Top

Iesire din indiviziune

Sedinta publica din data de 25 martie 2009

Sentinta civila nr.943

Sub numarul … din …., s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantele …, domiciliata în ….. si …, domiciliata în ….., prin care solicitau, în contradictoriu cu pârâtul …, domiciliat în …, iesirea din indiviziune cu privire la suprafata de teren de …. mp situat în extravilanul …., teren ce a facut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit titlului de proprietate nr….., eliberat de ….. si cu privire la suprafata de … mp teren extravilan, cultivat cu vita de vie, ce face obiectul titlului de proprietate nr……

În motivarea actiunii, reclamantele au aratat ca respectivele suprafete de teren au apartinut parintilor partilor, care erau decedati la data formularii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, motiv pentru care titlurile de proprietate au fost eliberate pe numele tuturor descendentilor.

În probatiune, reclamantele au depus la dosarul cauzei, în fotocopie, titlurile de proprietate nr….. si numarul …..

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de … de lei potrivit chitantei atasata la fila ….

Pârâtul … a formulat întâmpinare si cerere reconventionala solicitând admiterea actiunii reclamantelor-pârâte si încetarea starii de indiviziune.

În motivarea cererii reconventionale, pârâtul-reclamant a precizat ca masa succesorala este compusa din terenurile indicate în actiunea principala si a solicitat ca iesirea din indiviziune sa aiba loc prin atribuirea în natura catre parti a terenurilor supuse partajarii, fara achitarea de sulte.

Cererea reconventionala a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de .. lei, potrivit chitantei atasata la fila ….

La cererea ambelor parti, în cauza a fost efectuata o expertiza tehnica topografica, pentru stabilirea valorii de circulatie a terenurilor precum si a posibilitatilor de partajare în natura. Expertiza a fost efectuata de catre expert …, ambele parti cazând de acord cu privire la desemnarea acestui expert, la termenul din …. Raportul de expertiza în forma initiala a fost atasat la filele …, iar raspunsul la obiectiuni a fost atasat la filele ….

La termenul din …, avocatul reclamantelor a aratat ca reclamanta … este mama reclamantei .. si a pârâtului …, mentiunea facuta în cererea de chemare în judecata în sensul ca partile sunt frati fiind o eroare.

Fata de aceste precizari, instanta a dispus refacerea raportului de expertiza, tinându-se cont de cotele legale ale partilor. Raportul de expertiza a fost întocmit si atasat la filele ….

De asemenea, la dosar au fost depuse acte de stare civila, pentru a dovedi raporturile de rudenie între parti (filele ….), iar la solicitarea instantei, …. a depus actele care au stat la baza emiterii celor doua titluri de proprietate (filele …).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca atât actiunea principala cât si cererea reconventionala sunt întemeiate. Din actele de stare civila depuse la dosar rezulta ca reclamanta-pârâta …. este sotia supravietuitoare a defunctului …, iar reclamanta-pârâta … si pârâtul-reclamant … sunt fii acestora.

Prin cele doua titluri de proprietate anterior mentionate a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra unor suprafete de …. mp si respectiv de … mp. Din adresa emisa de … si atasata la fila …din dosar rezulta ca aceste terenuri au apartinut defunctului …, înca din anul .., deci dinainte de a se casatori cu reclamanta …, casatoria încheindu-se pe data de …, potrivit certificatului de casatorie atasat la fila …. Prin urmare, cele doua suprafete de teren constituiau bun propriu al defunctului … iar nu bun comun dobândit în timpul casatoriei cu reclamanta-pârâta ….. Aceasta împrejurare are consecinte asupra cotelor de coproprietate ale partilor, în sensul ca reclamanta-pârâta … are o cota de doar 1/4, în calitate de sotie supravietuitoare, în timp ce reclamanta-pârâta … si pârâtul-reclamant …. au fiecare o cota de coproprietate de 3/8.

În ceea ce priveste valoarea de circulatie a celor doua imobile ce formeaza masa partajabila, aceasta este de …. lei, pentru terenul în suprafata de … mp si de … de lei, pentru terenul în suprafata de … mp, potrivit raportului de expertiza tehnica întocmit de catre expert …., partile neavând obiectiuni cu privire la aceste valori.

Potrivit art.728 C.civ., nimeni nu poate fi obligat sa ramâna în indiviziune si oricare dintre coindivizari poate cere oricând sistarea acestei stari. În prezenta cauza modalitatea optima de a pune capat starii de indiviziune consta în atribuirea în natura a câte unui lot fiecaruia dintre coindivizari, atât timp cât împartirea terenurilor si formarea de loturi este posibila. Sub acest aspect, instanta apreciaza ca propunerea de lotizare formulata de catre expertul desemnat, de altfel, prin acordul partilor este în concordanta cu situatia concreta a terenurilor si este de natura sa satisfaca toate partile. În acest sens, trebuie observat ca în toate cele trei loturi stabilite de catre expert au fost cuprinse terenuri din toate categoriile mentionate în titlurile de proprietate, între parti neexistând nici o discrepanta din acest punct de vedere. Astfel, în fiecare lot exista atât teren arabil cât si teren cu vita de vie, situatie în care obiectiunile formulate de catre reclamante nu sunt întemeiate.

Mai mult decât atât, trebuie observat ca lotizarea propusa de catre expert respecta, în linii mari, cotele de coproprietate a partilor, acestea fiind obligate la sume foarte mici cu titlul de sulta, tocmai din acest motiv, acesta fiind un alt argument pentru valorificarea acestei propuneri de lotizare.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita atât actiunea formulata de catre reclamantele-pârâte ….. cât si cererea reconventionala formulata de catre pârâtul-reclamant …., având ca obiect iesire din indiviziune si va constata ca partile detin în indiviziune, cu o cota de 1/4 reclamanta-pârâta …. si de câte 3/8, fiecare, reclamanta-pârâta … si pârâtul-reclamant …, urmatoarele bunuri:

– un imobil-teren agricol situat în ….., valoarea de circulatie a întregului teren fiind de …. de lei, potrivit raportului de expertiza tehnica imobiliara întocmit de catre expert ….

– un imobil-teren agricol situat în extravilanul ….potrivit titlului de proprietate nr….., valoarea de circulatie a întregului teren fiind de …. potrivit raportului de expertiza tehnica imobiliara întocmit de catre expert …

Total valoare masa partajabila …. lei.

Va dispune iesirea din indiviziune a partilor.

Va atribui reclamantei-pârâta …., în proprietate exclusiva lotul nr.I, potrivit raportului de expertiza tehnica imobiliara întocmit de catre expert …., lot format din : teren în suprafata de ….. ha, situat în sola …parcela … teren în suprafata de ..ha situat în sola .. parcela .., având ca vecini în partea de nord proprietatea … si teren în suprafata de .. ha situat în sola … parcela …, între vecini : la nord – …, la sud – …, la est – …, la vest – ….

Valoare de circulatie lot atribuit reclamantei-pârâta …. : … lei.

Va atribui reclamantei-pârâta …, în proprietate exclusiva, lotul nr. II potrivit raportului de expertiza tehnica imobiliara întocmit de catre expert …, lot format din: teren în suprafata de .. ha situat în sola .. parcela … teren în suprafata de .. ha situat în sola ..parcela … si teren în suprafata de .. ha situat în sola …parcela …, între urmatoarele vecinatati: la nord – …, la sud – …, la est – …., la vest – proprietate ….

Valoare de circulatie lot atribuit reclamantei-pârâta ….

Va atribui pârâtului-reclamant … în proprietate exclusiva, lotul nr. III potrivit raportului de expertiza tehnica imobiliara întocmit de catre expert …, lot format din: teren în suprafata de … ha situat în sola .. parcela … teren în suprafata de … ha situat în sola … parcela … având ca vecini în partea de nord proprietatea … si teren în suprafata de … ha situat în sola ..parcela … având urmatoarele vecinatati : la nord-… la sud – …, la est -…., la vest – mostenitorii lui ….

Valoare de circulatie lot atribuit pârâtului-reclamant …..

Va fi obligata reclamanta-pârâta … la plata sumei de …. lei catre reclamanta-pârâta … si pe pârâtul-reclamant … la plata sumei de …. lei catre reclamanta-pârâta …., cu titlul de sulta, pentru egalizarea loturilor.

Vor fi compensate cheltuielile de judecata si va fi obligata reclamanta-pârâta … la plata sumei de câte … de lei catre reclamanta-pârâta ….si pârâtul-reclamant … reprezentând cheltuieli de judecata ramase necompensate.

Etichete: