Top

Pretentii

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 672 din 02 martie 2009

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţei sub nr…/327/2008, reclamanta … a chemat în judecată pe pârâta …, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată pârâta la plata sumei de 1200 lei cu titlu de daune materiale reprezentând onorariu avocat şi expertiză auto şi la plata sumei de 2000 lei cu titlu de daune morale.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătata că în cadrul dosarului nr.6271/2007 al Judecătoriei Tulcea, în care s-a pronunţat Sentinţa civilă nr.437/2008, a făcut cheltuieli materiale în cuantum de 1200 lei din care 750 lei reprezentau onorariu de avocat şi 450 lei onorariu fixat pentru expertiza auto efectuată în cauză.

Nu s-a indicat temeiul de drept material al acţiunii.

În dovedirea cererii reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri şi nu a solicitat încuviinţarea altui mijloc de probă.

Pârâta legal citată a formulat întâmpinare în cadrul căreia a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi inadmisibilitatea acţiunii.

Pe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive pârâta a argumentat că procesul-verbal a fost încheiat de către agentul Luca Daniel din cadrul Inspectoratului de Poliţie Tulcea şi nu de către IPJ Tulcea, astfel că legitimitate procesuală o are agentul constatator care a încheiat actul.

S-a mai arătat că potrivit legii 360/2002, art.4 alin.2, poliţistul răspunde în condiţiile legii pentru modul în care îşi execută atribuţiile de serviciu.

Pe inadmisibilitate s-a învederat că reclamanta nu a înţeles să solicite aceste cheltuieli de judecată în cadrul procesului pentru care susţine că s-au efectuat.

Pe fondul cauzei s-a arătat că în condiţiile în care în cadrul procesului nu s-au solicitat cheltuielile de judecată, nu s-a discutat în cadrul procesului întinderea acestora, actualmente instanţa nu le mai poate cenzura însă instanţa de fond ar fi putut face acest lucru.

S-a mai precizat că în speţă cheltuielile de judecată sunt apelativul judecătorului care judecă litigiul şi sunt acordate de către instanţă numai în cadrul litigiului, nu ulterior aşa cum solicită reclamanta.

În drept au fost invocate disp.art 115 Cod proc. Civ

La termenul de judecată din data de 04 noiembrie 2008, reclamanta a precizat că solicită daunele morale întrucât permisul i s-a restituit abia după 3 luni şi a fost nevoită să mai facă câteva ore de conducere, a plătit reparaţiile din asigurarea CASCO, nu a mai beneficiat de această asigurare pe anul 2008 şi tot timpul cât a fost lipsită de la muncă nu a fost plătită.

A fost ataşat la dosarul cauzei dosarul nr. …/327/2007 al Judecătoriei Tulcea.

Analizând cauza în raport cu probele administrate, instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr…/2008 pronunţată de Judecătoria Tulcea, în cadrul dosarului nr…./327/2007 s-a admis plângerea formulată de către petenta Demetrescu Valeria în contradictoriu cu intimata Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea, şi s-a anulat procesul-verbal seria PCA nr.0675288 întocmit la data de 02 noiembrie 2007 de către intimata Inspectoratul de Poliţie al judeţului Tulcea, ca netemeinic.

Se reţine că în cadrul acestui dosar s-a administrat proba cu expertiza auto pentru care reclamanta a achitata suma de 450 lei( fila 6) şi un onorariu de avocat în cuantum de 750 lei( filele 4 şi 5).

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către pârâtă, instanţa o va respinge ca nefondată prin considerarea faptului că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit de către IPJ Tulcea, neavând relevanţă ce agent constatator a încheiat actul sancţionator.

Pe cale de consecinţă contradictorialitatea se poartă între reclamantă şi IPJ Tulcea, astfel că dreptul în discuţie se opune organului constatator care are personalitate juridică.

Nu a fost reţinută de către instanţă apărarea pârâtei pe inadmisibilitatea acţiunii întrucât aceasta reprezintă o chestiune de fond, inadmisibilitatea vizând acele situaţii în care partea are deschisă calea unei acţiuni cum ara fi de exemplu cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, în care legea impune în mod cumulativ anumite condiţii de admisibilitate.

Faptul că reclamanta nu a solicitat cheltuielile de judecată făcute în cadrul dosarului ../2007 în faţa instanţei ce a pronunţat Sentinţa civilă …/2008 nu îngrădeşte reclamantei dreptul de a solicita aceste cheltuieli pe calea unei acţiuni separate, desigur cu respectarea termenului de prescripţie de 3 ani, impus de lege.

Cum pârâta a căzut în pretenţii în cadrul Sentinţei civile nr…/2008, reclamanta poate solicita pe calea acţiunii separate aşa cum făcut-o aceste cheltuieli de judecată, conform disp. art.274 Cod proc. Civ., cheltuieli care au fost probate în cauză.

În ceea ce priveşte daunele morale solicitate de către reclamantă, se impune a se preciza că daunele morale reprezintă acele despăgubiri datorate ca urmare a prejudiciului adus prerogativelor personalităţii.

Simpla solicitare a unei sume de bani cu titlu de daune morale nu generează automat admiterea cererii, întrucât potrivit art1169 C civ. cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească. În speţă reclamanta nu a probat prin nici un mijloc de probă existenţa prejudiciului moral aşa cum l-a explicat ca şi cauză generatoare şi nici întinderea acestuia.

Pentru considerente expuse instanţa va respinge ca nefondată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, urmând a admite în parte acţiunea şi a obliga pârâta la plata sumei de 1.200 lei, cu titlu de daune materiale către reclamantă.

Va respinge ca nefondată cererea privind daunele morale .

În temeiul art.274 Cod. Proc. Civ va fi obligată pârâta la plata sumei de 104,96 lei către reclamantă, reprezentând cheltuieli de judecată, ocazionate de prezentul proces.

Etichete: