Top

Partaj bunuri comune

SENTINŢA CIVILĂ NR. 759 din 10 martie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 26.01.2009 şi înregistrată sub nr…./327/2009 reclamanta … a chemat in judecată pe pârâtul … pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună partajarea bunurilor comune dobândite in timpul căsătoriei, respectiv garsoniera situată in Tulcea,str. Eterniţii, ..,jud. Tulcea.

In motivarea actiunii reclamanta a arătat că a fost căsătorită cu pârâtul din data de 17.08.1990 până la data de 27.03.1997 când prin s.c nr. ../27.03.1997 a Judecătorie Tulcea s-a dispus desfacerea căsătoriei.

S-a mai arătat că deşi erau despărţiţi in fapt din 1993, reclamanta personal a procedat la achiziţionarea garsonierei, contractul fiind încheiat in numele sau şi al fostului soţ. Discutând cu pârâtul, acesta a comunicat reclamantei că este de acord să renunţe la partea lui cu condiţia ca reclamanta sa renunţe la pensia de întreţinere faţa de minorul .. Marius Gabriel.Cum minorul in luna august 2009 împlineşte vârsta de 18 ani, reclamanta a fost de acord cu aceasta condiţie.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 36 cod familie şi dispozitiile codului de procedură civilă.

In dovedire , s-au depus la dosar,in copie, sentinţa civilă nr…/27 martie 1997a Judecătoriei Tulcea si contractul de vânzare/cumpărare nr…./30.03.1993.

La termenul de judecată din data de 10 martie 2009 părţile, prezenta in fata instanţei, au încheiat o tranzacţie, solicitând să se ia act de conţinutul acesteia si să se pronunţe o hotărâre de expedient.

Instanta, având in vedere manifestarea de voinţă liber exprimată a părţilor, urmează ca în temeiul art. 271 cod pr. civilă să ia act si să consfinţească învoiala părţilor intitulată tranzacţie, cu următorul conţinut:

TRANZACTIE

Încheiată azi 10.03.2009 de către noi părţile:

… Victoria cu domiciliul in Tulcea, str. Eternităţii, .., judeţul Tulcea, având CNP … , şi C.I. seria TC nr. …eliberat de Politia Tulcea la data de …, în calitate de reclamantă şi

… Dumitru, domiciliat in Iaşi, B-dul Chimiei, …, judeţul Iaşi, având CNP … şi C.I., seria MX nr…eliberat de Politia mun. Iaşi la data de … in calitate de pârât, în vederea stingerii litigiului dintre noi, ce face obiectul dosarului nr.442/327/2009 al Judecătoriei Tulcea, încheiem următoarea tranzacţie:

Eu … Victoria iau in deplină proprietate şi posesia garsoniera situată in Tulcea, str. Eternităţii …, jud. Tulcea compusă din una cameră de locuit, cu o suprafaţa de 18,01 m.p. şi terenul aferent locuinţei in suprafaţa de 10,5 m.p. respectiv cota indiviză de 0,89 % din teren.

Eu … Dumitru sunt de acord cu luarea in deplină proprietate a imobilului descris mai sus de către reclamantă.

Eu … Victoria renunţ la pensia de întreţinere stabilită in favoarea minorului … Marius-Gabriel, ns. la data de .. stabilită prin Sentinţa Civilă nr…/30.03.1998 ,pronunţata de Judecătoria Tulcea,in Dosarul nr. …/1998,până la vârsta de 18 ani cât şi după împlinirea acestei vârste.

Arătăm ca in aceasta modalitate înţelegem sa stingem litigiul cu privire la imobilul descris mai sus şi cu privire la pensia de întreţinere in favoarea minorului Burduja Marius- Gabriel şi rugăm instanţa ca in temeiul art. 271-273 Cod pr. civilă să pronunţe o hotărâre care să consfinţească învoiala noastră.”

Etichete: