Top

Plangere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2851/270/2010 pl. contraventie

Înreg. 27.04.2010

SENTINTA CIVILA NR.1695

Sedinta publica din data de 26.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Ladan Mihaela

Astazi a fost pe rol judecarea plângerii la contraventie formulata de petentul …………, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. BACAU ……

La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care;

Instanata constatând ca intimatul a solicitat judecarea cauzei si în lipsa, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A,

-deliberând-

Constata ca prin plângerea formulata contravenientul …, a solicitat, în contradictoriu cu I.P.J. …. anularea procesului verbal de contraventie seria CC, nr.5532132/08.01.2010, încheiat de …….

În motivarea plângerii petentul arata ca cele consemnate în procesul verbal nu corespund realitatii;

În conformitate cu art. 15 lit. „i” din legea nr. 146/1997, plângerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

Prin sentinta civila nr.1025/8.04.2010, pronuntata în dosarul nr.590/260/2010, al Judecatoriei Moinesti s-a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Onesti, cauza fiind înregistrata la aceasta instanta sub nr.2851/270/2010.

Intimatul a formulat întâmpinare, solicitând respingerea plângerii, motivat de faptul ca petentul a savârsit contraventia retinuta în sarcina sa, iar procesul –verbal a fost întocmit cu respectarea normelor legale.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 08.01.2010, FDNE Onesti, a sanctionat pe petentul ….. cu amenda în cuantum de 360 lei pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 49 alin.1 din O.G. nr.195/2002, încheind în acest sens procesul-verbal seria CC, nr.5532132/2010

Agentul constatator a consemnat în procesul – verbal ca, în ziua de 08.01.2010, ora 11,21, petentul a condus autoturismul marca Audi cu nr. de înmatriculare BC-72-GSA pe DN12A, în interiorul localitatii Dofteana, jud. Bacau, cu viteza de 82 km/h, depasind astfel viteza legala admisa în localitate cu 32 km/h.

La analiza din oficiu a legalitatii si temeiniciei procesului – verbal, conform art. 34 al.1 din O.G. nr. 2/2001, nu au fost identificate cauze de nulitate a procesului – verbal, acesta fiind întocmit potrivit dispozitiilor legale incidente în cauza respectiv O.G. nr.195/2002 si O.G. nr.2/2001.

În drept, instanta retine ca potrivit art. 49 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, „limita maxima de viteza în localitati este de 50 km/h”.

Agentul constatator în sustinerea procesului-verbal, a depus la dosar raportul agentului de politie care a întocmit procesul-verbal, copie de pe registrul radar si de pe buletinul de verificare metrologica.

În raportul agentului constatator s-a consemant faptul ca „din cauza vechimii si uzurii aparaturii video nu putem pune la dispozitie planse foto cu auto depistat cu viteza”.

Privitor la fapta contraventionala retinuta în sarcina petentului, analizând întregul material probatoriu din dosarul cauzei, raportat la prevederile legale mai sus aratate si la jurisprudenta Curti Europene a Drepturilor Omului referitoare la faptele calificate în dreptul intern al anumitor state ca fiind contraventii, instanta constata ca acuzatul-contravenient beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, sarcina probei contrare incubând acuzatorului, respectiv agentului-constatator.

Astfel, Curtea a stabilit ca nu este valabil procesul-verbal întocmit de agentul instrumentator care nu este sustinut de nicio proba în afara de înscrisul contestat si de raportul agentului constatator.

Copia de pe registrul radar referitoare la petent nu poate duce la convingerea instantei ca petentul a savârsit cu certitudine fapta contraventionala retinuta în sarcina sa, existând dubii în aceasta privinta, dubii care profita acuzatului-contravenient.

Fata de cele de mai sus si de dispozitiile art.34 din O.G. nr.2/2001, se va admite plângerea formulata de petent, se va anula procesul – verbal contestat si va fi exonerat petentul de plata amenzii.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite plângerea formulata de petentul … domiciliat în ….., jud. Bacau, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Bacau, privind procesul-verbal seria CC, nr.5532132/08.01.2010, încheiat de FDNE Onesti, pe care îl anuleaza.

Exonereaza petentul de plata amenzii.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 26.05.2010.

Etichete: