Top

Ordonanta de plata

SENTINTA CIVILA Nr. 2651
Sedinta publica de la 20 octombrie 2008

Deliberand asupra cauzei comerciale de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de ……. sub nr. …….., creditoarea ………L. a chemat-o in judecata pe debitoarea ……, solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta, sa dispuna emiterea unei ordonante de plata pentru suma de 2673,47 defalcata astfel: suma de 2394,06 lei reprezentand contravaloarea marfa livrata si neachitata; suma de 239,41 lei reprezentand penalitati de intarziere,precum si suma de 40 lei reprezentand cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii sale, creditoarea a aratat, in esenta, ca la data de …… a incheiat cu debitoarea contractul de vanzare-cumparare nr. ……. in baza caruia i-a livrat diverse produse, emitand facturile fiscale nr. ………. in valoare de 1933,32 lei, respectiv factura fiscala nr. …. in valoare de 460,74 lei, debitoarea avand obligatia de a achita contravaloarea produselor livrate la data scadentei prevazuta in facturi, obligatie neindeplinita pana in prezent.
Cu privire la suma de 239,41 lei reprezentand penalitati de intarziere, creditoarea arata ca in art. 22 din contractul incheiat intre parti se prevede o clauza penala conform careia cumparatorul urmeaza sa plateasca penalitati in cuantum de 1% pe zi.
In drept, creditoarea si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 969, art. 1361 si urm. Cod civil, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 119/2007.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 39 lei in conformitate cu dispozitiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 si timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.
In dovedirea actiunii, creditoarea a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri in cadrul careia a depus la dosarul cauzei, in copie, contractul de vanzare cumparare nr. …. (f. 6), certificat de inregistrare al …. la …. seria … (f. 7), factura fiscala nr. ………., calcul penalitati de intarziere (f. 10).
Debitoarea, desi legal citata, nu s-a prezentat in fata instantei si nu a depus intampinare.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

In fapt, intre creditoare si debitoare s-au stabilit relatii comerciale avand ca obiect livrare produse, in conformitate cu clauzele contractului de vanzare cumparare nr. ……… (f. 6).
Creditoarea, in calitate de vanzator i-a livrat debitoarei in calitate de cumparator o serie de produse, pentru care a emis factura fiscala nr. …………
In drept, potrivit art. 2 din OUG 119/2007 procedura ordonantei de plata se aplica creantelor certe, lichide, exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale, nefiind incluse in sfera de aplicare a ordonantei creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si nici contractele incheiate intre comercianti si consumatori.
Potrivit art. 379 Cod procedura civila, creanta are un caracter cert atunci cand existenta sa rezulta din insusi actul de creanta sau/si din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dansul.
In cauza dedusa judecatii, instanta constata caracterul cert al creantei in valoare totala de 2394,06 lei in conformitate cu dispozitiile art. 379 alin. 3 Cod procedura civila, existenta sa rezultand din facturile fiscale depuse la dosar, precum si caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedura civila, catimea creantei fiind determinata si rezultand din inscrisuri insusite de parti, respectiv facturile fiscale enumerate mai sus care potrivit art. 46 Cod comercial fac dovada si impotriva debitorului in masura in care sunt acceptate.
Potrivit art. 46 Cod comercial, obligatiunile comerciale se probeaza si cu facturi acceptate. Factura este un inscris care cuprinde elementele esentiale ale unei operatiuni comerciale: identitatea partilor, cantitatea de marfa, calitatea, conditii de livrare etc. In privinta fortei probante, factura face dovada deplina impotriva emitentului si in favoarea aceluia ce o detine, adica a destinatarului. Factura poate sa faca dovada si in favoarea emitentului, daca este acceptata de catre destinatar.
In cauza dedusa judecatii acceptarea este expresa, facandu-se prin depunerea semnaturii destinatarului si aplicarea stampilei pe factura
Potrivit art. 3 din contract, cumparatorul s-a obligat sa achite contravaloarea produselor in termenul mentionat pe factura fiscala, obligatie nerespectata de catre parata.
Caracterul exigibil al creantei rezulta din faptul neplatii pretului de catre debitoare la scadenta stabilita conform contractului si facturilor fiscale si anume data de ………..
Intrucat creanta solicitata de creditoare prin prezenta cerere este certa, lichida si exigibila, reprezentand o obligatie de plata a unei sume de bani si este determinata potrivit facturilor acceptate de catre debitoare, avand in vedere considerentele de fapt si de drept expuse si constatand intrunite conditiile cerute de art. 2 din OUG 119/2007, instanta va admite actiunea si va obliga debitoarea sa plateasca creditoarei, suma de 2394,06 lei, reprezentand contravaloare marfa neachitata.
In ceea ce priveste capatul de cerere privind obligarea debitoarei la plata sumei de 239,41 lei reprezentand penalitati de intarziere, instanta retine ca, desi in art. 22 din contractul nr. …. se prevede o clauza penala conform careia cumparatorul urmeaza sa plateasca penalitati in cuantum de 1% pe zi in caz de neexecutare la scadenta a obligatiilor contractuale, potrivit art. 8 din acelasi contract, la data de ……….. contractul incheiat intre parti a incetat sa mai produca efecte juridice.
Or, avand in vedere ca facturile fiscale in cauza au fost emise dupa incetarea contractului nr. …….., respectiv la data de ……., precum si faptul ca nu s-a facut dovada existentei acordului de vointa al partilor cu privire la o alta clauza penala, in temeiul careia sa se procedeze la calcularea penalitatilor in caz de neexecutare la scadenta a obligatiilor de plata de catre debitoare a contravalorii marfurilor livrate potrivit facturilor depuse la dosar, instanta va respinge capatul de cerere privitor la penalitati, ca neintemeiat.
Fata de cele expuse mai sus, constatand ca pretentiile creditoarei sunt justificate numai in ceea ce priveste suma de 2394,06 lei, reprezentand contravaloare marfa neachitata, instanta va admite in parte actiunea si, in temeiul art. 10 al. 3 din OUG nr. 119/2007 va fixa un termen de plata de 20 de zile de la data comunicarii prezentei hotarari.
In temeiul art. 274 Cod procedura civila, instanta va obliga debitoarea si la plata sumei de 39,50 lei, reprezentand cheltuieli de judecata (taxa timbru si timbru judiciar), pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete: