Top

Contract de transport pe calea ferată. Obligaţia plăţii tarifelor de transport.

Art. 62.1. din Regulamentul de transport pe căile ferate aprobat prin O.G. nr.41/ 1997 stabileşte că tarifele de transport şi cele accesorii sunt plătite de către expeditor, dacă nu există o convenţie contrară între expeditor şi calea ferată, în acest sens.

Menţiunea ,,francat’’ înscrisă pe scrisorile de trăsură presupune asumarea de către expeditor a plăţii taxelor de transport şi a celor accesorii, nefiind modificaţi termenii contractului de transport.

În consecinţă, operatorul portuar, care nu este parte în contract, nu va putea fi obligat la plata unor asemenea taxe.

Apreciind că pârâta S.C. DECIROM S.A. Constanţa este destinatara expediţiilor pe calea ferată, reclamanta – în calitate de transportator – a pretins obligarea acesteia la plata tarifelor de manevră, în valoare de 1.144.134.230 lei şi la penalităţi de întârziere calculate până la 17.08.2001.

Art. 62.1. din Regulamentul de transport pe căile ferate aprobat prin O.G. nr.41/ 1997 stabileşte că tarifele de transport şi cele accesorii sunt plătite de către expeditor, dacă nu există o convenţie contrară între expeditor şi calea ferată, în acest sens.

Scrisorile de trăsură, întocmite pentru fiecare expediţie în parte şi prezentate de reclamanta SNCFR R.A., poartă menţiunea ,,francat’’.

Prin urmare, expeditorul şi-a asumat plata taxelor de transport şi a celor accesorii şi nu a înţeles să uzeze de dreptul său de a modifica termenii contractului, cât priveşte această clauză.

Cum pentru transporturile care privesc obiectul litigiului, pârâta S.C DECIROM S.A. – ca operator portuar – nu are calitate de expeditor, nu poate fi ţinută la plata tarifelor de manevră şi a penalităţilor calculate pentru întârziere.

De altfel, reclamanta însăşi a recunoscut, prin răspunsurile la interogator, că a primit tarifele de transport de la expeditor, conform menţiunii de francare inserate în scrisorile de trăsură.

Pentru aceste considerente, pretenţiile transportatorului feroviar, privind suportarea de către pârâtă a tarifelor de manevră şi a penalităţilor aferente, vor fi respinse ca nefondate.

(sentinţa civilă nr. 2662 COM/ 23.10.2001. Prin decizia civilă nr. 424/2002 a Curţii de Apel Constanţa soluţia a fost modificată în tot, în sensul admiterii acţiunii. Curtea a reţinut că scrisorile de trăsură poartă menţiunea ,,francat’’, ceea ce atrage incidenţa art. 60.3.10. din Regulament, conform cărora tarifele de transport se plătesc la expediere ; mai mult, pârâta a recunoscut, în cursul corespondenţei purtate, datorarea sumelor şi a propus reclamantei o modalitate de eşalonare.)

Etichete: