Top

Actiune in constatare a dreptului de proprietate .Actiune in constatarea calitatii de unic mostenitor

Actiune in constatare a dreptului de proprietate .Actiune in constatarea calitatii de unic mostenitor .

Prin sentinta civila nr. 2540/ 8.07.2009 , instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de Statul Roman prin Ministerul Finantelor – DGFP I ca fiind neintemeiata si pe fond a admis cererea formulata de reclamanta IM in contradictoriu cu Statul Roman prin Ministerul Finantelor – DGFP I si ca constatat ca detine un drept de proprietate si pentru suprafata de 161,02 mp, situati in S, a constata deschisa succesiunea de pe urma def I.S.S si I:F.I ,masa succesorala si calitatea de unic mostenitor a reclamantei .Definitiva prin respingerea recursului formulat de parata .

Prin cererea de chemare în judecata , înregistrata sub nr. 209/ 312 / 2009 a Judecatoriei Slobozia , reclamanta I.M , domiciliata in S, a chemat in judecata STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR si MUNICIPIUL S PRIN PRIMAR , pentru ca in baza probelor ce se vor administra sa se constate deschisa succesiunea de pe urma defunctilor, IS , decedat la data de 1 iunie 2005 si I I , decedata la data de 11 mai 2008 , ambii cu ultimul domiciliu in localitatea S , sa se stabileasca masa succesorala , calitatea de unica mostenitoare a defunctilor , sa se constate ca are un drept de proprietate si asupra suprafetei de 161,02 mp, teren intravilan aferent casei de locuit ( aflat in continuarea suprafetei de 470 mp , conform titlului de proprietate ).

In motivare , reclamanta arata ca , la data de 1 iunie 2005 a decedat IS , cu ultimul domiciliu in localitatea S , iar ca mostenitori cu vocatie la averea succesorala au ramas reclamanta in calitate de fiica si II , in calitate de sotie supravietuitoare .

La data decesului tatalul sau , ca masa succesorala au ramas cota indiviza de 1 / 2 din imoblul casa de locuit in suprafata de 44 mp construita din paianta , compusa din 2 camere si anexa in suprafata de 60 mp impreuna cu suprafata de 470 mp teren intravilan aferent casei de locuit in S , avand ca vecinatati : la N – T D , la S – A T , la E – Dom Priv al mun S – str R , la V – str P , restul de 1 / 2 revenindu – i in temeiul art 30 c . fam, sotiei supravietuitoare .Dovada proprietatii fiind facuta in baza sentintei civile nr. 204 / 24.12.2003 pronuntata de Judecatoria S .

La data de 11 iunie 2008 a decedat si mama reclamantei , I.I , iar mostenitor cu vocatie la intreaga avere succesorala ramand reclamanta .

In ceea ce priveste terenul aferent imobilului , reclamanta arata ca , parintii sai detineau un titlu de proprietate pentru suprafata de 470 mp, in realitatea stapanaind neintrerupt , netulburat si sub nume de proprietar mai mult de 50 de ani , o suprafata totala de 631,02mp, existand astfel o diferenta de 161,92 mp, pentru care nu exita titlul.

In drept , reclamanta si –a intemeiat cererea pe dispozitiile art 650 c . civ , art 111 c.proc . civ .

In dovedire a solicitat proba cu acte , martori , expertiza , iar la dosarul cauzei a depus urmatoarele inscrisuri : certificatul de atestare fiscala , sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale eliberat de Primaria Mun S – IS , sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale eliberat de Primaria Mun Slobozia – I F I , copia cartii de identitate a reclamantei , adresa nr. 30653 / 28.07.2008 emisa de Primaria S , copia actului de vanzare autentificat sub nr. 590 / 1934 privind imobilul , copiile certificatelor de deces , copia sentintei civile nr. 204 / 24.12.2003 pronuntata de Judecatoria S in dosarul nr. 4381 / 2003 .

La data de 12.02.2009 prin serviciul registratura parata Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice prin Directia Generala a Finantelor Publice Ialomita a depus la dosarul cauzei intampinare , prin care invoca lipsa calitatii procesuale pasive .

In motivare se arata ca in fapt reclamanta solicita sa se constate ca este proprietara si asupra suprafetei de 161,02 mp , motiv pentru care potrivit art 111 c proc . civ aceasta are posibilitatea actiunii in realizare , insa indreptata impotriva Consiliului Local Slobozia .

De asemenea , se mai arata ca , Statul ar fi putut figura ca parte numai in situatia in ipoteza vacantei succesorale , iar pe numele statului nu s –a eliberat certificat de vacanta succesorala , motiv pentru care nu se justifica formularea prezentei actiuni .

In drept , si –au intemeiat cererea pe dispozitiile art 115 c.proc. civ .

In temeiul art 242 alin 2 c.proc . civ a solicitat judecarea in lipsa

Prin serviciul registratura la data de 17.02.2009 prin serviciul registratura la dosarul cauzei din partea Municipiului S prin Primar , a fost depusa intampinare .

In motivare se arata ca , in baza probelor urmeaza a se face dovada reclamantei ca a folosit neintrerupt si continuu suprafata de teren solicitata si sa prezinte o schita topografica din care sa reiasa ca nu a incalcat proprietatea vecinilor .

In drept , si –a intemeiat cererea pe dispozitiile art 115 c.proc . civ.

In temeiul art 242 cod proc . civ a solicitat judecarea in lipsa .

Prin incheierea din data de 18.02.2009 , instanta a pus in discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de parata Statul Roman prin Ministerul Finatelor prin DGFPA Ialomita ,si pe aceasta cale a respins exceptia cu motivarea ca in cauza , in ceea ce priveste prezenta paratei in prezenta cauza este data de capatul de cerere privind calitatea de unica mostenitoare a reclamantei , ca urmare a neacceptarii succesiunii in termenul de 6 luni potrivit art 700 c . civ , precum si a faptului ca nefiind alte categorii de mostenitori cu vocatie la averea defunctilor , calitatea de unic mostenitor pe cale judecatoaresca se stabilieste in contradictoriu cu statul , statul ce sta in judecata prin Min Finantelor , si care ar fi urmat sa preia mostenirea in cazul declararii vacante a succesiunii .

In temeiul art 167 c.proc civ , instanta a incuviintat pentru reclamanta proba testimoniala cu martori si proba cu expertiza tehnica de specialitate care sa aiba ca obiective identificarea si evaluarea intregii suprafete aferente imobilului succesoral .

Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele :

Cu privire la capatul de cerere privind constatarea dreptului de proprietate a reclamantei I M cu privire si la suprafata de 161,02 mp , aflat in continuarea suprafetei de 470 m p , aferent imobilului de locuit, instanta va admite cererea motivat de urmatoarele considerente

Potrivit art 23 alin 1 din Legea 18 / 1991 privind fondul funciar , modificata si completata , potrivit caruia : „ sunt si ramân în proprietatea privata a cooperatorilor sau , dupa caz , a mostenitorilor acestora , indiferent de ocupatia si domiciliul lor , terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti , precum si curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art 8 din D.L 42 / 1990.

In cauza pendinte judecatii , instanta constata ca parintii reclamantei au stapanit si folosit terenul si casa de locuit din anul 1960 , in mod public , continuu netulburati si sub nume de proprietari .

Potrivit art 1890 C. civ . „ Toate actiunile atât reale cât si personale , pe care legea nu le – a declarat neprescriptibile si pentru care n –a defipt un termen de prescriptie , se vor prescrie prin 30 de ani , fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu si fara sa i se poata opune reaua – credinta. „

Instanta la luarea acestei decizii are in vedere si declaratiile martorilor P T ( fila 44 ) si E E ( fila 45 ) care au declarat ca parintii reclamantei au stapanit imobilul si terenul aferent acestuia neintrerupt , netulburati si sub nume de proprietar , nefiind afectate liniile de hotar cu proprietarii vecini . De asemenea , acestia au mai relatat ca dupa decesul parintilor sai , reclamanta a stapanit imobilul .

Potrivit raportului de expertiza intocmit in cauza de expert MI( filele 58 – 59 ) , ca urmare a masuratorilor efectuate s –a stabilit ca terenul aferent imobilului este in suprafata de 631,02 mp avand va elemente liniare si vecinatati : la N – Tuichiu Dumitru pe distanta de 53,24 m , la S Anton Tudor pe distanta de 53,91 m , la E str Redutei pe distanta de 11,96 m , la V – str Plevnei pe distanta de 11,67 m .

Prin sentinta nr. 204 / 2003 , instanta a constatat ca parintii reclamantei au dobandit prin posesia utila, neintrerupta , netulburata si sub nume de proprietari imobilul casa de locuit si terenul aferent acestuia in suprafata de 470 mp , situata in Slobozia , str Plevnei , nr. 42 , jud Ialomita .

Avand in vedere incercarea rezolvarii cererii privind constatarea dreptului de proprietate si pentru diferenta de 161,02 mp, instanta va avea in vedere si faptul ca reclamanta in temeiul art 111 cproc civ , a incercat realizarea dreptului sau pe cale administrativa , refusul autoritatilor locale ( a se vedea adresa nr. 30653 / 28.07.2008 – fila 8 ) determinand – o sa formuleze prezenta cerere de chemare in judecata .

In aceste conditii , instanta apreciaza ca sunt intrunite prevederile art 111 teza I c proc. Civ , potrivit caruia „ Partea care are interes poate sa faca cerere pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept .” .

Actiunea in constatare poate fi utilizata de proprietarul unui imobil numai in ipoteza in care dreptul de proprietate asupra bunului ce se afla in posesia sa , ii este contestat ( Am in vedere raspunsul autoritatilor locale ce nu au inteles rezolvarea pe cale administrativa prin emiterea Ordinului Prefectului si pentru diferenta de teren , dat si de faptul ca potrivit prevederilor legale – legile proprietatii , termenul in vederea efectuarii acestor demersuri fiind depasit ) . In acesata situatie , titularul dreptului , avand posesia bunului , nu are la indemana o cerere in realizarea dreptului , iar pronuntarea hotararii judecatoresti in temeiul art 111 cproc . civ ii este necesara pentru consolidarea dreptului sau .

Astfel , instanta va constata ca reclamanta detine un drept de proprietate si pentru diferenta de 161,02 mp, situata in S , avand ca veciniatati : la N – T D – pe distanta de 13,23 m , la S – A T – pe distanta de 13,90 m , la E – str R pe distanta de 11,96 m si la V – I M pe distanta de 11,85 m .

In ceea ce priveste capatul doi al cererii de chemare in judecata , instanta va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de parata Statul – prin Ministerul Finantelor , cu motivarea aratata la termenul la care a fost pusa in discutie .

Instanta a apreciat ca in cauza parata Statul – prin Ministerul Finantelor are calitate procesuala in ceea ce priveste calitatea de unica mostenitoare a reclamantei si nu si in ceea ce priveste actiunea in constatare , aspecte total distincte .

La luarea acestei decizii , instanta are in vedere si prevederile art 680 , coroborat cu art 700 c . civ , potrivit caruia in lipsa de mostenitori legali sau testamentari , bunurile lasate de defunct trec in proprietatea statului „

In interpretarea acestui text , literatura de specialitate a aratat ca :” in lipsa in grad succesibil si sot supravituitor si intrucat nu exista legatari , bunurile mostenirii trec in proprietatea statului .

De aceea , in interpretarea art 680 c . civ , patrimoniul succesoral trece in proprietatea statului – in total sau in parte – in cazurile in care nu exista mostenitori ( legali sau testamentari ) , fie – chiar daca acestia exista – vocatia lor succesorala concreta nu se intinde asupra intregii mase succesorale . Cu alte cuvinte , lipsa de mostenitori , in sensul art 680 c . civ poate fi nu numai o lipsa totala dar si una partiala , nu numai absenta fizica a mostenitorilor , ci si absenta lor in sens juridic , determinata de renuntarea lor la mostenire ori de inlaturare la lor de la mostenire ca urmare a exheredarii , nedemnitatii ori revocarii pe cale judecatoreasca a legatului .

In aceste conditii , desi reclamanta a acceptat tacit mostenirea de pe urma defunctilor sai parinti , aceasta nu a acceptat succesiunea in mod legal in termenul de 6 luni potrivit art 700 c.civ , de la data deschiderii succesiunii si care potrivit art 651 c . civ , coincide cu momentul mortii , celui care lasa mostenirea .

Nefiind alti mostenitori , reclamanta dobandeste calitatea de unica mostenitoare a defunctilor sai parinti .

Potrivit prevederilor art 650 c. civ : „ Succesiunile se defera sau prin lege , sau dupa vointa omului , prin testament .”, iar potrivit art 659 C.civ Succesiunile sunt deferite copiilor si descendentilor defunctului , ascendentilor si rudelor sale colaterale , în ordinea si dupa regulile stabilite .”

Constata deschisa succesiunea de pe urma defunctilor I.S . S , decedat la data de 1 iunie 2005 si IF I, decedata la data de 11 mai 2008 , ambii cu ultimul domiciliu in localitatea S.

Constata ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctilor se compune din imobilul casa de locuit in suprafata de 44 mp, construita din paianta , compusa din 2 camere si anexe in suprafata de 60 mp impreuna cu suprafata de 631,02 mp , teren aferent imobilului situat in S

Constata ca reclamanta I M are calitatea de unic mostenitor al defunctilor , urmand a dobandi intreaga avere succesorala ramasa de pe urma defunctilor .

Etichete: