Top

Reziliere contract

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA O N E Ş T I

JUDEŢUL B A C Ă U

Dosar nr. 6329/270/2009 reziliere contract

Înreg. 01.10.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR.1115

Şedinţa publică din data de 31 martie 2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN :

Preşedinte – …..

Grefier – …

Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulată de reclamanţii ….. şi … în contradictoriu cu pârâţii ……., având ca obiect reziliere contract.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: reclamantul … personal şi asistat de avocat .. care răspunde şi pentru …, procuratorul …, pentru reclamanta …, pârâţii asistaţi de avocat …… şi martorul …

Procedura completă.

S-a expus referatul cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează că prin Compartimentul registratură la data de 18.03.2010, martorul ……, a depus la dosar o cerere, prin care contestă amenda.

Instanţa, faţă de cererea formulată de martorul …., admite cererea şi nu va mai fi dată în debit, având în vedere că s-a prezentat la acest termen.

Instanţa a legitimat martorul ., care s-a identificat cu C.I. având CNP-……….

Avocat ………., pentru reclamanţi, depune la dosar o cerere, din care rezultă că reclamanţii doresc să-şi restrângă cererea de reziliere a contractului de întreţinere nr. 1003/9.09.1997. Aceasta precizează că reclamanţii doresc să-şi rezilieze contractul numai cu privire la terenuri şi să rămână valabil cu privire la 2 camere, hol, bucătărie şi terenul curţi-construcţii.

Reclamantul, prezent în instanţă, confirmă situaţia stabilită prin cererea de restrângere a acţiunii.

Pârâţii prin apărător, arată că doresc continuarea procesului.

Avocat ……., arată că reclamanţii nu mai au alte pretenţii de la pârâţi, cu privire la întreţinere şi doreşte să le rămână două camere, hol + teren de 511 m2 curţi-construcţii T.68 parcela 1950, imobile situate în …., jud. Bacău şi care sunt consemnate în contractul de întreţinere nr. 1003/9.09.1997. Aceasta precizează că reclamanţii sunt de acord ca imobile precizate mai sus, să le rămână pârâţilor, fără nicio obligaţie din partea acestora faţă de reclamanţi, obligaţii despre care s-a făcut vorbire în contractul de întreţinere.

Pârâta ………, arată că dacă aşa doreşte părinţii ei (reclamanţii), au hotărât aşa, în calitate de fiică este de acord cu ei, cu toate că ea a avut grijă de ei şi i-a îngrijit.

Pârâtul ……….., arată că este de acord cu decizia soţiei.

Faţă de precizările părţilor, instanţa consideră că, în cauză nu se mai impune audierea martorilor ………

Părţile, prin apărători, având pe rând cuvântul, arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa acordă cuvântul pe fond.

Avocat ………, pentru reclamanţi, solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri prin care să se admită acţiunea aşa cum a fost restrânsă şi rezilierea în parte a contractului de întreţinere cu privire la terenuri. Aceasta mai precizează că reclamanta ………., a declarat că oricând, îi primeşte pe pârâţi, acasă. Cu cheltuieli de judecată.

Avocat …, pentru pârâţi, arată că sunt de acord cu acţiunea aşa cum a fost restrânsă, precizând că, motivat de faptul că reclamanţii au renunţat la cea mai mare parte din pretenţiile stabilite în acţiune, cheltuielile de judecată să fie în proporţia în care s-a renunţat.

Avocat ……., pentru reclamanţi a depus la dosar chitanţa nr.119/24.09.2009, în cuantum de 1.500 lei, reprezentând onorariu avocat.

Avocat …., pentru pârâţi, a depus la dosar chitanţa nr.45/27.02.2010, în cuantum de 1.500 lei, reprezentând onorariu avocat.

Cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

-deliberând-

Constată că prin acţiunea formulată reclamanţii . şi ……….. au chemat în judecată pe pârâţii …….., pentru a se dispune rezilierea contractului de întreţinere nr.1003/09.09.1997 şi restabilirea situaţiei anterioare.

Acţiunea a fost legal timbrată, iar în motivare reclamanţii arată că în anul 1997, le-a înstrăinat pârâţilor jumătate din gospodăria acestora, respectiv două camere, bucătărie, hol, împreună cu 1165 m.p. teren arabil situate în ……., şi alte suprafeţe de teren arabil, vie şi fâneaţă, cu obligaţia pentru pârâţi să asigure reclamanţilor întreţinere. Pârâţii, care au rămas cu nuda proprietate, nu au respectat obligaţiile contractuale, încălcând şi dreptul de uzufruct viager al reclamanţilor.

Reclamanţii şi-au întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 1020 Cod civil.

Pârâţii au depus la dosar întâmpinare, prin care solicită respingerea cererii de reziliere a contractului.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, s-au luat interogatorii şi au fost audiaţi martori, probatorii din analiza cărora, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 09.09.1997 s-a încheiat între reclamanţii ……. şi ….., în calitate de transmiţători, şi pârâţii ….., în calitate de dobânditori, contractul de întreţinere, autentificat sub nr.1003 la Biroul Notarului Public Bălan Vasile.

Conform acestuia, reclamanţii au transmis pârâţilor dobânditori nuda proprietate asupra 2 camere, o bucătărie şi un hol dintr-o locuinţă construită din painată, acoperită cu ţiglă, împreună cu suprafaţa de 1.165 m.p. teren arabil, tarlaua 68, parcela 1949; 511 m.p. teren construcţii, tarlaua 68, parcela 1950; 1.800 m.p. teren arabil, tarlaua 26, parcela 1076; 300 m.p. teren vie tarlaua 26, parcela 1.075; 7092 m.p. teren fâneaţă, tarlaua 26, parcela 1.106, imobile situate în ……… jud. Bacău.

Transmiţând nuda proprietate reclamanţii şi-au reţinut dreptul de uzufruct viager asupra imobilelor descrise mai sus.

În schimbul acestei transmisiuni a dreptului de proprietate către pârâţii-dobânditori, aceştia şi-au asumat obligaţia întreţinerii reclamanţilor, începând cu data semnării şi autentificării contractului de întreţinere ce constă în: cheltuieli cu asigurarea hranei, încălzit şi iluminat zi de zi, asistenţă medicală, inclusiv procurarea medicamentelor pentru tratamentul medical în caz de nevoie, iar la deces de a suporta cheltuielile de înmormântare.

Întrucât pe parcursul derulării contractului au apărut neînţelegeri între părţi, reclamanţii au promovat prezenta acţiune.

La termenul de judecată din data de 31.03.2010, reclamanţii şi-au restrâns obiectul cererii cu privire la două camere, bucătărie, hol, împreună cu 511 m.p. teren curţi-construcţii, tarlaua 68, parcela 1950, imobile situate în ………….., jud. Bacău, menţinând cererea de reziliere a contractului cu privire la următoarele imobile: 1.165 m.p. teren arabil, T. 68, P.1949; 1.800 m.p. teren arabil, T.26, P.1076; 300 m.p. teren vie T. 26, P.1075; 7.092 m.p. teren fâneaţă, T.26, P.1.106, imobile situate în loc. ……, conf. schiţelor contractului de întreţinere nr.1003/09.09.1997.

Prezenţi, în instanţă, pârâţii au arătat că sunt de acord cu acţiunea, aşa cum a fost restrânsă de reclamanţi.

Faţă de cele de mai sus şi de dispoziţiile art. 1020 Cod civil urmează a se admite acţiunea reclamanţilor, aşa cum a fost restrânsă şi a se dispune rezilierea parţială a contractului, în sensul arătat.

Având în vedere acordul părţilor cu privire la rezilierea parţială a contractului, vor fi obligaţi pârâţii să achite reclamanţilor suma de 25,5 lei, reprezentând ? din taxa de timbru şi se vor compensa onorariile de avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite, aşa cum a fost restrânsă, acţiunea formulată de reclamanţii .. şi ……, domiciliaţi în …….. jud. Bacău împotriva pârâţilor …., domiciliaţi în ….., jud. Bacău.

Dispune rezilierea parţială a contractului de întreţinere, autentificat sub nr.1003/09.09.1997 la B. N. P. …., din Oneşti, jud. Bacău, cu privire la suprafaţa de 1.165 m.p. teren arabil, situat în T.68, P.1949; suprafaţa de 1.800 m.p. teren arabil, situat în T.26, P.1076; suprafaţa de 300 m.p. teren vie, situată în T.26, P.1075; suprafaţa de 7.092 m.p. teren fâneaţă, situată în T. 26, P.1106, terenuri situate în localitatea ………, cu vecinătăţile conf. schiţelor anexe care fac parte integrantă din contractul precizat anterior, luând act de acordul pârâţilor.

Obligă pârâţii să achite reclamanţilor suma de 25,5 lei, reprezentând ? din taxa de timbru şi compensează onorariile de avocat.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 31.03. 2010.

Etichete: