Top

Iesire din indiviziune

SENTINŢA CIVILĂ NR.969

Şedinţa publică de la 27 martie 2009

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr…./327/2007, reclamanta …. Rodica a chemat în judecată pe pârâţii … Cristina, … Romeo, … Viorel şi … Pavel, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună partajul averii succesorale privind bunurile rămase la decesul defunctului Staicu Ion.

În motivarea acţiunii s-a arătat că defunctul Staicu Ion a decedat la data de 04.10.1994, rămânând de pe urma acestuia un imobil de 1 ha şi 4600 mp situat pe teritoriul satului Partizani, conform titlului de proprietate nr.5917/11.03.1993. Acest imobil a fost dobândit de către Staicu Ion prin reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 9600 mp şi prin constituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5000 mp.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.673 alin.1-673 (14) C.pr.civ.

În dovedirea acţiunii au fost depuse la dosar înscrisuri reprezentând titlul de proprietate nr.5917/11.03.1993 eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Tulcea, certificatul de moştenitor nr.71/31.07.2000, încheieri de intabulare în cartea funciară, acte de stare civilă.

Reclamanta nu a solicitat alte probe în dovedirea acţiunii, iar pârâţii nu au depus întâmpinare şi nu au solicitat probe în apărare.

Analizând cauza instanţa reţine următoarele:

La data de 04.10.1994 a decedat numitul Staicu Ion, de pe urma căruia a rămas ca masă succesorală conform certificatului de moştenitor nr.71/31.07.2000, cota de 1/2 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în extravilanul satului Partizani, comuna Maliuc, format din suprafaţa de 5000 mp. teren arabil situat în sola 4 parcela 163 precum şi cota de 1/2 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în intravilanul satului Partizani, comuna Maliuc, judeţul Tulcea format în totalitate din suprafaţa de 9600 mp teren individualizat astfel: 4970 mp teren arabil situat în sola 2 parcela 46, suprafaţa de 3530 mp teren arabil situat în sola 2 parcela 49, suprafaţa de 500 mp teren vie situat în sola 2 parcela 51, suprafaţa de 600 mp. teren curţi construcţii situat în sola 2 parcela 47 şi casă de locuit construită din ceamur acoperită cu tablă compusă din corpul principal alcătuit din 3 camere şi un balcon şi separat alt corp de casă compus din două camere şi o bucătărie .

Din certificatul de moştenitor rezultă că imobilul a fost dobândit de defunct împreună cu soţia supravieţuitoare … Cristina prin construirea casei de locuit cu contribuţie egală în anul 1970 pe terenul atribuit de fostul C.A.P. şi reconstituit dreptul de proprietate conform Legii 18/1991, potrivit titlului de proprietate nr. 5917/11.03.1993 depus la dosar ( fila 4), restul cotei de 1/2 aparţinând soţiei supravieţuitoare.

Prin acelaşi certificat de moştenitor s-au stabilit moştenitorii şi cotele stabilite acestora respectiv … Cristina 4/16 în calitate de soţie supravieţuitoare, … Romeo 3/16 fiu, … Viorel 3/16 fiu , … Pavel 3/16 fiu şi … Rodica 3/16 fiică.

La termenul din data de 13 ianuarie 2009, reclamanta a învederat că înţelege să renunţe la judecată cu privire la terenul situat în extravilan.

În cauză s-a administrat proba cu expertiza tehnică imobiliară fiind depus la dosar raportul de expertiză efectuat de expert Mohonea Victor (fila 198 şi următoarele, vol. I), rezultând că valoarea totală a masei partajabile este de 397511 lei. De menţionat este faptul că odată cu efectuarea măsurătorilor expertul a individualizat că suprafaţa de teren situată în intravilanul satului Partizani, comuna Maliuc, jud. Tulcea este de 5.570 mp şi nu aşa cum s-a reţinut prin încheierea de admitere în principiu iniţial întrucât prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2336/ 19.07.2002 ( filele 2200 -202 , vol. I ) s-a procedat la vânzarea unei părţi din teren în suprafaţă de 3.530 mp şi 500 mp.

Pentru considerentele expuse având în vedere dispoziţiile art.728 Cod civil, instanţa va admite acţiunea şi va constata că părţile deţin în indiviziune în cote de 20/32 … Cristina, 3/32 … Rodica, 3/32 … Romeo, 3/32 … Viorel, 3/32 … Pavel imobilul situat in intravilanul satului Partizani, com. Maliuc jud. Tulcea, format în totalitate din suprafaţa de 5570 m.p. teren individualizat astfel: 4970 m.p. teren arabil situat in sola 2 parcela46, suprafaţa de 600 m.p. teren curţi construcţii situat in sola 2 parcela 47 şi casa de locuit construită din ceamur acoperită cu tablă compusă din corpul principal alcătuit din 3camere şi un balcon şi separat alt corp de casă compus din 2 camere şi o bucătărie, valoare totală a masei partajabile fiind de 397511 lei.

Se va dispune partajarea urmând a atribui reclamantei … Rodica lotul nr. 5 individualizat conform raportului de expertiză efectuat de expert Mohonea Victor( schiţa de la fila 203 vol. I dosar) cu o valoare de circulaţie de 37.263 lei.

Se va atribui pârâtei … Cristina lotul nr. 1 invidualizat conform raportului de expertiză Mohonea Victor ( schita de la fila 203 vol.I dosar) cu o valoarea de circulaţie de 248.459 lei.

Se va atribui pârâtului .. Romeo lotul nr. 2 individualizat conform aceluiaşi raport de expertiză cu o valoare de circulaţie de 37263 lei.

Se va atribui pârâtului … Viorel lotul nr. 3 individualizat conform aceluiaşi raport de expertiză cu o valoare de circulaţie de 37263 lei.

Se va atribui pârâtului … Pavel lotul nr. 4 individualizat conform aceluiaşi raport de expertiză cu o valoare de circulaţie de 37263 lei.

Se va lua act că reclamanta renunţă la judecată pentru terenul situat în extravilan.

Se va constata că nu se datorează sulte, urmând ca instanţa să ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: