Top

Somatie de Plata

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 641

Şedinţa publică de la 02 Martie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 27.01.2009 sub nr. 522/327/2008, creditoarea _ a chemat în judecată pe debitorul _solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe cale de ordonanţă, să dispună emiterea unei somaţii de plată pentru suma de 923,96 lei defalcată astfel: 377,01 lei contravaloare energie electrică, 329,49 lei contravaloare penalităţi de întârziere, 52,50 lei contravaloare taxa radio, 84 lei contravaloare taxa TV, 49,77 lei contravaloare penalităţi taxa TV, 31,19 lei contravaloare penalităţi taxa radio, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii sale, creditoarea a arătat, în esenţă, că la cererea debitorului a încheiat contractul nr. 8174/84/04.12.2003 având ca obiect furnizare de energie electrică la locuinţa din localitatea Nufărul, jud. Tulcea. Deşi debitorul a beneficiat în mod continuu de furnizarea energiei electrice, facturile emise după data de 01.03.2006 nu au mai fost achitate

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001, art. 969 – 970 Cod civil, art. 56 din Legea 13/2007, H.G. 977/2003, H.G. 978/2003.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 şi timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.

În dovedirea acţiunii, creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosarul cauzei, în copie: aviz conciliere (f. 4-5), tabel cu facturi neachitate (f. 6), factură nr. 456660/05.03.2006 (f. 7), factura nr. 4323442/21.03.2008 (f. 8), factură nr. 161980/09.01.2008 (f. 9), factura nr. 6429030/06.12.2007 (f. 10), factura nr. 5142620/06.11.2007 (f. 11), factura nr. 3863503/05.10.2007 (f. 12), factura nr. 2612533/06.09.2007 (f. 13), factura nr. 1409413/31.07.2007 (f. 14), factura nr. 4871262/30.04.2007 (f. 15), factura nr. 4788044/02.03.2007 (f. 16), factura nr. 4704709/31.12.2006 (f. 17), factura nr. 4621862/31.10.2006 (f. 18), factura nr. 4579296/30.09.2006 (f. 19), factura nr. 5003385/31.08.2006 (f. 20), contractul nr. 8174/84/04.12.2003 (f.21-24).

Debitorul, deşi legal citat, nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între părţi s-a încheiat la data 04.12.2003 contractul nr. 8174/84 având ca obiect furnizarea de energie electrică (f. 21-24).

În baza acestui contract creditoarea a furnizat energie electrică pentru care a emis facturile nr. 456660/05.03.2006, nr. 4323442/21.03.2008, nr. 161980/09.01.2008, nr. 6429030/06.12.2007, nr. 5142620/06.11.2007, nr. 3863503/05.10.2007, nr. 2612533/06.09.2007, nr. 1409413/31.07.2007, nr. 4871262/30.04.2007, nr. 4788044/02.03.2007, nr. 4704709/31.12.2006, nr. 4621862/31.10.2006, nr. 4579296/30.09.2006, nr. 5003385/31.08.2006.

În drept, potrivit art. 1 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Potrivit art. 379 Cod procedură civilă, creanţa are un caracter cert atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau/şi din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa constată caracterul cert al creanţei în valoare totală de 377,01 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, existenţa sa rezultând din facturile ataşate la dosarul cauzei, precum şi caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă, câtimea creanţei fiind determinată şi rezultând din înscrisuri însuşite de părţi, respectiv facturile fiscale enumerate mai sus.

Instanţa reţine faptul că facturile enumerate nu au fost însuşite de către debitor prin semnătură dar au fost asumate implicit prin semnarea contractului nr. 8174/84/04.12.2003 de furnizare energie electrică (f. 21-24), care în art. 6 pct. b) prevede în sarcina consumatorului obligaţia de a achita integral şi la termen contravaloarea energiei electrice furnizate. Deci, debitorul s-a obligat să achite contravaloarea energiei electrice livrate de furnizor fără ca această obligaţie să fie condiţionată de acceptarea facturii de către aceasta.

Caracterul exigibil al creanţei rezultă din faptul neplăţii preţului de către debitor la scadenţa stabilită conform contractului şi anume 7 zile calendaristice de la data înştiinţării de plată.

Faţă de prevederile art. 969 Cod Civil, instanţa reţine că debitorului îi revenea obligaţia de a achita integral facturile invocate de către creditoare la datele când acestea au devenit scadente.

Întrucât creanţa solicitată de creditoare prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de 377,01 lei, reprezentând o obligaţie de plată a unei sume de bani şi este determinată potrivit facturilor asumate de către debitor, având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse şi constatând întrunite condiţiile cerute de art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, instanţa va admite acţiunea şi va soma debitorul să plătească creditoarei, suma de 377,01 lei, reprezentând contravaloare energie electrică.

În ceea ce priveşte suma de 52,50 lei reprezentând taxa radio şi suma de 84 lei reprezentând taxa TV instanţa urmează a obliga debitorul şi la plata acestora având în vedere dispoziţiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 978/2003 care prevăd că aceste taxe lunare se va încasa de la plătitorii acesteia de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. prin filialele sale, în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate.

Cu privire la penalităţile de întârziere în cuantum de 329,49 lei pentru neplata la termen a contravalorii energiei electrice instanţa reţine că sunt întemeiate, urmând a obliga debitorul la plata acestora.

Astfel, potrivit art. 11 din contractul părţilor neachitarea facturii de către consumator în termen de 7 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere după cum urmează: penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei, valoarea totală a penalităţilor neputând depăşi valoare facturii.

În ceea ce priveşte suma de 49,77 lei reprezentând penalităţi taxa TV şi suma de 31,19 lei reprezentând penalităţi taxa radio instanţa urmează a obliga debitorul şi la plata acestora având în vedere dispoziţiile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 şi art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 978/2003 care prevăd că pentru neplata la termen a acestor taxe lunare plătitorii plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, acestea determinându-se în conformitate cu metodologia de calcul a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. pentru întârzierea la plată a facturii de energie electrică.

În baza art. 6 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, constatând că pretenţiile creditorului sunt justificate în scopul executării obligaţiei de plata, instanţa va fixa un termen de plată de 20 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga debitorul şi la plata sumei de 39,3 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxă timbru şi timbru judiciar), pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete: