Top

Partaj bunuri comune

Sedinta publica din data de 03 martie 2009

Sentinta civila nr. 688

Sub nr…… din ….. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul ….domiciliat în ……, prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâta ……, domiciliata în aceeasi localitate, sa se dispuna partajul bunurilor comune dobândite de catre parti în timpul casatoriei, constatându-se ca reclamantul a avut o cota de contributie de 80% la dobândirea acestor bunuri, iar pârâta o cota de 20%.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca a fost casatorit cu pârâta pâna pe data de …. si ca în timpul casatoriei a dobândit împreuna cu aceasta un apartament cu …. camere situat în comuna ….., precum si o serie de bunuri mobile constând în mobilier, aparatura electrocasnica si animale. A mai aratat reclamantul ca în timpul casatoriei pârâta nu a obtinut nici un fel de venituri, singurul care contribuia la cheltuielile casei fiind reclamantul.

În probatiune, reclamantul a depus la dosarul cauzei doua contracte de vânzare-cumparare (filele …), un contract de rate (fila …, un act emis de ….., sentinta civila nr….. a ….. (filele ….), adeverinte privind venituri realizate din munca de-a lungul timpului, precum si facturi fiscale si chitante (filele ….) si un proces-verbal de inventariere (filele ….). De asemenea, reclamantul a propus, prin intermediul avocatului ales, si instanta a încuviintat audierea în calitate de martori a numitilor ……., instanta procedând la luarea declaratiilor doar primilor …. (filele … si ….), deoarece reclamantul a renuntat la audierea celui de-al patrulea martor. Totodata, s-a procedat la luarea unui interogatoriu pârâtei, tot la solicitarea reclamantului, raspunsurile fiind consemnate si atasate la filele …….

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de …. lei, potrivit chitantei atasata la fila …. si cu …. lei timbru judiciar.

Pârâta ……, legal citata, nu a formulat întâmpinare, însa a formulat la rândul sau, separat, o cerere de chemare în judecata, având ca obiect tot partajul bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei, prin care preciza ca partile au avut o contributie egala la dobândirea acestor bunuri, întrucât în timpul casatoriei a lucrat si ea atât la un oficiu postal, cât si la o societate de prelucrarea laptelui. De asemenea, pârâta-reclamanta a mai precizat ca în masa bunurilor comune intra, pe lânga bunurile indicate de catre reclamantul-pârât si o casa de locuit cu terenul aferent, situat în .. ….si un teren extravilan de 0……, precum si alte bunuri mobile.

Cererea reclamantei a format obiectul dosarului nr…… si întrucât între cele doua dosare exista în mod evident o legatura, având acelasi obiect si purtându-se între acelasi parti, la termenul din ….. instanta a dispus conexarea celor doua dosare, cauza aparând în continuare sub nr…….

Dupa conexare, pârâta-reclamanta a propus în sustinerea actiunii sale si instanta a încuviintat audierea ca martori a numitilor ….. procedându-se însa la luarea declaratiei doar a acestuia din urma (fila ….), deoarece pârâta-reclamanta a renuntat la audierea celuilalt martor. De asemenea, înainte de conexarea celor doua dosare, instanta a procedat la audierea altor doi martori propusi de catre pârâta …. în aparare, numitii ….., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la filele ….. S-a procedat si la luarea unui interogatoriu reclamantului-pârât, tot la solicitarea pârâtei-reclamante, raspunsurile fiind consemnate si atasate la filele …. din dosar. La rândul sau pârâta-reclamanta a depus la dosar fotocopii de pe mai multe înscrisuri (filele ….).

La cererea partilor, în cauza a fost efectuata o expertiza imobiliara, una agricola, una merceologica si una zootehnica, de catre experti ……. desemnati prin tragere la sorti. Rapoartele de expertiza au fost întocmite si atasate la filele ….., în timp ce raspunsurile la obiectiunile formulate la expertiza imobiliara au fost atasate la fila ….

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca atât cererea principala cât si cea conexata sunt întemeiate, în parte. Astfel, atât din raspunsurile pe care partile le-au dat la interogatorii cât si din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezulta ca în timpul casatoriei cei doi au dobândit mai multe imobile si anume: un apartament situat în …., o casa de locuit si teren aferent în suprafata de …. situat .. în …., precum si un teren în suprafata de …. situat în extravilanul ……. Tot din raspunsurile la interogatorii, precum si din declaratiile martorilor audiati în cauza rezulta ca partile au dobândit în timpul casatoriei si urmatoarele bunuri mobile : ………

Desi în privinta unora dintre aceste bunuri partile au negat existenta lor sau faptul ca au fost dobândite în timpul casatoriei, aceste aspecte rezulta, asa cum s-a precizat anterior din coroborarea declaratiilor martorilor cu raspunsurile la interogatorii.

În ceea ce priveste valoarea de circulatie a bunurilor ce formeaza masa partajabila, potrivit raportului de expertiza imobiliara întocmit de catre expert ….., valoarea de circulatie a imobilului-apartament, situat în ….. este de …..de lei, iar valoarea de circulatie a imobilului-casa de locuit si teren aferent în suprafata de ……mp, situat în intravilanul ….., este de …..de lei, aceste valori nefiind contestate de nici una dintre parti.

Referitor la terenul în suprafata de …. mp, situat în ….., potrivit raportului de expertiza agricola întocmit de catre expert …., valoarea de circulatie a acestuia este de …. de lei, în timp ce valoarea de circulatie a bunurilor mobile este de ….. de lei, iar cea a animalelor retinute în masa partajabila este de …..de lei, potrivit rapoartelor de expertiza întocmite de catre experti ……

De asemenea, nici valoarea de circulatie a acestor bunuri nu a fost contestata de vreuna dintre parti.

Relativ la contributia pe care partile au avut-o la dobândirea acestor bunuri, instanta apreciaza ca reclamantul-pârât a avut o contributie superioara celei a pârâtei-reclamante. Astfel, din coroborarea înscrisurilor depuse în acest sens de catre ambele parti, rezulta ca reclamantul-pârât a realizat venituri din munca atât ca tractorist …… cât si ca angajat la diferite societati comerciale, pe o perioada mult mai mare de timp decât pârâta-reclamanta. Din adeverintele atasate la filele …rezulta ca reclamantul-pârât a fost în permanenta angajat în intervalul …… Pe de alta parte, din adeverinta atasata la fila …. rezulta ca pârâta-reclamanta a lucrat la un oficiu postal un interval de doar cinci luni, între mai si octombrie ….. În ceea ce priveste faptul ca pârâta-reclamanta ar fi lucrat la o fabrica de prelucrare a laptelui, acesta este confirmat doar de martorii sai, însa nu rezulta din vreun înscris si se refera oricum la o perioada scurta de timp.

Faptul ca pârâta-reclamanta a muncit în cadrul gospodariei este real, dar nu poate conduce prin el însusi la retinerea unor cote egale atât timp cât din probele administrate rezulta ca si reclamantul-pârât a muncit în gospodarie, ambii soti ocupându-se de cresterea animalelor. Este, de asemenea, real si faptul ca pârâta-reclamanta s-a ocupat de cresterea copiilor sotilor însa din nici o proba nu rezulta ca reclamantul-pârât ar fi neglijat acest aspect al vietii de familie.

Oricum, instanta va avea în vedere aceasta împrejurare în sensul ca nu va retine cota de contributie solicitata de catre reclamantul-pârât prin actiune ci o cota de 70% la dobândirea bunurilor comune, cota superioara fiind determinata, asa cum s-a precizat anterior, de faptul ca reclamantul-pârât a realizat venituri din munca o perioada mult mai mare decât pârâta-reclamanta.

Un ultim aspect, legat de compunerea masei partajabile, priveste cererea formulata la termenul din …. de catre pârâta-reclamanta, prin intermediul avocatului ales, de completare a masei partajabile cu contravaloarea productiei obtinuta de pe urma celor ….. de bovine, în perioada cuprinsa de la despartirea în fapt pâna în prezent, precum si cu sumele de bani virate de catre ……, reprezentând sprijin financiar pentru ……

Instanta apreciaza ca aceasta cerere este nejustificata, iar respectivele sume de bani nu pot intra în compunerea masei partajabile cât timp sotii nu mai erau casatoriti atunci când reclamantul-pârât a beneficiat de sprijinul financiar oferit de ….. adica în anii …., casatoria partilor fiind desfacuta în anul … potrivit sen.civ.nr…….. În aceasta situatie, se poate vorbi doar despre un eventual drept de creanta ce poate fi invocat de catre pârâta-reclamanta, iar nu despre un bun dobândit în timpul casatoriei.

Aceeasi este situatia si în cazul contravalorii productiei obtinuta de pe urma celor …..de bovine, cât timp pârâta-reclamanta a solicitat contravaloarea aferenta aceleiasi perioade de timp, adica din …..pâna în prezent.

Potrivit art.728 C.civ., nimeni nu poate fi obligat sa ramâna în indiviziune si oricare dintre coindivizari poate cere oricând sistarea acestei stari. În prezenta cauza modalitatea optima de a pune capat starii de indiviziune consta în atribuirea catre fiecare copartas în proprietate exclusiva, a bunurilor ce formeaza masa partajabila, în functie de cota de contributie la dobândirea acestor bunuri si, bineînteles, de situatia concreta a fiecarui bun în parte.

În acest sens, se impune ca imobilul-apartament situat în …… sa îi fie atribuit pârâtei-reclamanta întrucât aceasta locuieste în prezent acolo, iar imobilul-casa de locuit si teren aferent în suprafata de …. situat în ……, trebuie atribuit reclamantului-pârât, pentru aceleasi motive, atât timp cât acesta locuieste în respectivul imobil. Aceasta împrejurare rezulta din declaratiile martorilor si, oricum partile au fost de acord cu acest mod de împartire a respectivelor imobile.

În ceea ce priveste bunurile mobile, instanta apreciaza ca se impune ca fiecaruia dintre copartasi sa îi fie atribuite bunurile mobile situate în imobilul ce le-a fost atribuit, solicitarile partilor fiind în acelasi sens.

Referitor la imobilul-teren extravilan în suprafata de …mp situat în ……. si la animalele pe care partile le-au dobândit în timpul casatoriei, instanta apreciaza ca se impune ca aceste bunuri sa fie atribuite în proprietate exclusiva reclamantului-pârât, principalul argument în acest sens constând în faptul ca acesta are o cota superioara de contributie la dobândirea bunurilor comune. În aceste conditii, atribuirea acestor bunuri catre reclamantul-pârât este justificata de necesitatea de a se egaliza pe cât posibil loturile partilor, cu atât mai mult cu cât oricum valoarea bunurilor atribuite pârâtei-reclamanta este superioara cotei sale de contributie la dobândirea bunurilor comune.

Tocmai de aceea se impune ca pârâta-reclamanta sa fie obligata la plata unei sulte catre reclamantul-pârât, în suma de ……., în vederea egalizarii loturilor.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita, în parte, atât cererea principala formulata de catre reclamantul-pârât ……, cât si cererea conexata, formulata de catre pârâta-reclamanta ….. ambele având ca obiect partaj bunuri comune.

Va constata ca partile au dobândit în timpul casatoriei, cu o cota de contributie de 70% reclamantul-pârât …. si de 30% pârâta-reclamanta ….., urmatoarele bunuri:

…….

Total valoare masa partajabila : …….

Va dispune iesirea din indiviziune a partilor.

I se vor atribui reclamantului-pârât ……, în proprietate exclusiva, urmatoarele bunuri : un imobil-casa de locuit si teren aferent în suprafata de …. situat în ….. un imobil-teren în suprafata de …. situat în ……; toate animalele, precum si urmatoarele bunuri mobile : ….

Total valoare bunuri atribuite reclamantului-pârât …… : ……

Vor fi atribuite pârâtei ….., în proprietate exclusiva, urmatoarele bunuri:

– un imobil-apartament, cu o suprafata utila de …, situat în …… precum si urmatoarele bunuri mobile: ……

Total valoare bunuri atribuite pârâtei-reclamanta ……: ….

Va fi obligata pârâta-reclamanta ….. la plata sumei de ….., catre reclamantul-pârât ….., cu titlu de sulta, pentru egalizarea loturilor.

Vor fi compensate cheltuielile de judecata si obliga pe reclamantul-pârât …. la plata sumei de …. catre pârâta-reclamanta ……, reprezentând cheltuieli de judecata ramase necompensate.

Tags: