Top

Plângere de carte funciară. Nelegalitatea încheierii de respingere a cererii de intabulare a dreptului de proprietate cu privire la o construcţie pentru lipsa formei autentice a actului de dobândire a dreptului de proprietate.

În plângerea formulata, petentul B. V .a aratat ca solicita in contradictoriu cu SC .M T . S.A admiterea cererii de înscriere in cartea funciara a contractului de vânzare – cumparare nr. x semnat cu SC .M T . S.A cât si a documentatiei cadastrale.

In motivare, petentul a aratat ca a cumparat camera nr. a din Iasi str. M.S ., de la intimata in baza contractului de vânzare-cumparare nr.x , imobil în care locuieste de la data semnarii contractului si pana in prezent si a achitat pretul integral al camerei. Solicita petentul sa se constate ca acest contract îndeplineste toate conditiile de valabilitate ale conventiilor privind transmiterea bunurilor imobile, ca nu a cumparat teren si pe cale de consecinta sa se dispuna înscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara. A aratat petentul ca dreptul civil, în privinta imobilelor, cu exceptia terenurilor pentru a caror înstrainare este necesara încheierea in forma autentica a actului, recunoaste transmisiunea valabila a dreptului de proprietate prin conventii sub semnatura privata.

În drept au fost invocate prevederile Legii 7/1996.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin încheierea nr. Y pronuntata de Biroul de Carte Funciara Iasi s-a respins dosarul petentului .

În motivarea încheierii s-a aratat ca dosarul nu cuprinde un înscris autentic cu privire la dobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentului, retinându-se in acest sens si dispozitiile art. 48 lit. a din Legea nr. 7/1996.

Din actele dosarului Biroului de Carte Funciara Iasi reiese ca petentul B. V. a solicitat intabularea dreptului de proprietate dobândit prin contractul de vânzare cumparare x .

Prin contractul de vânzare cumparare x si procesul verbal de predare primire, înregistrat sub acelasi numar, petentul a dobândit în proprietate camera nr. a din Iasi, str. M S. , pretul locuintei fiind achitat integral.

Potrivit art.20 din Legea 7/1996 republicata dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabil. De asemenea, art.47 alin.1 din Legea 7/1996 prevede ca cererea de înscriere in cartea funciara se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi însotita de înscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui înscriere se cere; copia legalizata se va pastra in mapa biroului de cadastru si publicitate imobiliara. Potrivit art.48 lit.a, invocat in motivarea încheierii de respingere, intabularea dreptului de proprietate se dispune daca actul este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege.

Or, instanta retine ca pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra constructiilor nici o norma legala nu impune încheierea actului în forma autentica,asa cum în mod gresit apreciaza registratorul de carte funciara, iar efectul de opozabilitate nu este realizat prin procedura notariala, ci tocmai prin înscrierea in cartea funciara, conform art.25 din Legea /1996.

Având în vedere ca petentul nu a dobândit si nu a solicitat intabularea dreptului de proprietate asupra unui teren, conditionarea de catre registratorul de carte funciara a intabularii dreptului de proprietate asupra constructiei de încheierea actului în forma autentica depaseste cadrul legal, motiv pentru care instanta va admite plângerea si va dispune înscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al petentului asupra camerei nr. x din Iasi, str. M S . , dobândit de acesta conform contractului de vânzare cumparare nr. x .

Tags: