Top

Ordonanta de plata

SENTINTA CIVILA NR. 627

Sedinta publica din 24 februarie 2009

S-a luat în examinare în vederea pronuntarii, cererea având ca obiect ordonanta de plata – O.U.G. 119/2007, formulata de creditoarea S.C. ….. ….., în contradictoriu cu S.C. …… S.R.L., cu sediul în ……….

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 19 februarie 2009, sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

În vederea deliberarii, instanta a amânat pronuntarea cauzei la aceasta data si a hotarât urmatoarele:

JUDECATORIA,

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de …… sub nr. ………, reclamanta SC ……….. SA a solicitat instantei pe calea ordonantei de plata ca, prin hotarârea ce o va pronunta în contradictoriu cu pârâtul SC ………. SRL, sa dispuna obligarea acesteia la plata a ……… lei reprezentând contravaloare prestatie energie termica si ……… lei, penalitati de întârziere .

În motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca, a furnizat energie termica în perioada ianuarie 2008-martie 2008, fara ca pârâta sa achite contravaloarea prestatiei. De asemenea potrivit art. 17 din contract, pârâta datoreaza penalitati de întârziere de 0, 1 % pe zi de întârziere.

În drept, au fost invocate dispozitiile OUG nr. 119/ 2007, Legea nr. 325/ 2006.

Cererea a fost legal timbrata .

În sustinerea cererii, reclamanta a depus, în copie: ………

Pârâta SC …….. SRL nu a depus la dosar întâmpinare si nu s-a prezentat în instanta spre a-si exprima pozitia procesuala fata de cererea creditoarei, desi a fost legal citata in acest sens.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

La ……., reclamanta a depus o cerere de modificare a cauzei actiunii din cerere întemeiata pe OUG nr. 119/ 2007, într-o cerere de drept comun, completând corespunzator si taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

În fapt,în baza art. 6 si art. 8 din contractul nr. ……….. reclamanta s-a obligat sa furnizeze energie termica în schimbul achitarii facturilor de catre debitoare. Creditorul a emis factura fiscala seria ………) si factura fiscala seria …..în cuantum de ………… pe care pârâta nu a achitat-o.

Prin acelasi contract, la art. 17, partile au stabilit ca în cazul neachitarii la termenele si în cuantumul stabilit a sumelor amintite anterior se calculeaza penalitati de întârziere începând cu prima zi dupa data scadentei egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.

Cuantumul acestora se ridica la suma de ……. lei. De asemenea se aplica dispozitiile prevazute de art.38 din Legea nr. 325/ 2006 raportat la art. 42 alin. 10 din Legea nr, 51/ 2006.

Fata de cele expuse,instanta retine ca, în conditiile în care contractul reprezinta legea partilor în virtutea art. 1 C.com. rap la art. 969 C.civ. ce consacra principiul fortei obligatorii a contractului – pacta sunt servanda – în speta creditoarea este titulara unui drept de creanta împotriva debitorului, creanta fiind reprezentata de urmatoarele sume: ……. lei reprezentând contravaloare energie termica si ……… lei, penalitati de întârziere, creanta fiind certa ,lichida si exigibila si probata în conditiile art.46 C. com., corelativa obligatiei acestuia din urma de a plati sumele mentionate în petitul cererii,obligatie pe care debitoarea nu a executat-o.

Cum pârâta nu si-a îndeplinit obligatia corelativa de plata a contravalorii energiei termice, instanta retine ca sunt îndeplinite conditiile raspunderii contractuale dupa cum urmeaza:

– existenta unei fapte ilicite a pârâtei, care consta în nerespectarea unei obligatii contractuale si anume aceea de a achita contravaloare energie termica.

– existenta unui prejudiciu patrimonial in care se concretizeaza aceasta atingere, constând in ……. lei reprezentând contravaloare prestatie energie termica si ……. lei, penalitati de întârziere.

– raportul de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu

– vinovatia celui ce savârseste fapta ilicita, constând în neexecutarea obligatiei contractuale asumate.

Totodata, instanta va retine ca, în speta, s-a facut si dovada îndeplinirii de catre reclamanta a procedurii concilierii directe, reglementata de dispozitiile art. 7201 c. proc. civ (f. 7 ), precum si a punerii în întârziere a pârâtei.

Fata de cele de mai sus, instanta urmeaza a retine ca, în speta, s-a facut dovada existentei în patrimoniul reclamantei a unei creante certe, lichide si exigibile, care este constatata prin fisa de calcul a penalitatilor( f. 3 ), factura fiscala seria …… factura fiscala seria ……..,notificare nr. ….. .. contract nr. ……….

Pe cale de consecinta, instanta va admite cererea si va obliga pârâta la plata sumei de …. lei reprezentând contravaloare prestatie energie termica si a sumei de …….. lei, penalitati de întârziere.

Fiind în culpa procesuala, în temeiul dispozitiilor art. 274 c.proc.civ., pârâta urmeaza a fi obligata si la plata cheltuielilor de judecata suportate de catre reclamanta cu prilejul solutionarii cererii de chemare în judecata, în cuantum de …….. lei, constând în taxa judiciara de timbru si timbre judiciare, conform chitantelor si timbrelor judiciare depuse la dosar.

Etichete: