Top

Contract de asociere în participaţiune. Reziliere. Aprecierea culpei contractuale.

Într-o acţiune în reziliere, aprecierea culpei contractuale pentru neexecutarea obligaţiilor asumate se poate raporta la obţinerea de către reclamant a unei hotărâri judecătoreşti, definitive, privind plata de către societatea pârâtă a contravalorii utilităţilor, a cotei de participaţie şi a penalităţilor de întârziere statuate convenţional.

La 11.02.2002, reclamanta S.C. J S.A. a chemat în judecată S.C. AJ S.R.L., pentru a se dispune rezilierea contractului de asociere în participaţiune încheiat între cele două societăţi în anul 2000 şi evacuarea pârâtei din spaţiul cu destinaţie comercială ce a făcut obiectul contractului.

În considerente s-a arătat că deşi prin clauzele contractuale pârâta se obligase să achite reclamantei o cotă anuală de asociere pentru spaţiul pus la dispoziţie, precum şi contravaloarea utilităţilor de care a beneficiat, acest lucru nu s-a realizat, astfel că reclamanta este îndreptăţită să pretindă aplicarea sancţiunii rezilierii.

Instanţa a reţinut că prezenta acţiune este întemeiată.

În cauză, neexecutarea contractului este confirmată prin obţinerea de către reclamant a unei hotărâri judecătoreşti, definitive, privind obligarea societăţii pârâte la plata contravalorii utilităţilor, a cotei de participaţie şi a penalităţilor de întârziere statuate convenţional.

Situaţia juridică a neîndeplinirii obligaţiilor pecuniare asumate este, astfel, confirmată prin sentinţa pronunţată într-un litigiu anterior, necontestată de pârâtă, motiv pentru care reclamanta se poate prevala de dispoziţiile art. 1020 cod civil, pentru a cere încetarea pe viitor a asocierii în participaţiune.

(sentinţa civilă nr. 1527 COM/ 14.03.2002; prin decizia civilă nr. 1249/2002 Curtea de Apel Constanţa a admis recursul şi a modificat sentinţa, în sensul respingerii acţiunii ca nefondate.)

Etichete: