Top

Partaj bunuri comune

SENTINŢA CIVILĂ NR. 662 din 2 martie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţei şi înregistrată sub nr.…//327/2008 reclamanta … a chemat in judecată pe pârâţii … şi … pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa ,pe cale de acţiune oblică, să se dispună partajul bunurilor comune dobândite in timpul căsătoriei lor, urmând sa se stabilească masa bunurilor de împărţit, cotele cuvenite în calitate de codevălmaşi şi lichidarea stării de indiviziune,prin individualizarea, atribuirea şi predarea efectivă a bunurilor ce se cuvin părţilor, cu eventuala achitare de sulte.

In motivarea acţiunii, s-a arătat că în baza titlului executoriu decizia civilă nr. … pronunţata de Tribunalul Tulcea a început executarea silită a debitorului … pentru creanţa de 2.000,00 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Deşi termenul de plata a expirat, debitorul nu a achitat debitul nici până in prezent şi, urmare cercetărilor efectuate de executorul judecătoresc, s-a constatat că acesta este lipsit de mijloacele de a plăti datoria, in afara de cazul in care s-ar proceda la ieşirea lui din indiviziune cu pârâta … asupra bunului imobil faţă de care se afla in devălmăşie.

S-a mai arătat că pârâţii sunt coproprietarii imobilului situat in Tulcea, …, reprezentând un apartament cu 2 camere iar valoarea totală a masei de partaj este 50.000 lei iar pârâţii au exercitat până în prezent posesia asupra imobilului .

In drept, s-au invocat dispozitiile art. 974 şi 728 Cod civil.

In dovedirea acţiunii s-au depus, in copie, la dosar decizia civilă nr. … a Tribunalului Tulcea, cererea adresata de către reclamantă executorului judecătoresc pentru executarea silită, procesele-verbale din data de 4 aprilie 2008 şi 10 iulie 2008 ale executorului judecătoresc precum si adresa din 4 aprilie 2008.

Pârâţii, legal citaţi, nu au depus întâmpinarea şi nu au solicitat probe în apărare.

S-a dispus emiterea unei adrese către Administraţia Financiara Tulcea pentru a se comunica dacă pârâtul … figurează in evidenţe cu bunuri impozabile personale şi totodată să se înainteze o copie de pe actul de proprietate al pârâţilor pentru construcţii, fiind înaintate la dosar relaţiile de către Serviciul Impozite şi taxe din care a rezultat că pârâţii figurează in evidentele fiscale cu un imobil proprietate comună reprezentând situată în municipiul Tulcea, … format din teren in suprafaţă de 168 mp. cu construcţii, depunându-se si contractul de vânzare-cumpărare care face dovada dreptului de proprietate autentificat sub nr…/02-02-2006 la B.N.P. Alexandru Porfir.

Nu a rezultat din adresa de către Primărie că pârâtul … ar figura cu bunuri personale impozabile.

In cauza s-a dispus efectuarea unei expertize tehnico-imobiliare asupra imobilului prin care se stabilească valoarea de circulaţie a acestuia, dacă este comod partajabil in natură iar in caz afirmativ să se facă propuneri de lotizare si să se stabilească sultele.

La termenul de judecată din data de 10 martie 2009 părţile au depus la dosar procesul-verbal din data de 9 februarie 2009 al executorului judecătoresc Vlad Irinel din care rezultă că debitorul Pahom Andrei a achitat debitul in totalitate.

Având in vedere înscrisul depus la dosar, instanţa urmează a respinge cererea ca rămasă fără obiect.

Cum in cauza culpa procesuală aparţine pârâţilor, urmează ca aceştia sa fie obligaţi la plata sumei de 2019,3 lei către reclamantă reprezentând cheltuieli de judecată.

Etichete: