cu alimente, îmbrăcăminte, încălzit şi tot ceea ce este necesar unei bune îngrijiri şi întreţineri. Pe data de …………., fiica sa a decedat şi ulterior acestei date, pârâtul şi-a neglijat total obligaţia asumată prin contract.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 969, 1020 – 1021 C. civil.

Pârâtul a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantului şi în baza disp. art. 1075 C. civil, transformarea modalităţii de executare a obligaţiei de întreţinere, din obligaţie de întreţinere în natură, în obligaţie de întreţinere prin plata unei sume de bani, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii pârâtul-reclamant, a arătat că după decesul soţiei sale, reclamantul-pârât a beneficiat în continuare de întreţinere din partea sa, însă de cele mai multe ori a refuzat nejustificat prestaţiile, în dorinţa de a ajunge la rezilierea contractului.

A arătat pârâtul-reclamant, că în ultimul timp, reclamantul-pârât a pus o yală la portiţa mică şi nu-l mai lasă să pătrundă în curte decât în prezenţa lui.

La cererea părţilor, prin apărători, instanţa a administrat proba testimonială şi cu interogatoriul reclamantului-pârât.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de vânzare-cumpărare cu obligaţie de întreţinere autentificat sub nr. ………….. de BNP …………., reclamantul a înstrăinat fiicei sale şi soţului acesteia ……………. şi ………….., cota sa indiviză de 5/8 din imobilul situat în intravilanul satului …………… compus din teren în suprafaţă de 3034 mp şi casă de locuit (fila 4 din dosar).

În schimbul acestei înstrăinări, cumpărătorii s-au obligat să-i asigure vânzătorului cele necesare traiului pe toată durata vieţii, constând în alimente, îmbrăcăminte, încălzire şi tot ceea ce este necesar unei bune îngrijiri şi întreţineri, precum şi să suporte cheltuielile cu înmormântarea, potrivit obiceiului.

Obligaţia de întreţinere a reclamantului asumată prin convenţia mai sus arătată a fost respectată de către pârât şi soţia sa până la data decesului acesteia din urmă, care a intervenit la data de …………….. Ulterior acestei date, pârâtul s-a mutat în ………….. şi a încetat să-i acorde întreţinere reclamantului.

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa a avut în vedere depoziţiile martorilor ……………….. şi ………….., martori audiaţi la cererea reclamantului, care au relatat că pârâtul, după decesul soţiei sale, nu i-a mai acordat reclamantului întreţinere. Chiar şi martorul …………, audiat la cererea pârâtului, a relatat că pârâtul a încetat să-i mai acorde reclamantului întreţinere, motivat de faptul că acesta le-ar fi interzis accesul în locuinţă copiilor pârâtului.

Împrejurarea că după decesul fiicei reclamantului relaţiile dintre acesta şi pârât s-au deteriorat este confirmată de toţi martorii audiaţi în cauză.

Apărările pârâtului cum că reclamantul i-a refuzat în mod sistematic întreţinerea nu sunt dovedite de probatoriul administrat.

Relevant sub acest aspect este chiar răspunsul pârâtului la interogatoriul ce i s-a luat din oficiu de către instanţă, consemnat în încheierea de şedinţă din data de ………., care infirmă susţinerile acestuia în sensul că reclamantul nu i-a mai permis să intre în imobil.

Concluzionând că probatoriul administrat în cauză, dovedeşte, fără îndoială, că obligaţia asumată prin contract de către pârât nu a fost îndeplinită, văzând şi dispoziţiile art. 1020 din c. civil, instanţa va admite cererea reclamantului şi va dispune rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare cu obligaţie de întreţinere autentificat sub nr. ……………. de BNP ……………………

Pe cale de consecinţă, cererea reconvenţională, va fi respinsă ca rămasă fără obiect.

În comnformitate cu dispoziţiile art. 274 C.p.c. pârâtul-reclamant va fi obligat la plata sumei de ……………… lei către reclamantul-pârât, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete: