Top

Partaj judiciar

SENTINTA CIVILA Nr. 252
Sedinta publica de la 01 Februarie 2008

La …………. s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei …. sub nr. … cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta …….., domiciliata in …………… in contradictoriu cu paratii …………. domiciliata in ……….. si …………, domiciliat ………………, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa se constate ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctilor ………… si …………. este compusa dintr-un imobil compus din casa si teren in suprafata de ……….. situat la adresa sa de domiciliu si un teren in suprafata de ………ha situat in extravilanul comunei …………, sa se constate ca au calitatea de mostenitori cu vocatie succesorala reclamanta si parata, cu o cota de ……….. fiecare si sa se dispuna iesirea din indiviziune asupra imobilelor mai sus aratate.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca pe timpul casatoriei parintii sai au dobandit imobilele mai sus mentionate, iar in imobilul din ……….. ea impreuna cu parata ……….. au locuit dupa decesul acestora.
A aratat reclamanta ca fratele sau, paratul ………. a renuntat in mod expres la mostenirea parintilor.
La dosarul cauzei s-au depus inscrisuri iar in drept actiunea este intemeiata pe dispozitiile art. 659 si urm. cod civil, art. 728 cod civil si art.724 Cod procedura civila.
Parata ……….. a formulat intampinare prin care a aratat ca terenul din ………este in suprafata de …….. m.p. si nu ……… m.p. asa cum a aratat reclamanta deoarece in timpul vietii parintii lor au instrainat ………. m.p. prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ……… de …………
A aratat parata ca din masa succesorala nu face parte si terenul de ……… ha situat in extravilanul comunei ………., judetul ……… deoarece dreptul de proprietate asupra acestui teren a fost reconstituit in baza Legii nr. 18/1991 doar pe numele sau nu si al reclamantei care nu si-a exercitat dreptul de optiune in termen legal astfel ca a renuntat tacit la acest teren.
Parata …………. a formulat si cerere reconventionala prin care a solicitat instantei, ca prin hotararea ce o va pronunta, sa se constate ca de pe urma defunctilor sai parinti a ramas si un pasiv succesoral in suma de ………. euro reprezentand cheltuielile de inmormantare efectuate doar de ea, cerere la care a renuntat la termenul de judecata din ……..
Prin incheierea de admitere in principiu din data de ………., instanta a dispus efectuarea unei expertize tehnice in constructii si a unei expertize topografice avand ca obiective identificarea si evaluarea bunurilor comune, stabilirea imprejurarii daca sunt comod partajabil in natura si , in caz afirmativ, sa se faca propuneri de lotizare.
Raportul de expertiza tehnica in constructii a fost efectuat , in cauza,de catre expert ………. si depus la dosarul cauzei la data de …………, iar expertiza tehnica topografica a fost efectuata de catre expert ………, raportul fiind inaintat la dosar la data de ……..
La termenul de judecata din ……….. parata, prin aparatorul sau, a depus la dosarul cauzei, in copie, contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr…………. de BNP …….. ce a avut ca obiect terenul in suprafata de …. ha si …… mp ce a fost retinut de catre instanta prin incheierea de admitere in principiu ca facand parte din masa partajabila. Relativ la acest teren partile au stabilit valoarea de circulatie ca fiind de …….. lei.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
La …….. si respectiv …….. au decedat ……. si …….., parintii partilor din prezenta cauza.
In timpul vietii, cei doi soti au achizitionat un imobil compus din casa si teren in suprafata de …. m.p., situat in ………, str. ……., nr. …….., astfel cum rezulta din contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. …….. de …….. (fila ….. din dosarul cauzei).
Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ……. de …… (fila ……. din dosarul cauzei) autorii partilor au instrainat o parte din terenul achizitionat in anul ……., respectiv suprafata de …. m.p., astfel ca la data deschiderii succesiunii, in patrimoniul defunctilor, se mai afla doar suprafata de …….. m.p. din imobilul situat in ……., str. ………
La ……. Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Tulcea a eliberat titlul de proprietate nr. ……… prin care paratei ….. ….., in calitate de mostenitor al defunctilor sai parinti, i se reconstituie dreptul de proprietate asupra unui teren in suprafata de …… ha, situat in extravilanul comunei ……….
Chiar daca titlul de proprietate a fost emis doar pe numele unui singur mostenitor, instanta urmeaza a include in masa succesorala si acest imobil pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art. 651 Cod civil succesiunea se deschide la data decesului decujusului, iar art.700 din acelasi cod arata ca succesiunea poate fi acceptata in termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii.
In cauza, averea succesorala ramasa de pe urma defunctilor ……… si ……… a fost acceptata in termenul prevazut de textul de lege mai sus aratat atat de catre reclamanta ……… cat si de catre parata ………., in calitate de fiice ale defunctilor, nu si de paratul …….. care a renuntat in mod expres la succesiune, astfel cum rezulta din declaratia autentificata sub nr. …….. de B.N.P ……… (fila……. din dosarul cauzei) cat si din precizarile sale scrise inaintate la dosarul cauzei prin Serviciul Registratura al instantei la …….
Pe de alta parte in cauza, nu se contesta calitatea de mostenitor cu vocatie succesorala a reclamantei ci doar dreptul acesteia la o cota-parte din terenul ce a facut obiectul Legii nr. 18/1991.
In opinia instantei, odata stabilit dreptul de proprietate al cooperatorului decedat, prin cererea formulata de unul din mostenitori, si declansata procedura de reconstituire, se realizeaza completarea universalitatii masei succesorale (completarea sub aspect cantitativ a masei succesorale nefiind influentata de numarul cererilor, in raporturile dintre succesori aplicandu-se regulile de drept comun in legatura cu bunurile ce au facut obiectul reconstituirii).
Nici Regulamentul de aplicare al Legii 18/1991 si nici un alt text din Legea nr.18/1991 nu consfinteste pierderea dreptului succesoral in privinta terenurilor pentru care s-a facut reconstituirea, pe considerentul neformularii exprese a cererii catre comisie, desi daca aceasta ar fi fost intentia legiuitorului ar fi spus-o explicit, stiut fiind ca decaderea din drepturi nu poate fi dedusa ci numai expres prevazuta. A conditiona dreptul succesorului la terenurile pentru care s-a facut reconstituirea de formularea cererii inseamna a se aduce atingere principiului fundamental al mostenirii, acela al caracterului unitar al patrimoniului succesoral.
In concluzie, in opinia instantei mostenitorul care nu a formulat cerere beneficiaza de efectele cererii mostenitorului solicitant, drept ce se fundamenteaza fie pe ideea gestiunii de afaceri, aplicabila in raporturile dintre coproprietari, fie mai cu seama pe ideea mandatului tacit ce opereaza in privinta actelor de conservare intre succesori, asa cum poate fi calificata cererea de reconstituire, intrucat obiectul reconstituirii este un bun indiviz de la autorul comun.
Asadar, apararile paratei referitoare la terenul ce a facut obiectul Legii nr. 18/1991 nu pot fi insusite de instanta atata vreme cat asa cum s-a aratat prin reconstituirea dreptului de proprietate la cererea formulata de aceasta se considera ca terenul respectiv exista in patrimoniul defunctilor, iar, in cauza, reclamanta nu a renuntat la succesiunea acestora. O solutie contrara ar echivala cu o incalcare a principiului indivizibilitatii actului juridic de optiune succesorala potrivit cu care succesibilul are dreptul sa opteze intre a renunta sau a accepta succesiunea, dar in intregul ei, nimeni neavand posibilitatea de a accepta o parte din mostenire si de a renunta la alta parte (art. 685-686 Cod civil).
Prin urmare se retine ca imobilele in litigiu sunt detinute in indiviziune de partile din prezenta cauza imprejurare fata de care, vazand si dispozitiile art.728 C.civ., cererea reclamantei este intemeiata urmand a fi admisa .
Pe cale de consecinta va constata ca de pe urma defunctului ………, decedat la data de ……..993, a ramas ca masa succesorala:
– cota de …… din imobilul situat in …….., judetul …….., constand in teren extravilan in suprafata de ……. ha, amplasat in tarlaua: …, parcelele: …, …..;
– cota de …….. din imobilul situat in …….., str. …….., nr. …… compus din teren in suprafata de ……… m.p. si casa de locuit.
Va constata ca au calitatea de mostenitori ai defunctului …………:
– ……., in calitate de sotie supravietuitoare, cu o cota de …… din masa succesorala;
– reclamanta …………, in calitate de fiica, cu o cota de ……. din masa succesorala;
– parata ………, in calitate de fiica, cu o cota de …….. din masa succesorala.
Va constata ca de pe urma defunctei ………., decedata la data de ………..a ramas ca masa succesorala:
– cota de …….. din imobilul situat in …….., judetul …….., constand in teren extravilan in suprafata de ……. ha, amplasat in tarlaua: ……., parcelele: …., ……;
– cota de …. din imobilul situat in ……., str. ……., nr. …… compus din teren in suprafata de ……. m.p. si casa de locuit.
Va constata ca au calitatea de mostenitori ai defunctei …….:
– reclamanta ……., in calitate de fiica, cu o cota de …….. din masa succesorala;
– parata …….., in calitate de fiica, cu o cota de ……. din masa succesorala.
Va constata ca in prezent imobilele mai sus aratate, cu o valoare de circulatie totala de …….. lei, sunt detinute in indiviziune de reclamanta ……. si parata …….in cote de …….. fiecare.
Va dispune iesirea din indiviziune a partilor.
Va atribui reclamantei ……… lotul nr…….. din varianta de lotizare propusa de catre expert ……..(fila ……. din dosarul cauzei) constand in teren in suprafata de ……. mp si camerele ……. si ……… din casa de locuit, imobil situat in …….., str. …., nr………, cu o valoare de circulatie de …….. lei.
Va atribui paratei …….. lotul nr…….. din varianta de lotizare propusa de catre expert ……..(fila ……. din dosarul cauzei) constand in teren in suprafata de …….. mp si camerele …… si ….. din casa de locuit, imobil situat in ……, str. …….., nr…….., cu o valoare de circulatie de ……. lei si terenul in suprafata de …….. ha, situat in extravilanul comunei ……, jud. …….., amplasat in tarlaua: ……, parcelele: …….., lot cu o valoare de circulatie totala de …….. lei.
Pentru a stabili aceasta modalitate de partajare instanta a avut in vedere faptul ca ambele parti locuiesc in imobilul situat in ….. si imprejurarea ca in cursul procesului terenul situat in extravilanul localitatii ……….. a fost instrainat de catre parata.
Va lua act ca parata …….. a renuntat la cererea reconventionala.
In conformitate cu dispozitiile art.274-276 C.pr.civ. va obliga parata ………..sa-i plateasca reclamantei suma de ………. lei cheltuieli de judecata.

Etichete: