Top

Model act constitutiv trei asociati (S.R.L.)

« 1 2 3 Vezi toate paginile»

 • oferta de cesiune trebuie notificata societatii de catre asociatul cedent si,in acelasi timp,celorlalti asociati,prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire
 • indicarea persoanei juridice sau fizice careia urmeaza sa i se cedeze partile sociale
 • Adunarea Generala extraordinara,convocata de administratori in 15 zile de la notificare va hotari,in unanimitate,asupra cesiunii partilor sociale catre persoane straine de societate

Cesiunea partilor sociale catre terti poate fi efectuata numai dupa trecerea unui termen de 30 zile de la data notificarii ofertei de cesiune,termen in cadrul caruia asociatii au dreptul de preemptiune.Hotararea asociatilor se notifica asociatului cedent prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Daca prin hotararea respectiva se aproba cesiunea,asociatul va putea ceda partile vizate in notificarea facuta persoanei sau persoanelor desemnate de el.

Daca asociatii nu si-au facut cunoscuta hotararea in termen de 30 zile de la notificare,se considera ca au acceptat cesiunea.

Daca asociatii au refuzat sa aprobe cesiunea,ei vor trebui ca ,intr-un termen de 3 luni de la refuz,sa cumpere sau sa inlesneasca cumpararea partilor sociale respective.In aceasta situatie,achizitionarea se va face la valoarea nominala.

Transferul partilor sociale se inregistreaza in registrul de evidenta al acestora.

Asociatii hotarasc ca,in cazul cesionarii tuturor partilor sociale unuia singur dintre ei,societatea sa functioneze cu un singur asociat.

CAPITOLUL –III-ADMINISTRAREA SOCIETATII

Administrarea societatii in cadrul primului mandat va fi exercitata de catre :

…………..,in calitate de administrator pana la data de 20/12/2005, de cetatenie romana, nascuta la data de ………… in ………..,avand puteri depline.

Organul de conducere al societatii este A.G.A.,care este legal constituita daca sunt prezenti asociatii.

Hotararile A.G.A.se iau cu majoritate de voturi.Votul se poate face si prin corespondenta.

Retribuirea administratorului va fi stabilita de A.G.A. Revocarea administratorului se va face prin votul unanim al asociatilor,cu exceptia cazului in care a comis abateri grave care conform prevederilor legii comerciale,constituie infractiune.

Administratorul are dreptul de a reprezenta societatea putand face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii.

Administratorul este obligat sa participe la toate adunarile societatii.

Art.12.ATRIBUTIILE ADMINISTRATORULUI

Administratorul are urmatoarele atributii:

 • asigura conducerea curenta a societatii cat si indeplinirea hotararilor A.G.A.,avand cele mai largi atributii de a actiona in numele societatii
 • reprezinta societatea in relatiile cu tertii,semneaza actele si documentele si initiaza operatiunile care angajeaza societatea fata de terti
 • tine la zi corect registrul asociatilor,registrul proceselor verbale,care vor fi numerotate
 • administratorii raspund numai daca societatea nu a putut recupera prejudicial de la persoana vinovata
 • administratorul angajeaza societatea prin semnatura lui in relatiile cu tertii,fiind responsabil fata de societate pentru eventualele prejudicii rezultate din activitatea lui infractionala,sau contrara dispozitiilor legale actului constitutiv,A.G.A.. putand ,in aceste conditii,sa dispuna revocarea lui din functie,actionarea in justitie pentru recuperarea prejudiciului cauzat.

CAPITOLUL-IV-CONTROLUL SOCIETATII

Art.13.COMISIA DE CENZORI

Gestiunea societatii este controlata de asociati si atunci cand asociatii vor dori,vor hotari si numirea unei Comisii de Cenzori,ale carei atributii sunt prevazute in Legea nr.31/1990 republicata.

CAPITOLUL-V-ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Art.14.ATRIBUTII

A.G.A. este organul de conducere al societatii care hotaraste asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale.

A.G.A. are urmatoarele atributii :

 1. aproba structura organizatorica a societatii si nr. de posturi
 1. numeste administratorii si membrii Comisiei de Cenzori,inclusiv cenzorii supleanti,le stabileste remuneratia,ii descarca de activitate si ii revoca
 2. numeste directorii generali si adjunctii acestora,le stabileste remuneratia,ii descarca de activitate si ii revoca
  1. stabileste competentele si raspunderile administratorului si Comisiei de Cenzori
  2. hotaraste cu privire la largirea obiectului de activitate al societatii
  3. aproba si modifica programul de activitate si bugetul societatii
  4. isi da acordul asupra contractelor de munca
 3. hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii
  1. aproba bilantul contabil si stabileste repartizarea beneficiului net
 4. hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de succursale,filiale,agentii
 5. hotaraste cu privire la marirea si reducerea capitalului social,la modificarea nr.de parti sociale sau a valorii nominale a acestora,precum si la cesiunea partilor sociale
  1. hotaraste cu privire la comasarea,divizarea sau dizolvarea si lichidarea societatii
 6. hotaraste cu privire la adaptarea sau modificarea actului constitutiv,precum si la transformarea formei juridice a societatii
 7. hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi
 8. hotaraste cu privire la prelungirea duratei de functionare a societatii,stabilita prin actul constitutiv
 9. hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor,precum si a cenzorilor pentru pagube pricinuite societatii
  1. hotaraste in orice alte probleme privind societatea
 10. hotararile in problemele prevazute la lit.j si k vor putea fi
  aduse la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organele competente

Art.15.CONVOCAREA A.G.A.

Adunarile generale ale asociatilor ordinare si extraordinare se convoaca de administratori.

Adunarea generala ordinara are loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul urmator,hotararile luandu-se cu majoritate de voturi,votul putandu-se da prin mandat,fax sau corespondenta.

Adunarile generale extraordinare ale asociatilor se convoaca la cererea asociatilor,ori de cate ori este necesar.

A.G.A. se convoaca prin scrisori recomandate,telex sau telefax,la adresele indicate de asociati prin actul constitutiv sau la acelea notificate in scris societatii,cu cel putin 10 zile inainte de data fixata,precizandu-se data,locul si proiectul ordinei de zi a adunarii.A.G.A. se intruneste la sediul societatii,daca nu s-a hotarat in mod expres un alt loc.

Pentru adunarile generale ordinare,odata cu convocarea se trimit asociatilor bilantul si contul de profit si pierderi,raportul cenzorilor,raportul cu privire la activitatea societatii pe exercitiul incheiat,proiectul programului de activitate si de buget pe anul urmator.

Art.16.ORGANIZAREA A.G.A.

In adunarile generale se vor incheia procese verbale redactate de un secretar si semnate de acesta si presedintele adunarii si care va fi trecut in registrul adunarilor generale.

CAPITOLUL-VI-ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.17.EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an.Primul exercitiu economico-financiar va incepe la data inmatricularii societatii.

Evidentele contabile se vor tine in lei.

La incheierea fiecarui exercitiu,administratia intocmeste inventarul diverselor elemente ale activului si pasivului,existente la data respectiva,precum si conturile anuale(bilantul,contul de profit si pierdere,etc)in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare.

Administratia va elabora,de asemenea,un raport scris privind gestiunea societatii.

Raportul asupra gestiunii,inventarul,bilantul,contul de profit si pierderi sunt supuse analizei si aprobarii asociatilor in A.G.A.,in termen de maximum 3 luni de la incheierea exercitiului.

In acest scop,documentele prevazute in alineatul precedent,cu exceptia inventarului,precum si textele rezolutiilor propuse,sunt trimise asociatilor cu cel putin o luna inaintea datei A.G.A.

In aceasta perioada,inventarul este tinut la sediul social al societatii,la dispozitia asociatilor.

Incepand cu data comunicarii prevazute,orice asociat are dreptul sa puna,in scris,intrebari la care directorul general este obligat sa raspunda in timpul A.G.A.

Art.18.CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITURILOR SI PIERDERILOR

Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de A.G.A.

Profitul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui profit se va deduce din beneficiul anual fondul de rezerva,care va fi constituit conform reglementarilor in vigoare.

Din profitul prevazut in bilant se scade impozitul,rezultand dividentul cuvenit asociatilor,care se repartizeaza intre acestia,proportional cu aportul avut la constituirea capitalului social.

Plata dividentului cuvenit asociatilor se face de catre societate,dupa aprobarea bilantului de catre A.G.A.,conform cotei de participare la constituirea capitalului social.

Suportarea pierderilor de catre asociati se va face in aceeasi proportie cu cea de la repartizarea profitului.

CAPITOLUL-VII-MODIFICAREA FORMEI JURIDICE DIZOLVARE,LICHIDARE,LITIGII

Art.19.MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate,prin hotararea A.G.A. si dupa obtinerea aprobarilor legale.

Noua societate se va putea constitui cu un capital cel putin egal cu cel al vechii societati,cu participarea acelorasi asociati.

Pentru constituire,noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.

« 1 2 3 Vezi toate paginile»