Top

Plângere contraventionala

Dosar nr.1297/179/2010

Domeniu alocat : Contraventii

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 940/29.09.2010

Titlu: Plângere contraventionala

Prin plângerea contraventionala adresata acestei instante la data de 31.08.2010 si înregistrata sub nr.1297/179/2010, petentul S.V.S. a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria CC nr. 5656934 din 20.08.2010 întocmit de INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI TULCEA – SERVICIUL POLITIE RUTIERA, ca nelegal si netemeinic precum si revocarea sanctiunii amenzii si restituirea permisului de conducere.

În motivarea plângerii contraventionale, petentul a învederat ca, în data de 20.08.2010 în jurul orei 1729, în timp ce se deplasa cu autovehiculul înmatriculat sub nr. B-96-EXD pe DN 22A în afara localitatii Topolog, judetul Tulcea, în directia localitatii Hârsova, a fost oprit de un echipaj al Politiei Rutiere, iar agentul constatator i-a adus la cunostinta faptul ca depasise viteza de circulatie legala pe DN 22A în zona Km 56+500m, radarul din dotarea echipajului de politie înregistrând o viteza de 166 km/h, fiindu-i aplicata sanctiunea amenzii contraventionale în cuantum de 540 lei, luându-se si masura tehnico – administrativa a retinerii permisului de conducere.

A mai învederat petentul ca, în realitate, viteza sa de deplasare a fost mult mai mica, apreciind-o la aproximativ 110 – 120 km, întrucât circulatia se desfasura cu dificultate la acea ora pe ambele benzi ale sensului de mers, aspect ce l-a învederat de altfel si agentului constatator si care a fost consemnat în cuprinsul procesului verbal la rubrica „alte mentiuni”.

S-au adus critici de catre petent si cu privire la legalitatea procesului verbal de contraventie, acesta apreciind ca agentul constatator nu si-a îndeplinit obligatia de a încheia procesul verbal dupa prelucrarea înregistrarilor conform art.181 al.1 din HG 1391/2006, deoarece distanta între locul amplasarii aparatului radar si cel în care a fost oprit pentru întocmirea procesului verbal era de câtiva kilometri.

Mai mult, conform art.182 oprirea autovehiculelor s-a sustinut ca se poate realiza de catre politistul rutier în doar trei cazuri, respectiv când acesta constata încalcari ale normelor rutiere, pentru identificarea persoanelor care au comis fapte contraventionale sau penale când exista indicii temeinice despre savârsirea unei contraventii ori a unei fapte de natura penala si pentru verificarea detinerii de catre conducatorii vehiculelor a documentelor prevazute de lege.

Considera petentul ca situatia de fapt nu se încadreaza astfel în niciunul dintre cazurile limitativ prevazute de legislatia în vigoare, putând trage concluzia ca singura prevedere de care putea uza politistul rutier era cea stabilita de art.109 din O.U.G. nr.195/2002 si anume încheierea procesului verbal în lipsa contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul.

Sub aspectul legalitatii procesului verbal s-a mai sustinut de catre petent ca normele de metrologie legala NML 021-05 prevad obligativitatea ca masuratorile si înregistrarile sa fie efectuate numai de catre operatori calificati, ori din cuprinsul procesul verbal de contraventie apreciaza ca nu reiese calitatea de operator calificat a politistului rutier care a încheiat procesul verbal. Totodata, raportat la dispozitiile art.21 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor care prevad ca agentul constatator (operatorul radar) trebuie sa fie aceeasi persoana care aplica si sanctiunea contraventionala apreciaza ca procesul verbal contestat a fost încheiat cu nerespectarea acestor dispozitii.

A mai sustinut petentul în esenta ca nerespectarea dispozitiilor art.16 alin.1 din OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, ar impune anularea procesului – verbal de contraventie contestat în raport cu prevederile art.16 din O.G. nr.2/2001, ce determina elementele obligatorii ale actului constatator.

Petentul a mai aratat ca solicita, în probatiune, sa i se puna în vedere intimatului sa înfatiseze înregistrarile aparatului radar folosit de echipajul de politie, buletinul de verificare si omologare a aparatului radar, sa faca dovada legalitatii prezentei echipajului pe acel sector de drum, precum si admiterea probei cu martori, cu înscrisuri si a oricarei alte probe a carei relevanta va reiesi din dezbateri.

În drept, petentul a invocat prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si Regulamentul de aplicare al acesteia.

În sustinerea plângerii, petentul a depus, în copie, procesul verbal contestat si cartea de identitate.

Intimatul a înaintat la dosar, în copie, raportul agentului constatator, planse fotografice continând înregistrarea electronica privind numarul autovehiculului, data savârsirii contraventiei, viteza de deplasare, procesul verbal de contraventie în original, atestatul agentului constatator B.N. privind autorizarea desfasurarii activitatii de utilizare si exploatare a aparaturii radar Autovision, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar de tip Autovision montat pe Dacia Logan cu nr.de înmatriculare B-19-YYB, certificat aprobare model.

Verificând, în conformitate cu dispozitiile art.34 alin.1 din OG nr.2/2001, legalitatea si temeinicia procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, în contextul legislatiei interne în vigoare si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria CC nr. 5656934 din 20.08.2010 încheiat de INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI TULCEA – SERVICIUL POLITIE RUTIERA, petentul S.V.S. a fost sanctionat cu 9 puncte amenda în cuantum de 540 lei si retinerea permisului de conducere pentru savârsirea contraventiei prevazuta de art. 121 alin.1 din H.G. nr. 1391/2006, retinându-se ca, în data de 20.08.2010, ora 1728, petentul a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare B 96 EXD pe DN 22A, la km 56+500, în afara localitatii Topolog, cu viteza de 166 km/h, abatere înregistrata cu aparatul radar model Autovision montat pe autoturismul cu numarul de înmatriculare B 19 YYB.

Din raportul întocmit de agentul rutier reiese ca, la data de 20.08.2010, executând serviciul de circulatie si constatarea abaterilor la regimul de viteza pe DN 22 A, în afara localitatii Topolog a oprit, pentru depasirea vitezei legale, autoturismul cu nr. de înmatriculare B 08 EXD condus de numitul S.V.S., caruia i s-a adus la cunostinta motivul opririi, respectiv ca a condus autoturismul cu viteza de 166 km pe DN 22A, în afara localitatii Topolog, fapt pentru care i s-a întocmit proces verbal de constatare a contraventiei pentru fapta savârsita si, ca masura administrativa, i s-a retinut permisul de conducere, petentul semnând de luare la cunostinta.

Analizând din oficiu legalitatea procesului verbal atacat, instanta retine ca acesta cuprinde mentiunile obligatorii prevazute sub sanctiunea nulitatii de art.16 si art.17 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si nu contine nici alte vicii de forma care sa atraga anularea.

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal de contraventie se apreciaza criticile petentului ca neîntemeiate.

Potrivit prevederilor art.109 alin.2 din O.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul verbal de constatare a contraventiei, iar potrivit prevederilor art. 121 alin.2 din Regulamentul de aplicare a OG nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin HG nr. 1391/2006, nerespectarea regimului de viteza, stabilit conform legii se constata de catre politistii rutieri, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

Potrivit prevederilor art.181 alin.1 din Regulamentul a OG nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin HG nr. 1391/2006, în situatia în care fapta a fost constatata cu ajutorul unui mijloc tehnic, certificat, sau a unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, politistul rutier încheie un proces verbal de constatare a contraventiei, dupa prelucrarea înregistrarilor si stabilirea identitatii conducatorului de vehicul.

Pentru ca înregistrarea sa poata fi folosita ca proba, potrivit prevederilor pct.3.5.1. din Norma de Metrologie Legala 021-05 NML, înregistrarile efectuate trebuie sa cuprinda data si ora la care a fost efectuata masurarea, valoarea vitezei masurate, imaginea autovehiculului, din care sa poata fi pus în evidenta numarul de înmatriculare al acestuia.

De asemenea, potrivit prevederilor pct.4.2. din norme, cinemometrele vor putea fi utilizate legal daca au fost verificate metrologic, au fost marcate si sigilate în conformitate cu prevederile normei si sunt însotite de buletine de verificare metrologica în termen de valabilitate.

În cauza, se constata din examinarea dovezilor depuse de intimata ca au fost respectate cerintele normei susmentionate la întocmirea procesului verbal.

În ceea ce priveste aspectul invocat de petent, constând în nedepunerea ordinului de serviciu de catre intimat, acesta nu este relevant, întrucât nu exista nicio dispozitie legala care conditioneaza posibilitatea constatarii si sanctionarii contraventiilor de catre agentii de politie rutiera de existenta unui ordin de serviciu. Dimpotriva, potrivit art.2 din O.U.G. nr.195/2002, îndrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul I.G.P.R., care are obligatia sa ia masurile legale în cazul în care constata încalcari ale acestora.

Mai mult, potrivit art.179 din H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, politia rutiera poate actiona, pentru prevenirea si constatarea unor încalcari ale normelor privind deplasarea în siguranta, pe drumurile publice, a tuturor participantilor la trafic, politistul rutier având ca atributie principala tocmai constatarea si aplicarea sanctiunilor în cazul contraventiilor aflate în competenta sa. Rezulta ca, tocmai legea abilitând politistul rutier sa actioneze în sensul aratat, nu este necesara existenta, în plus, a unui ordin de serviciu care sa prevada aceeasi abilitare pentru un anumit membru al politiei rutiere, cu atât mai mult cu cât nicio dispozitie legala în vigoare nu conditioneaza legalitatea unui proces verbal de constatare a contraventiei de existenta unui asemenea ordin.

De altfel, se retine ca plansa fotografica este singurul document concludent pe baza caruia se poate întocmi un proces verbal de contraventie pentru depasirea limitei de viteza maxima admisa si prin care se probeaza ca cele consemnate în procesul verbal de contraventie corespund adevarului.

Dovada de înregistrare fotografica indica faptul ca viteza maxima avuta la momentul înregistrarii a fost de 166 Km/h.

Prin urmare, instanta apreciaza ca nu exista vicii care sa afecteze valabilitatea înregistrarii vitezei de deplasare a autoturismului condus de petent.

Desi petentul a mentionat ca viteza mentionata în cuprinsul procesului verbal de contraventie nu este viteza reala cu care se deplasa în afara localitatii, în conditiile în care circulatia se desfasura cu dificultate pe ambele benzi ale sensului de mers, nu a produs probe în acest sens, nefacând dovada contrara a situatiei de fapt retinuta în procesul verbal. Prin urmare, se apreciaza ca cele afirmate de petent nu pot constitui o dovada de natura a rasturna prezumtia de veridicitate a procesului verbal.

Fata de considerentele mai sus expuse, cum petentul nu a propus probe care sa rastoarne prezumtia de temeinicie si legalitate a procesului verbal si nici din celelalte elemente identificate de instanta nu rezulta o alta situatie de fapt sau, cel putin un dubiu, plângerea va fi respinsa ca nefondata, criticile petentului privind legalitatea si temeinicia procesului verbal apreciindu-se neîntemeiate.

Etichete: