Top

Comercial – somaţie de plată

Pe rol judecarea cauzei comerciale privind pe creditoarea SC ___ SA Călăraşi în contradictoriu cu debitoarea Asociaţia de Locatari nr. ___Călăraşi, având ca obiect somaţie de plată.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat consilier juridic F R pentru creditoare, lipsind debitoarea.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Consilier juridic F.R. depune la dosar delegaţia de reprezentare.

Întrebat, reprezentantul creditoarei, arată că nu mai are cereri, probe sau excepţii de formulat şi consideră cauza în stare de judecată.

Şi instanţa constată cauza în stare de soluţionare şi acordă cuvântul pentru susţineri în fond.

Consilier juridic F R pentru creditoare, având cuvântul, arată că aşa cum evidenţiază contractul încheiat cu debitoarea au fost stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor, respectiv furnizare de servicii şi plata contravalorii acestora.

Întrucât prin înscrisurile ataşate cererii de chemare în judecată creditoarea a dovedit existenţa creanţei şi neîndeplinirea obligaţiei debitoarei privind achitarea contravalorii serviciilor furnizate, solicită admiterea acţiunii şi obligarea Asociaţiei de Locatari nr. — Călăraşi la plata sumei datorate şi a penalităţilor aferente a tuturor facturilor ajunse la scadenţă şi neachitate.

INSTANŢA

Asupra cauzei comerciale de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 1274/116/2009 (nr. format vechi 1714/C/2009), la data de 22.05.2009, creditoarea SC E SA Călăraşi a solicitat emiterea ordonanţei care să conţină somaţia de plată împotriva debitoarei Asociaţia de locatari nr. __ Călăraşi, prin care să se dispună obligarea acesteia la plata sumei totale de 332220,84 lei, reprezentând contravaloare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare neachitată, din care din care 157.615,44 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor iar diferenţa reprezentând penalităţi de întârziere, respectiv 174.565,40 lei..

În motivarea cererii creditoarea arată că in perioada 30.11.2006-28.02.2009 a furnizat servicii către debitoare emiţându-se facturi în sumă totală de 157655,44 lei care nu au fost achitate, fapt ce a generat aplicarea majorărilor de întârziere conform prevederilor contractuale.

Se face precizarea ca in factura curenta nu sunt calculate majorari de intarziere aferente acesteia, cuantumul majorarilor prevazut in continutul sau reprezentand suma majorarilor aferente fiecarei facturi anterioare ajunse la scadenta si neachitate. Acest fapt deriva din aceea ca sunt in prezenta unui contract cu executare succesiva, facturarea facându-se lunar, iar majorarile ce curg in perioada dintre datele de facturare sunt evidentiate in facturile ulterioare, proportional cu zilele de întârziere.

Din aceste considerente au fost calculate majorări de întârziere in cuantum de 174565,40 lei.

Creditoarea mai face cunoscut ca debitoarea a mai fost actionata in judecata pentru neachitarea facturilor aferente perioadei 31.08.2004-31.10.2006 in dos. 427/2007 fiind deja pronunţată sentinţa 526/6.03.2007. Prin sentinţa debitorul a fost obligat la plata c/valorii serviciilor si a majorărilor de întârziere aferente perioadei 31.08.2004-31.10.2006.

Pentru facturile neachitate s-au calculat in continuare majorari de intarziere pana la achitarea integrala a acestora, in ordinea vechimii lor, acestea fiind evidentiate in facturile emise ulterior datei de 31.10.2006.

Parata deşi legal citata nu a depus întâmpinare si nu s-a prezentat la judecata.

În dovedirea acţiunii au fost depuse la dosar înscrisuri: facturi fiscale, situaţia facturilor restante, contractul 17/2005 de furnizare servicii, raport calcul penalităţi, fişe calcul majorări anexate la fiecare factură.

Instanţa analizând actele si lucrările dosarului constata ca intre creditoare si debitoare exista o relatie contractuala de furnizare de servicii de alimentare cu apa si de canalizare in baza contractului nr.17/2005 incheiat intre parti,pe o perioada nedeterminata.

Art.16 din acest contract prevede calcularea de majorari si penalizari de intarziere in cazul neachitarii facturii in termen de 30 zile de la data emiterii, fara ca acestea sa depaseasca cuantumul debitului.Tot acest articol in alin 2, prevede ca in cazul in care nici acestea nu se platesc in 30 zile de la scadenta , prestatorul poate suspenda executarea contractului, dupa un preaviz de 5 zile.

Creditoarea a depus la dosar copie dupa toate facturile emise in perioada 30.11.2006-15.03.2009, si rezulta ca a furnizat serviciile conform contractului iar debitoarea a confirmat prin semnatura şi ştampila ca a beneficiat de acestea.

Totodată la fiecare factura emisa a anexat si desfăşurătorul privind modul de calcul a majorarilor de intarziere.

Din analiza actelor rezulta ca acţiunea este admisibila in parte întrucât nu toate sumele solicitate întrunesc condiţiile prev de art.1 din OG 5/2001.Potrivit acestui text de lege procedura somaţiei de plata se desfăşoară, la cererea creditorului, in scopul realizării creanţelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligaţii de plata a unor sume de bani.

Condiţia ca sumele sa fie certe nu este îndeplinită decât pentru serviciile furnizate lunar si într-adevăr suma de 157.655,40 lei este certa, lichida si exigibila, sumele fiind recunoscute prin semnarea facturilor de către debitoare.

Suma solicitată cu titlu de penalităţi nu îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 1 din OG 5/2001, nefiind certă lichidă şi exigibilă atâta timp cât din modul de calcul al majorărilor anexat la fiecare factură nu rezultă că majorările sunt aferente contravalorii serviciilor facturate în perioada 30.11.2006 – 28.02.2009 atâta timp cât din fişa de calcul şi raportul de calcul al majorărilor rezultă că aceste majorări sunt aferente unor facturi emise începând cu 2000-2006, pentru unele din aceste majorări fiind şi achitate, deci suma nu este certă şi lichidă. Mai mult în acţiunea formulată , creditoarea nu a precizat că solicită majorări de întârziere aferente altor servicii facturate într-o altă perioadă, cu precizarea exactă a sumei.

Instanţa consideră că in acest caz creditoarea se poate adresa conform art.7din OG 5/2001, pe drept comun.

Fata de cele expuse, urmează a se admite in parte cererea creditoarei si in baza OG 5/2001 sa oblige debitoarea, pe calea ordonanţei sa achite creditoarei, in termen de 30 zile suma de 157.655,40 lei reprezentând contravaloare servicii apa-canal furnizate in perioada 30.11.2006-28.02.2009.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea formulată de creditoarea SC E SA Călăraşi împotriva debitoarei Asociaţia de Locatari nr. __ Călăraşi .

Somează debitoarea să achite creditoarei, în 30 de zile de la comunicarea prezentei, suma de 157.655,44 lei reprezentând contravaloare servicii pentru perioada 30.11.2006 – 28.02.2009.

Respinge capătul de cerere formulat de creditoare privind obligarea debitoarei la plata sumei de 174.565,40 lei cu titlu de majorări de întârziere.

Obligă debitoarea la plata sumei de 39,3 lei cheltuieli de judecată.

Cu acţiune în anulare în termen de 10 zile de la comunicare pentru debitor.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 iunie 2009.

Etichete: