Top

Iesire din indiviziune

Sentinţa civilă nr.459

Şedinţa publică de la 10 februarie 2009

Asupra acţiunii civile de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţei la data 06.03.2008 şi înregistrată sub nr……/327/2008 reclamanţii ………. domiciliată în ………….., cu domiciliul procesual ales la Cab. Av. ……, cu sediul în ………… şi ………….., domiciliat în T………… au solicitat ca în contradictoriu cu pârâţii ………., domiciliat în ………., pârâtul ……….., domiciliat în ………, pârâtul …………, domiciliat în …………. şi pârâtul ………., domiciliat în …………, să se dispună ieşirea din indiviziune asupra imobilului – apartament, situat în ……………, compus din două camere şi dependinţe, cu o suprafaţă totală de 57,38 mp şi terenul aferent în suprafaţă de 9,5 mp.

În motivarea cererii reclamanţii arată că la data de 09.05.2007 a decedat numita …….., soţia reclamantului ………….. şi mama celorlalţi coindivizari. Prin certificatul de moştenitor nr.102/27.11.2007 eliberat de BNP Elena Avram, s-a dezbătut succesiunea rămasă de pe urma acesteia, stabilindu-se că din masa succesorală face parte cota indiviză de 1/2 din dreptul de proprietate asupra unui apartament, situat în ………, restul cotei de indivize de 1/2 aparţinând soţului supravieţuitor, respectiv …………. Cotele ce au revenit moştenitorilor sunt următoarele : Urse Grigore cu o cotă indiviză de 5/20, …………., cu o cotă indiviză de 3/20, din cota indiviză de 1/2, în calitate de fii ai defunctei.

În drept au fost invocate disp. art.728 Cod civil.

În probaţiune, reclamanţii au depus la dosarul cauzei înscrisuri (filele 6-8).

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în sumă de 20 lei potrivit chitanţei ataşate la fila 5 şi timbru judiciar în valoare de 0,30 lei, anulate la dosar.

In cauză a fost efectuată o expertiză tehnică imobiliară, la cererea ambelor părţi, de către expert …………, desemnat prin tragere la sorţi, expertiza având ca obiective identificarea imobilului, dacă este comod partajabil, cu propuneri de lotizare şi stabilirea sultelor pentru pârâţi(filele 39-52).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că acţiunea formulată de reclamanţii …….. şi ………. este întemeiată.

Astfel, din certificatul de moştenitor nr. 102/27.11.2007, depus la dosar rezultă că atât reclamanţii cât şi pârâţii sunt moştenitorii numitei ……….., decedată la data de 09.05.2007, reclamanta ………. şi pârâţii în calitate de descendenţi, iar reclamantul ………. în calitate de soţ supravieţuitor.

Din actele de proprietate depuse la dosar rezultă că în timpul vieţii defuncta, împreună cu reclamantul ……….. au dobândit un imobil alcătuit din apartamentul compus din două camere şi dependinţe situat în mun. ……….., cu o valoare de circulaţie de 161.470,742 lei, conform raportului de expertiză efectuat de expert …….

Masa succesorală partajabilă este compusă din cota indiviză de 1/2 din apartament, restul cotei de 1/2 fiind bun propriu al soţului supravieţuitor ……….

Referitor la cotele pe care părţile le au asupra masei succesorale, acestea au caracter legal, fiind prevăzute de dispoziţiile art.670 Cod civil, coroborate cu cele ale Legii nr.319/1944 privind dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor, adică soţului supravieţuitor ……….. îi revine o cotă de 5/20 , iar ………….. în calitate de fii, vor primi câte o cotă de 3/20, din dreptul de proprietate asupra masei succesorale anterior menţionată. Masa succesorală, moştenitorii şi cotele ce le revin au fost stabilite şi prin certificatul de moştenitor nr.102/27.11.2007 emis de Biroul Notarului Public ………..

Se reţine că prin actul de vânzare cumpărare cu clauza de întreţinere nr.3707/27.11.2007, ………. a înstrăinat reclamantei ……….., nuda proprietate a cotei indivize de 25/40, compusă din cota de 20/40 dobândită în baza art.30 din Codul Familiei la încetarea comunităţii de bunuri şi cota indiviză de 5/40, prin moştenire legală de la soţia sa ………….. Astfel, reclamanta ……… deţine cota indiviză de 28/40, restul de 12/40 revine celorlalţi descendenţi.

Tot prin acelaşi act de vânzare cumpărare, ………… şi-a rezervat dreptul de uzufruct viager, pe cota de 28/40 a cărui nudă proprietate a fost înstrăinată.

Potrivit art.728 Cod civil, nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune şi oricare dintre coindivizari poate cere oricând sistarea acestei stări.

În prezenta cauză modalitatea optimă de a pune capăt stării de indiviziune constă în atribuirea în natură a bunurilor ce alcătuiesc masa succesorală.

În ceea ce priveşte modul de atribuire a acestor loturi, instanţa va avea în vedere valoarea loturilor cuvenite fiecărui moştenitor, modul de stăpânire al bunurilor, precum şi învoiala părţilor.

Deoarece loturile atribuite moştenitorilor sunt inegale valoric, în sensul că lotul pe care-l va primi reclamanta ……….., are o valoare superioară, reclamanta trebuie obligată la plata unor sulte în favoarea pârâţilor, tocmai în vederea egalizării loturilor.

Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează să admită acţiunea formulată de către de reclamanţii ………, în contradictoriu cu pârâţii …………, având ca obiect ieşirea din indiviziune.

Astfel, urmează să constate că în urma decesului numitei ………… produs la 09.05.2007, a rămas o masă succesorală alcătuită din cota de 1/2 din apartamentul compus din două camere şi dependinţe situat în mun. …………, cu o valoare de circulaţie de 161.470,742 lei, conform raportului de expertiză efectuat de expert …………..

De asemenea, urmează să constate că au calitatea de moştenitori ai defunctei ………, reclamantul ……………. în calitate de soţ supravieţuitor cu o cotă de 5/20, reclamanta …………… şi pârâţii U……………, în calitate de fii, cu o cotă de 3/20 fiecare din masa partajabilă.

Va constata că ………… a înstrăinat nuda proprietate în cotă de 25/40 din apartament către fiica sa ………….. prin actul de vânzare cumpărare nr.3707/27.11.2007 rezervându-şi dreptul de uzufruct viager asupra acestei cote şi va menţine acest drept în favoarea acesteia.

Urmează să dispună ieşirea din indiviziune a părţilor.

Astfel, va atribui reclamantei ……………, în proprietate exclusivă apartamentul compus din două camere şi dependinţe situat în mun. ………….., cu o valoare de circulaţie de 161.470,742 lei, conform raportului de expertiză efectuat de expert ………..

Va obliga pe reclamanta ……….. să plătească pârâţilor ……………fiecăruia câte 12.110,306 lei cu titlul de sultă.

Etichete: