Top

Somatie de plata admisa in parte

SENTINTA CIVILA NR. 922

Sedinta publica din 24 martie 2009

.

S-a luat în examinare în vederea pronuntarii, cererea având ca obiect somatie de plata, formulata de creditoarea ……..în contradictoriu cu debitoarea ………..

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 19 martie 2009 sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

În vederea deliberarii, instanta a amânat pronuntarea cauzei la aceasta data si a hotarât urmatoarele:

JUDECATORIA :

Deliberând asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe calea somatiei la aceasta instanta la data de ……. sub nr. ……, creditoarea S.C. ……. SRL a chemat în judecata pe debitoarea S.C. …….. S.R.L. solicitând instantei ca, prin hotarârea ce se va pronunta, sa fie obligata aceasta la plata sumei de ……… lei reprezentând contravaloare marfa, sumei de ………, penalitati de întârziere , precum si 39,30 lei cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii se arata ca creditoarea SC ……. ……. SRL a livrat diverse produse debitoarei SC …… SRL în valoare de …… lei emitând factura ……. acceptata la plata de debitoare. Creditoarea arata ca si-a îndeplinit obligatiile, iar debitoarea mai are de achitat ….. lei, rest de plata. În ceea ce priveste penalitatile de întârziere, creditoarea arata ca în cuprinsul facturii sunt prevazute penalitati de 0,15%, iar cuantumul acestora se ridica la suma de …… lei.

Având în vedere aceste sustineri, se solicita obligarea pârâtei la plata sumei de ……. lei reprezentând contravaloare marfa, ……., penalitati de întârziere, precum si cheltuieli de judecata.

În drept au fost invocate dispozitiile O.G. nr.5/2001.

Cererea de chemare în judecata a fost legal timbrata.

Debitoarea SC …….. SRL nu a formulat întâmpinare în cauza.

Relativ la probele solicitate, instanta a încuviintat creditoarei proba cu înscrisuri, aceasta depunând la dosarul cauzei: factura fiscala …… certificat ONRC ( f. 6-7).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Creditoarea SC ……SRL a livrat debitoarei SC …..SRL diverse produse, emitând factura fiscala ……. asumata de debitoare prin semnatura si stampila.

În consecinta, având în vedere ca debitoarea nu a achitat suma de …… lei reprezentând contravaloarea marfurilor furnizate de creditoare, instanta urmeaza sa dispuna obligarea debitoarei la plata catre creditoare a acestei sume.

Fata de cererea creditoarei de obligare a pârâtului la plata unei dobânzi de 0,15 % pe zi de întârziere instanta constata ca, potrivit art. 46 C.com , facturile acceptate reprezinta mijloace de proba. Din aceasta cauza, simpla mentiune a penalitatilor pe facturi, în lipsa unui contract care sa prevada aceasta sanctiune nu suplineste acordul partilor cu privire la aceasta clauza, în conformitate cu art. 46 C.com, art. 969 si art. 970 C.civ.

Conditiile generale de pe spatele facturilor nu pot fi obligatorii pentru cumparator atât timp cât acestea nu au fost asumate prin semnatura. Acceptarea facturii reprezinta numai acceptarea sumei facturate ca urmare a preluarii marfurilor si nu modificarea clauzelor contractuale.

Admiterea unor astfel de clauze poate fi facuta numai de catre anumite persoane autorizate în acest scop, o astfel de acceptare având ca rezultat încheierea unui contract iar nu valoarea acceptarii unui simplu document de decontare.

Din aceste considerente nu se poate considera ca facturile acceptate la plata, în conformitate cu art. 46 C.com produc efecte si în privinta penalitatilor mentionate în cuprinsul acestora astfel încât nu sunt îndeplinite conditiile privind acordarea acestora.

În solutionarea cererii instanta va avea în vedere ca potrivit disp. art.1 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata -aceasta procedura ” se desfasoara la cererea creditorului în scopul realizarii de buna-voie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani , asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.

Ca atare, retinând ca în speta sunt îndeplinite cerintele prevazute de dispozitia legala mai sus aratata , creditoarea fiind titulara unui drept de creanta împotriva debitoarei,obligatia acesteia fiind dovedita de facturile depuse la dosar, creanta fiind certa, lichida si exigibila, conform art.379 C.pr.civ., instanta urmeaza a admite în parte cererea de fata, dispunându-se somarea debitoarei sa achite creditoarei în termen de 20 de zile de la data comunicarii prezentei hotarâri suma de 13086,12 lei reprezentând contravaloare marfa.

Conform art. 274 C. pr. civ. fata de solutia de admitere a cererii instanta urmeaza a dispune obligarea debitoarei SC …. SRL, aflata în culpa procesuala în litigiul pendinte la plata cheltuielilor de judecata catre creditoarea SC …….. SRL, în cuantum de 39 lei, reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Etichete: