Top

Plangere contraventionala

SENTINTA CIVILA NR. 628

Sedinta publica din 24 februarie 2009

S-a luat în examinare, în vederea pronuntarii, plângerea contraventionala formulata de petenta S.C. …….. sediul în ……si cu sediul procesual ales în ……., în contradictoriu cu …… si împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria ……………

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 19 februarie 2009 sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

În vederea deliberarii, instanta a amânat pronuntarea cauzei la aceasta data si a hotarât urmatoarele:

JUDECATORIA :

Deliberând asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea la data de ……., sub nr. ……, petenta SC ….. SRL a solicitat instantei, în contradictoriu cu ……….., anularea procesului-verbal seria ……..

În motivarea în fapt, petenta a aratat ca la data de ….., ora …. , pe DN 22( E87) la km 196+600 , ….., conducatorul auto ……. a condus auto DAF cu nr. ……….. si semiremorca cu nr. ……. pe relatia …….., fara a detine si fara a utiliza aparatul tahograf digital al autovehiculului. Petenta invoca urmatoarele motive de nulitate:

– încalcarea dispozitiilor art. 10 alin. 1 din OG nr. 2/ 2001 care prevede ca „daca aceeasi persoana a savârsit mai multe contraventii sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie”si în procesul verbal agentul constatator retine doua fapte. Conducerea autovehiculului fara a detine cartela tahografica, prevazuta de art. 8 pct. 17 din OG. nr. 37/ 2007, iar pe de alta parte conducerea fara a utiliza cartela tahografica este prevazuta de art. 8 pct.11 din OG. nr. 37/ 2007.

– din textele aratate anterior rezulta ca potrivit dispozitiilor art. 9 alin. 1 lit. d din OG. nr. 377/ 2007, sanctiunea se aplica operatorului de transport/conducatorului auto, în cazul art. 9 alin. 1 lit. o din OG. nr. 37/ 2007, sanctiunea se aplica numai conducatorului auto. Cum aceste din urma dispozitii se aplica numai conducatorului auto, devin aplicabile dispozitiile art. 10 alin. 3 din OG. nr. 2/ 2001, „În cazul în care la savârsirea unei contraventii au participat mai multe persoane, sanctiunea se va aplica fiecareia separat”.

– lipsa calitatii procesual pasive a S.C. ……. S.R.L., aceasta având doar obligatia de a dota autovehiculele cu tahografe, iar angajatul atunci când semneaza fisa postului îsi ia angajamentul pentru a-si procura cartela tahografica.

În drept au fost invocate prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si OG. nr. 37/2007.

În dovedirea plângerii s-a depus procesul-verbal de constatare a contraventiei seria …….

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru potrivit art.36 din O.G. nr.2/2001 si de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimata nu a depus întâmpinare în cauza si nici nu s-a prezentat în instanta prin reprezentant.

În probatiune, în temeiul art. 167 C.proc.civ. raportat la art.34 din O.G. nr. 2/2001, instanta a încuviintat proba cu înscrisuri, fiind depus în acest sens: procesul verbal seria ……… raportul agentului constatator( f. 9-10), CD Traxdata nr. ……… raport 24 de ore din memoria tahografului digital ( f. 13 ), documentatie tahograf digital Siemens VDO ( f. 14-16 9, certificat de specialitate în domeniul transporturilor 8 f. 17 ), planse foto( f. 18-19).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele

Prin procesul-verbal seria …….., s-a retinut ca la data de ……, ora 09.40 , pe DN 22( E87) la km 196+600 ….. conducatorul auto ….. a condus auto DAF cu nr. ……. si semiremorca cu nr. ……. ……..fara a detine si fara a utiliza aparatul tahograf digital al autovehiculului., fapta prevazuta de art. 8 pct. 11 si sanctionata de art. 9 alin. 1 lit. d din OG nr. 37 / 2007. Pentru aceasta fapta petentei SC …….. SRL i s-a aplicat o amenda în cuantum de 4500 lei.

În solutionarea plângerii contraventionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora instanta sesizata cu solutionarea unei plângeri contraventionale verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal, scop în care asculta pe cel care a facut plângerea contraventionala si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat si administreaza orice alte probe prevazute de lege.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contraventiei sub aspectul legalitatii întocmirii si observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanta constata în ceea ce priveste procesul-verbal seria ……… încheiat de intimata ca petenta SC ………… SRL a invocat mai multe motive de nulitate dupa cum urmeaza :

– încalcarea dispozitiilor art. 10 alin. 1 din OG nr. 2/ 2001 care prevede ca „daca aceeasi persoana a savârsit mai multe contraventii sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie”, iar în procesul verbal agentul constatator retine doua fapte. Conducerea autovehiculului fara a detine cartela tahografica, prevazuta de art. 8 pct. 17 din OG. nr. 37/ 2007, iar pe de alta parte conducerea fara a utiliza cartela tahografica este prevazuta de art. 8 pct.1 din OG. nr. 37/ 2007. Instanta retine ca petenta a fost sanctionata , deoarece conducatorul auto a condus pentru ca „fara a detine si fara a utiliza aparatul tahograf digital al autovehiculului”. Potrivit art. 8 pct. 11 din OG. nr. 37/ 2007, constituie contraventie „conducerea unui vehicul dotat cu tahograf digital fara a utiliza cartela tahografica”.

Petenta arata ca sunt descrise doua fapte contraventionale si este aplicata o singura sanctiune. Intimata a sanctionat petenta pentru fapta prevazuta la art. 8 pct. 11 din OG. nr. 37/ 2007 „conducerea unui vehicul dotat cu tahograf digital fara a utiliza cartela tahografica”, asa cum rezulta din încadrarea data faptei, nu si pentru fapta prevazuta la art. art. 8 pct 17 din OG nr. 27/ 2007 „nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) teza a cincea din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind modul de utilizare a tahografului digital atunci când cartela tahografica este defecta sau nu este în posesia conducatorului auto”. Din descrierea faptei, asa cum rezulta din cuprinsul procesului verbal nu rezulta retinerea si acestei contraventii. Chiar daca intimata ar fi retinut doua fapte contraventionale, dar a decis sanctionarea numai a uneia dintre acestea nu constituie un motiv de nulitate absoluta, ci de nulitate relativa, iar petentul nu poate invoca nici un fel de vatamare. Dar asa cum rezulta din procesul verbal, indicarea a doua verbe care exprima aceeasi fapta contraventionala este realizata de catre agentul constatator pentru a indica ca în momentul controlului conducatorul auto nu utiliza cartela tahografica asa cum fapta este descrisa la art. 8 pct. 11 din OG nr. 37 / 2007.

De asemenea petenta a invocat faptul ca din textele aratate anterior rezulta ca potrivit dispozitiilor art. 9 alin. 1 lit. d din OG. nr. 377/2007, sanctiunea se aplica operatorului de transport/conducatorului auto, în cazul art. 9 alin. 1 lit. o din OG. nr. 37/ 2007, sanctiunea se aplica numai conducatorului auto.

Cum aceste din urma dispozitii se aplica numai conducatorului auto, devin aplicabile dispozitiile art. 10 alin. 3 din OG. nr. 2/ 2001, „În cazul în care la savârsirea unei contraventii au participat mai multe persoane, sanctiunea se va aplica fiecareia separat”. Instanta a aratat anterior ca este vorba de o singura fapta contraventionala, prevazuta la art. 8 pct. 11 din OG. nr. 37 / 2007, iar sanctiunea se aplica „întreprinderii/operatorului de transport rutier sau conducatorului auto, dupa caz”. Fata de cele aratate, instanta retine ca aplicarea sanctiunea s-a facut în mod legal petentei.

Petenta învedereaza lipsa calitatii procesual pasive a SC …….. SRL, aceasta având doar obligatia de a dota autovehiculele cu tahografe. Angajatul atunci când semneaza fisa postului îsi ia angajamentul pentru a-si procura cartela tahografica. Existenta unor raporturi de munca în care sunt prevazute obligatii care tin de dreptul muncii nu exonereaza angajatorul de raspundere contraventionala, acesta având sarcina controlului si supravegherii activitatii angajatilor, inclusiv a modului în care acestia îsi îndeplinesc obligatiile prevazute de OG. nr. 37/ 2007.

Fata de aceste considerente, instanta retine ca procesul verbal seria ……….. …….. cuprinde toate mentiunile prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sanctiunea nulitatii absolute.

În ceea ce priveste individualizarea sanctiunii contraventionale, instanta are în vedere dispozitiile art. 21 alin.3 din OG nr. 5/ 2001 : ” sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal”. Instanta constata ca, fata de dispozitiile art. 9 alin. 1 lit. d din OG nr. 37/ 2007, în ceea ce priveste limitele sanctiunii (amenda de la 4.500 lei la 5.000 lei), prin procesul verbal s-a aplicat minimul prevazut de lege pentru faptele savârsite, 4.500 lei. Prin stabilirea acestui minim ridicat legiuitorul a considerat fapta ca având o gravitate sporita, scopul fiind „îmbunatatirea conditiilor sociale pentru lucratorii carora li se aplica, precum si îmbunatatirea sigurantei rutiere în general” asa cum este prevazut în art. 17 din Regulamentul CEE nr. 561/ 2006. Fata de cele retinute anterior instanta constata ca aplicarea unei amenzi de 4.5000 lei reprezinta o corecta individualizare a sanctiunii.

Având în vedere considerentele retinute anterior instanta apreciaza ca fiind neîntemeiate sustinerile din cuprinsul plângerii contraventionale si, pe cale de consecinta, fata de prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, urmeaza a respinge plângerea formulata de petenta SC ……… SRL si a mentine procesul-verbal seria ……….. ca fiind legal si temeinic.

Etichete: