Top

Somaţie plată

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 168 Şedinţa publică de la 27.01.2009

INSTANŢA:

Deliberând asupra cererii de emitere a somaţiei de plată, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 15.12.2008 sub nr. .. ./260/2008 creditoarea SC AS Bacău a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună emiterea unei ordonanţe care să cuprindă somarea debitoarei SC PS SA Moineşti la plata sumei de 1.980.380,56 lei, din care 1.367.186,35 lei reprezentând contravaloarea facturilor neachitate în perioada 31.07.2007 – 30.09.2008, iar 613.194,21 lei reprezentând penalităţi.

In motivarea cererii creditoarea a arătat că în baza contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă nr. 2/01.07.2005 a prestat debitoarei servicii de alimentare cu apă potabilă, debitoarea având obligaţia potrivit art. 9.8 din contract de a achita contravaloarea facturilor în termen de 30 de zile de la emiterea facturilor, obligaţie pe care nu şi-a îndeplinit-o până la data introducerii cererii de chemare în judecată.

In drept creditoarea a invocat dispoziţiile art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 lit. a, art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 1 şi art. 15 din OUG 119/2007.

In dovedirea cererii creditoarea a anexat la dosar o serie de înscrisuri respectiv contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă nr. 2/01.07.2005 (filele 7-11), anexă la contract (fila 12), act adiţional (fila 13), facturi (filele 14-50).

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 39 lei conform chitanţei nr. seria TS4A nr. 6964810 şi timbra judiciar în cuantum de 0,3 lei.

Debitoarea a depus prin Serviciul Registratură în data de 12.01.2009 întâmpinare prin care a invocat pe cale de excepţie necompetenţa materială a Judecătoriei, iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii creanţa nefiind certă, lichidă şi exigibilă.

La termenul de astăzi instanţa a pus în discuţie excepţia neconipetenţei materiale a Judecătoriei invocată de debitoare prin întâmpinare.

Analizând excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Moineşti instanţa reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată creditoarea a solicitat instanţei obligarea debitoarei la plata sumei de 1.980.380,56 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate în perioada 31.07.2007 – 30.09.2008 şi penalităţi.

Potrivit art. 2 alin. 1 pct. 1 lit. a C.pr.civ. procesele şi cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 100.000 de lei sunt judecate în primă instanţă de Tribunal. Potrivit art. 5 alin. 1 din OUG 119/2007 cererea privind creanţa de plată a preţului se depune la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă.

Având în vedere că prezenta cerere este de natură comercială, iar valoarea pretenţiilor depăşeşte 100.000 de lei, instanţa urmează să admită excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Moineşti şi să decline competenţa de soluţionare a acţiunii în favoarea Tribunalului Bacău.

HOT.

27.01.2009

Admite excepţia necompetenţei materiale absolute invocată de debitoare. Declină competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Tribunalului Bacău.

Cu drept de recurs în 5 zile de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.01.2009.

Etichete: