Top

Rezolutie contract

SC.722/04.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta ……………….. a sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere de chemare in judecata, solicitând in contradictoriu cu …………….. rezoluţiuna contractului de prestări servicii încheiat intre aceste societăţi si obligarea la restituirea avansului plătit, la plata penalităţilor de întârziere si a dobânzii legale. In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat ca la data de 07.01.2008 a încheiat cu parata un contract de prestări servicii, prin care ……………. se obliga sa confecţioneze si sa monteze o firma luminoasa pentru preţul total de 16200 lei. La data încheierii contractului, reclamanta a plătit un avans de 6200 lei, urmând ca parata sa execute in termen de 30 de zile lucrarea la care s-a obligat. In ciuda acestui fapt, aceasta nu a executat lucrarea la care s-a obligat, orice solicitare in acest sens venita din partea reclamantei fiind fara rezultat.

2. Legal citata, societatea parata nu s-a prezentat in instanţa si nu a formulat întâmpinare.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a dispus citarea ……………… cu menţiunea personal la interogatoriu pentru termenele din data de 28.01.2009 si 25.02.2009.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. La data de 07.01.2009 intre ………….. (in calitate de beneficiar) si ………….. (in calitate de prestator) a fost încheiat un contract de prestări servicii, prin care parata se obliga sa execute si sa monteze o firma luminoasa cu tub neon modelat, contra unui preţ total de 16200 lei. Din acest preţ, reclamanta a achitat la data încheierii contractului suma de 6200 de lei, prin ordin de plata si numerar (filele 8 si 9 dosar).

5. Deşi acest avans plătit a fost mai mare decât cel convenit prin contract (35%), parata nu a executat lucrarea la care s-a obligat in termenul convenit de către clauzele contractuale.

6. Anterior declanşării litigiului, reclamanta a îndeplinit procedura concilierii directe, conform art. 720? Cod de Procedura Civila, prin expedierea unei convocări in acest sens. Deşi aceasta convocare a fost restituita de Posta Romana cu menţiunea societatea este mutata, instanţa apreciază ca procedura concilierii directe a fost îndeplinita, reclamantei neputându-i-se reproşa faptul ca parata si-a mutat sediul efectiv, fara a face cuvintele menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului pentru a fi opozabile terţilor.

7. Fata de probele administrate in cursul cercetării judecătoreşti, instanţa apreciază ca acţiunea formulata de către reclamanta este parţial întemeiata.

8. Astfel, in ceea ce priveşte capătul de cerere privitor la rezoluţiuna contractului încheiat intre parti, se constata ca in cuprinsul acestuia (fila 5 dosar) a fost inserat un pact comisoriu de gradul IV, care prevede încetarea de drept, fara a mai fi necesara intervenţia unei instanţe judecătoreşti si fara preaviz, in cazul in care una din parti nu isi executa una din obligaţiile esenţiale enumerate in prezentul contract. Cum parata nu a executat lucrarea la care s-a obligat prin contract, pactul comisoriu menţionat in contract si-a produs efectele, respectiv rezoluţiuna acestuia. Prin urmare, primul capăt de cerere urmează a fi admis, urmând sa se constate intervenita rezoluţiuna contractului încheiat intre parti la data de 07.01.2009.

9. Cum rezoluţiuna unui contract are ca efect repunerea parţilor in situaţia anterioara, avansul plătit de către reclamanta ………………. impunându-se a fi restituit in întregime.

10. Conform art. 6.3 din contract “pentru orice întârziere de plata/livrare, prestatorul/beneficiarul se obliga sa plătească o penalizare de 0.5 % pe zi din suma datorata, cuantumul penalităţilor neputând depăşi totalul sumei datorate.” Cum societatea parata nu a executat lucrarea prevăzuta in contract, se cuvine ca aceasta sa suporte, pe langa restituirea avansului si plata penalităţilor de întârziere pentru cele 242 de zile scurse de la data când parata trebuia sa execute lucrarea si pana la data introducerii acţiunii. Cum cuantumul acestor penalitati nu poate trece peste cuantumul sumei asupra căreia au fost calculate, instanţa va obliga societatea parata la plata doar a sumei de 6200 de lei cu titlu de penalităţi de întârziere.

11. Cat priveşte capătul de cerere privind obligarea la plata dobânzii legale, instanţa apreciază insa ca acesta este nefondat. Prin stipularea penalităţilor de întârziere in cuprinsul contractului, părţile au înţeles sa estimeze pe cale de convenţie mărimea prejudiciului care s-ar crea in caz de neexecutare de către o parte a obligaţiilor ce ii revin, aplicarea acestor penalităţi excluzând curgerea dobânzii legale in baza O.G. nr. 9/2000.

12. Conform art. 274 Cod de Procedura Civila, parata urmează a fi obligata la plata cheltuielilor de judecata efectuate de către societatea reclamanta. Se apreciază in cauza ca onorariul plătit si solicitat de către ………………. (5000 de lei) este vădit disproporţionat fata de valoarea pricinii, complexitatea cauzei si volumul de munca depus de către avocatul ales al acesteia, astfel ca instanţa va reduce suma care va trebui sa fie plătita de către parata cu titlu de cheltuieli de judecata la cuantumul de 2000 de lei, la care se va adăuga taxa de timbru (filele 3 si 38 dosar).

Etichete: