Top

Retragere asociat

Prin actiunea adresata Tribunalului Suceava – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal la data de 05.11.2007, reclamanta T.E. a chemat în judecata pe pârâta SC”V.S.”SRL.– reprezentata prin administrator T. V., solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna retragerea sa din societatea pârâta, ca asociat si administrator, cu obligarea pârâtei la plata drepturilor banesti ce i se cuvin reclamantei corespunzator cotei de 50 % din patrimoniul societatii pârâte, cota drepturilor patrimoniale ce i se cuvin fiind de 2.500 lei, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii a aratat ca este asociata la societatea pârâta în baza actului aditional la statutul societatii nr. 585 din 18.03.2005, cu 10 parti sociale si un aport la capital de 100 lei, alaturi de T.V., care detine 10 parti sociale si un aport social tot de 100 lei.

A mai aratat ca între ea si asociatul T. V., care a fost sotul sau, au intervenit neîntelegeri grave, care au dus la divort, motiv pentru care nu mai este posibila continuarea activitatii sale ca asociat alaturi de acesta.

Reclamanta a mai aratat ca a încercat rezolvarea retragerii sale din societate cu acordul celuilalt asociat, respectiv a lui T. V., convocând adunarea generala a asociatilor pentru data de 25.10.2007, ora 16 – la sediul societatii, având ca ordine de zi – retragerea sa din societate începând cu data de 25.10.2007, dar asa cum rezulta din procesul verbal, adunarea nu a avut loc datorita neprezentarii asociatului T. V., neputându-se astfel rezolva aceasta situatie conform art. 226 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Deoarece neîntelegerile dintre parti fac imposibila continuarea activitatii la societatea pârâta, pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia, reclamanta arata ca a promovat prezenta actiune.

Cu privire la cel de-al doilea capat de cerere, reclamanta precizeaza ca asa cum rezulta din actul aditional nr. 585 din 18.03.2005 la statutul societatii, aportul sau la capitalul social al societatii este de 50 %, corespunzator a 10 parti sociale, motiv pentru care a solicitat obligarea societatii la plata drepturilor ce i se cuvin.

La termenul din 14.01.2008 aparatoarea reclamantei a depus la dosar cerere privind completarea actiunii, în sensul de a se dispune cu privire la structura participarii la capitalul social, în sensul ca partile sociale ale reclamantei sa fie preluate de T. V., care urmeaza a ramâne asociat unic.

Fata de aceasta solicitare, prin încheierea de sedinta din data de 11.02.2008 s-a dispus introducerea în cauza în calitate de pârât a lui T.V. – administrator al SC”V. S.”SRL.

Prin întâmpinarea depusa la dosar, pârâtul T. V. – în calitate de administrator al societatii pârâte SC”V. S.”SRL., a aratat ca nu este de acord cu actiunea promovata, solicitarea reclamantei privind retragerea din societate nefiind justificata.

Analizând actele si lucrarile dosarului, tribunalul considera actiunea întemeiata în parte pentru cele ce urmeaza:

Partile din proces sunt asociati cu drepturi egale la SC”V.S.”SRL. , fiecare cu un aport la capitalul social de 100 lei.

Datorita neîntelegerilor grave aparute între reclamanta T.E. si pârâtul T.V., reclamanta si-a exprimat vointa de a se retrage din societate, convocând în acest sens, la data de 25.10.2007 Adunarea generala a asociatilor.

Acest demers nu s-a materializat însa, întrucât T.V. nu s-a prezentat la convocare.

Conform disp. art. 226 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990 republicata: „Asociatul în societatea în nume colectiv, în comandita simpla sau în societatea cu raspundere limitata se poate retrage ……… pentru motive temeinice, în baza unei hotarâri a tribunalului, supusa numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare”.

Din punctul nostru de vedere reclamanta justifica cerinta textului citat, vointa sa de a se retrage din societate fiind dictata de faptul ca a fost casatorita cu pârâtul T.V., iar datorita neîntelegerilor grave dintre acestia a survenit divortul, situatie în raport de care apreciem ca nici continuarea activitatii societatii în calitate de asociati nu poate fi posibila pe viitor.

Asa fiind, instanta va admite cererea si va încuviinta retragerea reclamantei din SC”V.S.”SRL. din calitatea de asociat si implicit din calitatea de administrator.

Totodata reclamanta a solicitat obligarea pârâtilor la plata drepturilor banesti ce i se cuvin corespunzator cotei de 50 % din patrimoniul societatii la data retragerii sale din societate.

Pentru determinarea drepturilor cuvenite asociatului retras în cauza s-a dispus efectuarea unui raport de expertiza contabila care a relevat aspecte precum ar fi:

Valoarea elementelor de activ din patrimoniul societatii SC”V. S.”SRL. – Suceava, calculate în baza ultimei balante de verificare contabila încheiata la 31.12.2007 este de 129.933,56 lei.

Dupa deducerea elementelor de pasiv în valoare de 175.484,01 lei pe care SC”V. S.”SRL. le are la data de 31.12.2007 din totalul elementelor de activ din valoarea totala de 129.933,56 lei, rezultând un activ net cu semnul minus, respectiv -48.550,45 lei, ce corespunde cu pierderea cumulata de la începutul activitatii.

În acest caz nu este posibila stabilirea unei cote de 50 % la beneficii proportional cu aportul la capitalul social al asociatei T.E., deoarece societatea nu a realizat un activ net pozitiv (profit), ci din contra s-a înregistrat la data de 31.12.2007 cu pierdere cumulata de -48.550,45 lei.

Asadar, instanta va respinge acest capat de cerere ca nefondat.

În baza disp. art. 274 Cod procedura civila, instanta va obliga pârâtii sa plateasca reclamantei suma de 39,3 lei cheltuieli de judecata, suma reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar corespunzatoare capatului de cerere admis.

Etichete: